Логотип
SiteMap
Search
Contacts
Версія для друку/Print version
Навчально-методична робота

Головна сторінка» Навчальний процес» Навчально-наукові інститути» Інститут права та психології» Структура інституту» Кафедра теорії та філософії права» Навчально-методична робота» 

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію навчально-методичної роботи на кафедрі теорії та філософії права Навчально-наукового інституту права та психології

1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Дане положення укладене з урахуванням вимог нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на базі узагальнення досвіду вищих навчальних закладів.

 

1.2 Положення визначає основи організації методичної роботи кафедр, а саме: види і зміст, структуру, особливості планування, обліку і звітності.

 

2 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 

2.1 Методична робота кафедри теорії та філософії права (ТФП) спрямована на удосконалення викладання навчальних дисциплін, оптимізацію й інтенсифікацію навчального процесу, поліпшення організації самостійної роботи і контролю знань студентів, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

 

2.2 Керівництво методичною роботою на кафедрі ТФП покладається на завідувача кафедри проф. Сливку С.С. Він несе відповідальність за її стан, ефективність і якість, рівень організації навчального процесу і методичне забезпечення навчальних дисциплін. З цих питань він звітує перед директором, ученою радою інституту, університету і методичною радою ВНЗ.

 

2.3 Методична робота науково-педагогічного працівника (штатного сумісника в тому числі) розглядається як його посадовий обов'язок. Ця робота планується і враховується у відповідних розділах індивідуального плану роботи викладача. Основні аспекти цієї роботи можуть бути відображені в контрактах, укладених між науково-педагогічним працівником і адміністрацією. Обсяг і якість методичної роботи є одними із критеріїв оцінки діяльності науково-педагогічного працівника.

2.4 Крім методичної роботи безпосередньо з дисципліни, яка ним викладається, науково-педагогічний працівник може залучатися до розроблення навчально-методичних питань міжкафедрального, інститутського і університетського масштабу.

 

2.5 До виконання методичної роботи кафедри ТФП залучаються також навчально-допоміжний персонал і аспіранти (докторанти) кафедри відповідно до посадових обов'язків та індивідуальних планів.

 

2.6 Зміст методичної роботи визначається планом роботи кафедри ТФП, який розробляється щорічно, обговорюється на засіданні кафедри.

 

2.7 Основою для розроблення плану роботи кафедри ТФП в частині навчально-методичної роботи служать Рекомендації методичної ради інституту щодо планування навчально-методичної роботи, які розроблюються щорічно до 1 липня.

 

2.8 План роботи кафедри ТФП повинен містити такі розділи:

1) навчально-методична робота;

2) організаційно-методична робота;

3) науково-методична робота;

4) впровадження технічних засобів і методів активного навчання;

5) впровадження ЕОМ у навчальний процес;

6) взаємовідвідування занять і проведення відкритих занять;

7) перспективний план методичного забезпечення навчальних дисциплін;

8) підготовка і видання навчально-методичної літератури (посеместровий план);

9) підвищення кваліфікації викладачів;

10) план методичного семінару;

11) план засідань кафедри;

12) розвиток і модернізація навчально-лабораторної бази.

 

2.9 На підставі плану роботи кафедри ТФП розробляються індивідуальні плани науково-педагогічних працівників. При цьому кожен пункт кафедрального плану повинен бути записаний у відповідний розділ індивідуального плану відповідального за його виконання.

 

2.10 Наприкінці навчального року на засіданні кафедри ТФП обговорюються підсумки роботи кафедри за рік, заслуховуються звіти науково-педагогічних працівників і робляться позначки про виконання відповідних доручень у кафедральному плані та у індивідуальних планах науково-педагогічних працівників.

 

2.11 Завідувач кафедри наприкінці навчального року робить доповідь про основні підсумки роботи кафедри ТФП на засіданні вченої ради інституту.

 

3 МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ НА КАФЕДРІ ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА

 

3.1 Основним нормативним документом, що визначає зміст навчальної і навчально-методичної роботи на кафедрі, є робочий навчальний план, який розроблюється на основі Державного стандарту освіти, Освітньо-професійної програми й інших нормативних документів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Він розробляється випусковими кафедрами, деканатами під керівництвом науково-методичного відділу університету.

 

3.2 На підставі робочого навчального плану навчальним відділом для кафедр складається обсяг навчальних доручень з дисциплін, що визначають їх структуру і види занять.

 

3.3 На підставі цього документа кафедра розробляє з дисциплін, закріплених за кафедрою, робочі навчальні програми, які відображають зміст дисципліни, способи реалізації програми, навчально-методичне забезпечення дисципліни. Робочі навчальні програми дисциплін розробляються (чи перезатверджуються) на кожний навчальний рік їх викладання.

 

3.4 Робоча програма з дисципліни розробляється науково-педагогічним працівником, чи предметною секцією кафедри, обговорюється на методичному семінарі (чи засіданні) кафедри і рекомендується до впровадження. Затверджується робоча програма директором інституту. Після узгодження з випусковими кафедрами, методичною радою факультету й науково-методичним відділом університету вона оформляється мінімально в 3 примірниках (для кафедри, методичної ради факультету, методичного кабінету університету).

 

3.5 На підставі робочої програми навчальної дисципліни розробляється її методичне забезпечення, яке складається з:

 • конспекту лекцій;
 • методичних посібників з вивчення розділів курсу;
 • методичних вказівок до практичних (семінарських) занять;
 • методичних вказівок до лабораторних занять;
 • методичних вказівок для самостійної роботи студентів;
 • методичних вказівок для виконання індивідуальних завдань, курсових проектів (робіт);
 • інструктивно-методичних матеріалів для проміжного і підсумкового контролю знань, у тому числі інструктивні та науково-методичні матеріали для застосування модульно-рейтингової системи організації навчального процесу з дисципліни;
 • програм для ЕОМ, які використовуються при вивченні дисципліни та здійсненні педагогічного контролю;
 • методичних розробок, що забезпечують застосування ТСО і методів активного навчання, роздавальних матеріалів;
 • добірок навчальної літератури (крім підручників та навчальних посібників, виданих не науково-педагогічними працівниками кафедри), яка використовується при вивченні дисципліни;
 • додаткових видів методичного забезпечення, що враховують специфіку організації навчального процесу чи методики викладання.

3.6 Робота з науково-методичного забезпечення дисциплін, що викладаються, здійснюється на основі комплексного перспективного плану, який розробляється з кожної навчальної дисципліни, відображає поточний стан навчально-методичного і матеріального забезпечення дисципліни і завдання в плані розроблення, видання і придбання навчально-методичної літератури, програм для ЕОМ, удосконалення навчально-лабораторної бази, методики викладання, методів контролю, організації самостійної роботи студентів.

 

Перспективний план обновляється щорічно чи в залежності від рівня його реалізації і зміни задач.

 

3.7 Щороку науково-педагогічний працівник, який відповідає за навчальну дисципліну, чи керівник предметної секції кафедри складає письмовий анотований звіт про виконану навчально-методичну роботу щодо удосконалення викладання дисципліни і дає пропозиції щодо планування цієї роботи на наступний навчальний рік. На основі цих пропозицій розробляється план роботи кафедри і планується індивідуальна робота науково-педагогічних працівників.

 

3.8 Зміни і доповнення в робочу навчальну програму дисципліни можуть вноситися при зміні робочих навчальних планів і при зміні структури і змісту навчальної дисципліни до початку семестру її викладання. Ці зміни затверджуються рішенням кафедри. Якщо внесені зміни в змісті дисципліни складають більше 20% від її обсягу, то робоча програма повинна перероблятися, узгоджуватися і затверджуватися у встановленому порядку.

 

3.9 Коригування робочих навчальних планів з професійного напряму чи спеціальності може здійснюватися щорічно науково-методичним відділом університету на підставі пропозицій деканату і кафедри, оформлених у вигляді службових записок, підписаних директором інституту.

 

3.10 Переведення студентів на навчання за індивідуальними навчальними планами здійснюється з метою забезпечення вимог контрактів з підприємствами (установами, організаціями) щодо підготовки фахівців або підготовки науково-педагогічних кадрів для університету.

 

Індивідуальні навчальні плани розробляються керівником індивідуальної підготовки випускової кафедри, рекомендуються деканом факультету, узгоджуються в НМВ і затверджуються ректором університету. Не допускається виключення з індивідуального навчального плану навчальних дисциплін, що складають нормативну частину освітньо-професійних програм. Обсяг навчального часу підготовки за індивідуальним планом і види підсумкового контролю повинні відповідати робочому навчальному плану спеціальності.

 

Переведення студентів на індивідуальний план навчання здійснюється до початку навчального семестру.

 

3.11 Цільову підготовку фахівців за контрактами з підприємствами в рамках індивідуальних чи загальних навчальних планів здійснює випускова кафедра. Вона збирає та аналізує інформацію про потреби у фахівцях даного профілю, організовує укладання контрактів «студент-підприємство-ВНЗ». Координує цю роботу на факультеті заступник декана, на випусковій кафедрі – науково-педагогічний працівник, відповідальний за цільову і практичну підготовку студентів.

 

3.12 На підставі партнерських зв'язків з організаціями і підприємствами регіону кафедри можуть планувати навчально-організаційну роботу і методичну роботу з підвищення кваліфікації і перепідготовки фахівців, розроблення і видання науково-популярної та навчально-методичної літератури, засобів програмного забезпечення. Координується ця робота відповідними відділами університету.

 

4 ФОРМИ І ВИДИ МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ

 

4.1 НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

4.1.1 Підготовка до лекційних, практичних, лабораторних, індивідуальних занять, навчальної і виробничої практики.

 

4.1.2 Розроблення, написання, підготовка до видання конспектів лекцій, збірників вправ і задач, лабораторних практикумів, методичних матеріалів до проведення занять з елементами активного навчання (проведення ділових ігор, розгляд ситуаційних задач, розігрування ролей і т.д.), методичних матеріалів до виконання курсових, дипломних проектів і робіт, методичних розробок щодо застосування ТЗН, навчальних і контролюючих програм для ЕОМ, навчально-методичних документів.

 

4.1.3 Розроблення і перегляд програм неперервної підготовки за циклами навчальних дисциплін і виробничої практики.

 

4.1.4 Розроблення методичних вказівок і посібників для організації самостійної роботи студентів.

 

4.1.5 Складання тематики і завдань для виконання студентами різних видів індивідуальних завдань, курсових і дипломних проектів.

 

4.1.6 Розроблення дидактичних матеріалів: наочного приладдя, плакатів, діапозитивів, фолій і т.і., роздавальних матеріалів.

 

4.1.7 Підготовка до проведення олімпіад із студентами.

 

4.1.8 Підготовка екзаменаційних білетів, які містять комплекти задач, завдань і питань на колоквіуми, контрольні роботи, розроблення тестових завдань для поточних і підсумкових контролів.

 

4.1.9 Укладання і перероблювання робочих навчальних програм, тематичних планів занять.

 

4.1.10 Укладання документів з планування навчального процесу, в тому числі з організації модульно-рейтингової системи навчання.

 

4.1.11 Складання перспективних планів забезпечення дисциплін навчальною та навчально-методичною літературою.

 

4.1.12 Розроблення і підготовка нових лабораторних робіт.

 

4.1.13 Розроблення і впровадження нових форм, методів і технологій навчання.

 

4.1.14 Вивчення і впровадження передового досвіду з організації навчального процесу.

 

4.2 ОРГАНІЗАЦІЙНО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

4.2.1 Керівництво семінарами, участь у роботі рад інституту і університету, участь у роботі методичних комісій.

 

4.2.2 Контрольні відвідування занять, взаємовідвідування занять, проведення відкритих занять.

 

4.2.3 Підготовка і проведення інструктивно-методичних занять з науково-педагогічними працівниками, підготовка питань на засідання кафедри і семінари.

 

4.2.4 Участь у підготовці і роботі зовнішніх та внутрішніх конференцій і семінарів, організація студентських конференцій і олімпіад.

 

4.2.5 Робота з профорієнтації молоді, організація роботи щодо укладення контрактів студентів з підприємствами на цільову підготовку, контроль за стажуванням молодих спеціалістів.

 

4.2.6 Робота з естетичного оформлення кафедр, підготовки матеріалів для методичних стендів, бібліотеки і методичних кабінетів кафедр.

 

4.2.7 Розроблення індивідуальних планів і програм навчання студентів.

 

4.2.8 Впровадження технічних засобів навчання.

 

4.2.9 Робота в науково-методичних комісіях Міністерства освіти і науки, молоді та спорту комісіях інших міністерств.

 

4.2.10 Робота в Державній акредитаційній комісії, експертних радах, ДАК України.

 

4.2.11 Робота в експертних комісіях ВАК України.

 

4.2.12 Робота в спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій.

 

4.2.13 Робота в науково-методичних і науково-технічних радах і комісіях вищого навчального закладу та його структурних підрозділів.

 

4.2.14 Організація та проведення загальнодержавних наукових конференцій, симпозіумів, семінарів.

 

4.2.15 Робота з видання наукових і науково-методичних збірників.

 

4.2.16 Виконання обов'язків заступника декана факультету (заступника директора інституту), завідувача відділення на громадських засадах.

 

4.2.17 Участь у виховній роботі студентського колективу, виконання обов'язків куратора (наставника) академічної групи.

 

4.2.18 Керівництво студентським гуртком, проблемною групою.

 

4.2.19 Участь в профорієнтаційній роботі та довузівській підготовці молоді.

 

4.2.20 Участь в підготовці та проведенні студентських та учнівських олімпіад.

 

4.3 НАУКОВО – МЕТОДИЧНА РОБОТА

4.3.1 Виконання науково-дослідних робіт з проблем вищої школи.

 

4.3.2 Розроблення освітніх стандартів (освітньо-професійних програм та кваліфікаційних характеристик) для підготовки фахівців, навчальних планів та інших нормативних та інструктивних документів, що визначають зміст навчання та методи організації навчального процесу.

 

4.3.3 Написання, видання та перевидання підручників, навчальних посібників, підготовка доповідей до навчально-методичних конференцій і семінарів.

 

4.3.4 Редагування і рецензування навчальної літератури.

 

4.3.5 Керівництво студентським науковим товариством і науково-дослідною роботою студентів на випускових кафедрах.

 

4.3.6 Підготовка студентів до олімпіад, студентських робіт на виставки, огляди-конкурси.

 

5 НАВЧАЛЬНО – МЕТОДИЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ КАФЕДРИ

 

5.1 Робочі навчальні плани (для випускових кафедр).

 

5.2 Робочі програми навчальних дисциплін.

 

5.3 Плани роботи кафедри.

 

5.4 Протоколи засідань кафедри, семінарів.

 

5.5 Паспорт кафедри.

 

5.6 Журнал реєстрації контрольних відвідувань занять завідувачем кафедри.

 

5.7 Журнал реєстрації взаємовідвідувань занять науково-педагогічними працівниками.

 

5.8 Журнал проведення інструктажу студентів з техніки безпеки.

 

5.9 Розклад занять та консультацій.

 

5.10 Графік і журнал реєстрації відпрацьовування студентами пропущених занять.

 

5.11 Обсяг навчальних доручень кафедри.

 

5.12 Розподіл навчальних доручень.

 

5.13 Індивідуальні плани викладачів (у тому числі сумісників).

 

5.14 Екзаменаційні білети з навчальних дисциплін (або інші матеріали підсумкового контролю).

 

5.15 Екзаменаційні білети (тести, контрольні завдання тощо) державного іспиту (для випускових кафедр).

 

5.16 Перспективні плани методичного забезпечення навчальних дисциплін.

 

5.17 Звіти про роботу ДЕК (для випускових кафедр).

 

5.18 Графіки (умови) модульних контролів з дисциплін кафедри.

 

5.19 Журнал реєстрації контрольних робіт студентів-заочників.

 

5.20 Контрольні екземпляри навчально-методичних розробок кафедри.

Завантажень:
6243