Логотип
SiteMap
Search
Contacts
Версія для друку/Print version
Правила прийому

Головна сторінка» Все для вступників» Приймальна комісія» Правила прийому» 

І. Загальні положення1.1. Національний університет «Львівська політехніка» (далі — Університет) здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями (далі - ОКР) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра відповідно до ліцензії , у тому числі у відокремлених структурних підрозділах Університету: Інститут підприємництва та перспективних технологій (далі – ІППТ), навчально-консультаційні центри (далі - НКЦ) в містах Володимир-Волинський, Хмельницький, Хуст і Чернівці та вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації - Золочівський коледж, Коломийський політехнічний коледж, Львівський автомобільно-дорожній коледж, Львівський техніко-економічний коледж, Технічний коледж, Технологічний коледж (див. додатки). За напрямом підготовки ОКР «бакалавр» «Журналістика», спеціальностями підготовки ОКР «спеціаліст», «магістр»: «Математичне та комп’ютерне моделювання», «Системне проектування», «Інженерія логістичних систем», «Інформаційні технології в приладобудуванні», «Оцінка землі та нерухомого майна», «Космічний моніторинг землі», та за акредитованими напрямами (спеціальностями) для іноземних громадян набір буде проводитися у випадку проходження акредитації. 1.2. До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти, крім права на здобуття вищої освіти за рахунок коштів Державного бюджету України, місцевих бюджетів, якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. Прийом на навчання до Університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання. 1.3. Для вступників, які потребують поселення в гуртожиток під час вступу, надаються місця у гуртожитку. 1.4. Організацію прийому вступників на навчання до Університету здійснює Приймальна комісія та відбіркові комісії відокремлених структурних підрозділів, склади яких затверджуються наказом Ректора. Головою Приймальної комісії є Ректор Університету. 1.5. Здобуття ОКР «бакалавр», «спеціаліст», «магістр» на денній формі навчання в інститутах та коледжах Університету здійснюється за такими напрямами підготовки та спеціальностями:

Напрям підготовки

Спеціальність

Інститут архітектури

Архітектура

Архітектура будівель і споруд

Містобудування

Дизайн архітектурного середовища

Реставрація творів мистецтва

Реставрація творів мистецтв (реставрація творів мистецтв з каменя)

Дизайн

Дизайн

Інститут будівництва та інженерії довкілля

Будівництво

Промислове і цивільне будівництво

Міське будівництво та господарство

Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

Автомобільні дороги і аеродроми

Мости і транспортні тунелі

Теплогазопостачання і вентиляція

Водопостачання та водовідведення

Пожежна безпека

Пожежна безпека

Гідротехніка (водні ресурси)

Інститут геодезії

Геодезія, картографія та землеустрій

Геодезія

Картографія

Землеустрій та кадастр

Оцінка землі та нерухомого майна

Геоінформаційні системи і технології

Фотограмметрія та дистанційне зондування

Космічний моніторинг Землі

Інститут гуманітарних та соціальних наук

Документознавство та інформаційна діяльність

Документознавство та інформаційна діяльність

Соціологія

Соціологія

Соціальна робота

Соціальна робота

Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури

Міжнародні відносини

Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)

Консолідована інформація

Інститут економіки і менеджменту

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

Економіка підприємства

Економіка підприємства

Маркетинг

Маркетинг

Фінанси і кредит

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Облік і аудит

Менеджмент

Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)

Менеджмент інноваційної діяльності

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Управління в сфері економічної конкуренції

Логістика

Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)

Управління інноваційною діяльністю

Інститут енергетики та систем керування

Теплоенергетика

Теплоенергетика

Теплові електричні станції

Електротехніка та електротехнології

Електричні станції

Електричні системи і мережі

Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)

Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії

Енергетичний менеджмент

Електромеханіка

Електричні машини і апарати

Електричні системи і комплекси транспортних засобів

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

Електропобутова техніка

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології

Автоматизоване управління технологічними процесами

Інститут інженерної механіки та транспорту

Інженерне матеріалознавство

Прикладне матеріалознавство

Прикладна механіка

Роботомеханічні системи та комплекси

Інженерія логістичних систем

Інженерна механіка

Технології машинобудування

Машини і технології пакування

Машинобудування

Колісні та гусеничні транспортні засоби

Обладнання електронної промисловості

Обладнання переробних і харчових виробництв

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів

Обладнання легкої промисловості та побутового обслуговування

Зварювання

Технологія та устаткування зварювання

Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій

Транспортні технології (за видами транспорту)

Організація перевезень і управління на транспорті (за видами транспорту)

Організація і регулювання дорожнього руху

Автомобільний транспорт

Автомобілі та автомобільне господарство

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій

Філологія

Прикладна лінгвістика

Комп'ютерні науки

Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)

Інформаційні технології проектування

Системне проектування

Системи штучного інтелекту

Програмна інженерія

Програмне забезпечення систем

Інженерія програмного забезпечення

Системний аналіз

Системи і методи прийняття рішень

Видавничо-поліграфічна справа

Комп'ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)

Управління проектами

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології

Комп'ютерна інженерія

Комп'ютерні системи та мережі

Системне програмування

Спеціалізовані комп'ютерні системи

Системна інженерія

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології

Метрологія та вимірювальна техніка

Метрологія, стандартизація та сертифікація

Метрологічне забеспечення випробувань та якості продукції

Приладобудування

Прилади і системи точної механіки

Інформаційні технології в приладобудуванні

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Безпека інформаційних і комунікаційних систем

Системи технічного захисту інформації

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки

Управління інформаційною безпекою

Управління інформаційною безпекою

Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації

Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)

Якість, стандартизація та сертифікація

Інститут права та психології

Журналістика

Практична психологія

Правознавство

Правознавство

Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)

Управління навчальним закладом

Судова експертиза

Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

Міжнародна інформація

Міжнародна інформація

Прикладна фізика

Прикладна фізика

Прикладна математика

Прикладна математика

Математичне та комп’ютерне моделювання

Інформатика

Соціальна інформатика

Інформаційно-комунікаційні технології

Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки

Мікро- та наноелектроніка

Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої

Фізична та біомедична електроніка

Електронні пристрої та системи

Електронні прилади та пристрої

Радіотехніка

Радіотехніка

Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

Радіоелектронні апарати

Радіоелектронні апарати та засоби

Біотехнічні та медичні апарати і системи

Телекомунікації

Інформаційні мережі зв’язку

Технології та засоби телекомунікацій

Оптотехніка

Лазерна і оптоелектронна техніка

Фотоніка та оптоінформатика

Інститут хімії та хімічних технологій

Хімічна технологія

Хімічні технології неорганічних речовин

Хімічні технології органічних речовин

Технічна електрохімія

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів

Хімічні технології переробки полімерних і композиційних матеріалів

Хімічні технології високомолекулярних сполук

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів

Хімічна інженерія

Процеси і обладнання хімічних виробництв

Біотехнологія

Фармацевтична біотехнологія

Харчові технології та інженерія

Технології продуктів бродіння і виноробства

Фармація

Технології фармацевтичних препаратів

Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В.Чорновола

Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування

Екологія, охорона навколишнього середовища

Екологічний контроль та аудит

Туризм

Менеджмент (підготовка за ОКР «бакалавр» в ІНЕМ)

Менеджмент природоохоронної діяльності

Комп'ютерні науки (підготовка за ОКР «бакалавр» в ІКНІ)

Інформаційні управляючі системи та технології (у туризмі)

Інститут підприємництва та перспективних технологій (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Міжнародна економіка

Міжнародна економіка

Маркетинг

Маркетинг

Фінанси і кредит

Фінанси і кредит

Облік і аудит

Облік і аудит

Комп'ютерні науки

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

Інститут післядипломної освіти (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)

Управління проектами

Якість, стандартизація та сертифікація

Управління фінансово-економічною безпекою

Адміністративний менеджмент

Львівський техніко-економічний коледж (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Економіка підприємства

Облік і аудит

Технічний коледж (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Маркетинг

Коломийський політехнічний коледж (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб)

Облік і аудит

1.6. Університет здійснює прийом на перший курс заочної форми навчання за ОПП підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра за напрямами підготовки та спеціальностями, зазначеними в пункті 1.6, відповідно до державного замовлення і ліцензованого обсягу. 1.7. Прийом на екстернатну форму навчання за ОПП підготовки бакалавра та спеціаліста, здійснюється за напрямами підготовки та спеціальностями, зазначеними в пункті 1.6, відповідно до ліцензованого обсягу. 1.8. Прийом на перший курс денної форми навчання (зі скороченим терміном навчання) та на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) за ОПП підготовки бакалавра на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» здійснюється за напрямами підготовки в Інститутах, зазначених в пункті 1.6. 1.9. Прийом на перший курс заочної форми навчання (зі скороченим терміном навчання) та на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання) за ОПП підготовки бакалавра на основі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» здійснюється в Інститутах: архітектури; права та психології; геодезії; підприємництва та перспективних технологій; післядипломної освіти (далі — ІПДО); дистанційного навчання (далі — ІДН) за напрямами підготовки, зазначеними в пункті 1.6, відповідно до ліцензованого обсягу. 1.10. Прийом на денну та заочну форми навчання за ОПП підготовки молодшого спеціаліста на основі базової або повної загальної середньої освіти здійснюється до ІППТ та коледжів, що є у структурі Університету, за такими спеціальностями:

Інститут підприємництва та перспективних технологій (навчання за кошти фізичних і юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти):

 • Комерційна діяльність
 • Фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Обслуговування програмних систем і комплексів
 • Виробництво фармацевтичних препаратів

Золочівський коледж:

 • Правознавство
 • Економіка підприємства
 • Комерційна діяльність
 • Бухгалтерський облік
 • Розробка програмного забезпечення

Коломийський політехнічний коледж:

 • Фінанси і кредит
 • Бухгалтерський облік
 • Маркетингова діяльність
 • Організація виробництва
 • Розробка програмного забезпечення
 • Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва
 • Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості
 • Моделювання та конструювання промислових виробів
 • Оброблювання деревини

Львівський автомобільно-дорожній коледж:

 • Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання
 • Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів
 • Організація та регулювання дорожнього руху
 • Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів

Львівський техніко-економічний коледж:

 • Правознавство
 • Економіка підприємства
 • Бухгалтерський облік
 • Монтаж і обслуговування теплотехнічного устаткування і систем теплопостачання
 • Будівництво та експлуатація будівель і споруд
 • Обслуговування устаткування і систем газопостачання
 • Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції

Технічний коледж:

 • Комерційна діяльність
 • Бухгалтерський облік
 • Обслуговування комп’ютерних систем та мереж
 • Розробка програмного забезпечення
 • Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем
 • Монтаж і обслуговування електричних машин і апаратів
 • Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних пристроїв
 • Виробництво, обслуговування та ремонт електронної побутової апаратури
 • Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів
 • Зберігання, консервування та переробка м’яса

Технологічний коледж (денна форма навчання)

на основі базової та повної загальної середньої освіти:

 • Дизайн
 • Перукарське мистецтво та декоративна косметика

на основі базової загальної середньої освіти:

 • Правознавство
 • Економіка підприємства
 • Комерційна діяльність
 • Туристичне обслуговування
 • Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

1.11. Прийом на денну форму навчання за ОПП підготовки кваліфікованого робітника на основі базової загальної середньої освіти здійснює Технічний коледж, за такими професіями:

 • Муляр, маляр, штукатур;
 • Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної апаратури.

1.12. Університет здійснює перепідготовку за ОПП підготовки спеціаліста (заочна форма навчання) на базі здобутого ОКР за такими спеціальностями:

Інститут післядипломної освіти:

 • Дизайн
 • Економіка підприємства
 • Маркетинг
 • Фінанси і кредит
 • Облік і аудит
 • Менеджмент організацій і адміністрування
 • Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
 • Екологія, охорона навколишнього середовища
 • Інформаційні управляючі системи та технології
 • Програмне забезпечення систем
 • Теплові електричні станції
 • Електричні станції
 • Електричні системи і мережі
 • Інформаційні мережі зв’язку
 • Метрологія та вимірювальна техніка
 • Хімічні технології палива і вуглецевих матеріалів
 • Технології продуктів бродіння і виноробства
 • Промислове і цивільне будівництво
 • Автомобільні дороги і аеродроми
 • Теплогазопостачання і вентиляція
 • Водопостачання та водовідведення
 • Архітектура будівель і споруд
 • Організація і регулювання дорожнього руху
 • Автомобілі та автомобільне господарство
 • Геодезія
 • Землеустрій та кадастр
 • Технології фармацевтичних препаратів
 • Якість, стандартизація та сертифікація

1.13. Прийом на перепідготовку за ОПП підготовки молодшого спеціаліста (заочна форма навчання) на базі здобутого ОКР «молодший спеціаліст» здійснюється до Львівського техніко-економічного коледжу за спеціальностями:

 • Будівництво та експлуатація будівель і споруд;
 • Обслуговування устаткування і систем газопостачання;
 • Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції.
Завантажень:
10695