Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія інституту підприємництва та перспективних технологій

Навчально-науковий Інститут підприємництва та перспективних технологій (далі - Інститут) створено наказом Львівської політехніки від 28.05.2010 р. № 83-10.

Інституту організаційно підпорядковані філії Національного університету “Львівська політехніка” – у м. Дрогобич (82100, м. Дрогобич, вул. Січових Стрільців, 2) і м. Стрий (82400, м. Стрий, вул. Січових Стрільців, 12в).

У структуру інституту входить сім кафедр. Науково-педагогічні працівники кафедр (2 доктори наук, 61 кандидати наук, 53 старших викладачів та 30 викладачів) забезпечують викладання на високому фаховому рівні.

Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників кафедр проводиться за рахунок участі викладачів у науково-дослідній роботі, навчання в аспірантурі, стажування в провідних вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України, а також за рахунок участі у роботі методичних та наукових семінарів і конференцій.

За кожною з кафедр закріплено комп’ютерний клас і навчально-методичний кабінет, які, зокрема, використовуються як класи для курсового та дипломного проектування.

В інституті функціонує 7 спеціалізованих лабораторій:

 • програмних засобів;
 • інформатики і програмування;
 • комп’ютерної електроніки та мікропроцесорних систем,
 • систем баз даних та знань;
 • розподілених систем та мереж;
 • штучного інтелекту;
 • CISCO.

Крім того, у навчальному процесі використовуються загальноінститутські комп’ютерні класи та комп’ютеризовані лабораторії, оснащені сучасними ПК.

Навчальний процес забезпечений повним пакетом сучасних програмних продуктів.

Всього в інституті нараховується понад 200 комп'ютерів. Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів і викладачів кафедр навчальні лабораторії інституту підключені до глобальної мережї Інтернет.

Основними джерелами інформаційного забазпечення викладачів та студентів Інституту є власна науково-технічна бібліотека та електронні засоби інформації. Робота бібліотеки зосереджена на своєчасному та вичерпному інформацїйному забезпеченні навчально-виховного процесу. З цією метою систематично (щомісячно) проводяться Дні інформації для викладачів та студентів, організовуються книжкові виставки, презентації книг, надаються бібліотечні довідки та консультації. Бібліотека Інституту забезпечує в основному навчальний процес і науково-дослідну роботу працівників і студентів.

Книжковий фонд бібліотеки інституту складає понад 25 тисяч книг, із яких значна частина – навчальні підручники і посібники, видані Інститутом. В науково-технічній бібліотеці крім книжкового фонду є методичні розробки до дипломного проектування, курсових та контрольних робіт, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів, розроблені викладачами Інституту та видані власним видавничим відділом Інституту. Всі вони зосереджені, в основному, в читальному залі. Усі основні підручники та навчальні посібники, наявні в бібліотеці, видані українською мовою.

Навчання студентів Інституту проводиться на двох факультетах (економіки та інформаційних технологій, а також заочного та дистанційного навчання).

В стінах Інституту сьогодні здобуває вищу освіту близько 2000 студентів.

Інститут здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст (спеціальності “Бухгалтерський облік” і “Обслуговування програмних систем і комплексів”);
 • бакалавр (напрями підготовки „Фінанси і кредит”, “Міжнародна економіка“, „Облік і аудит”, „Маркетинг” і “Комп’ютерні науки”);
 • спеціаліст (спеціальності “Міжнародна економіка”, “Фінанси і кредит”, “Облік і аудит”, “Маркетинг” та “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”);
 • магістр (спеціальність “Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг”).

Напрям підготовки “Облік і аудит”

За напрямом підготовки “Облік і аудит” студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з обліку і аудиту.

Термін навчання за напрямом підготовки “Облік і аудит” - 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).

Випускники-бакалаври за напрямом підготовки “Облік і аудит” мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю “Облік і аудит”.

Випускники з обліку і аудиту можуть працювати на посадах керівників підприємств, головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, менеджерів різних рівнів керування, аудиторів, викладачів зальноосвітніх навчальних закладів, наукових співробітників, займатися науково-педагогічною діяльністю.

Випускники з обліку і аудиту готуються для роботи на промислових підприємствах, у фінансово-кредитних установах, у страхових компаніях, в податкових органах, в бюджетних органах, в державних органах, у спільних компаніях, у торговельних компаніях.

Напрям підготовки “Міжнародна економіка”

За напрямом підготовки “ Міжнародна економіка ” студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з міжнародної економіки.

Термін навчання за напрямом підготовки “Міжнародна економіка ” - 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).
Випускники-бакалаври за напрямом підготовки “ Міжнародна економіка ” мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю “ Міжнародна економіка”.

Випускники з міжнародної економіки можуть працювати у банках – спеціалістами, керівниками підрозділів; керівниками організацій, підприємств, що займаються зовнішньо-економічною діяльністю; на підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, плановому та фінансовому відділах; в інвестиційних фондах, компаніях, спеціалізованих фінансових установах, які представляють інтереси іноземних інвесторів; в іноземних представництвах; радниками у міжнародних організаціях, посольствах, державних установах; займатися науково-педагогічною діяльністю.

Напрям підготовки “Фінанси і кредит”

За напрямом підготовки “Фінанси і кредит” студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з фінасів і кредиту.

Термін навчання за напрямом підготовки “ Фінанси і кредит” - 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).
Випускники-бакалаври за напрямом підготовки “Фінанси і кредит” мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю “Фінанси і кредит ”.

Фахівці з фінансів здатні виконувати роботу в таких сферах: фінансова діяльність підприємств; оподаткування підприємств; діяльність на фінансовому ринку; банківська справа; валютне регулювання; страхові послуги; фінансовий менеджмент; організація інформаційних систем.
Фахівець-фінансист може займати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах фірм; комерційних організацій; акціонерних товариств; інвестиційних компаній; комерційних банків; податкових органах; страхових компаній; викладачів зальноосвітніх навчальних закладів; займатися науково-педагогічною діяльністю.

Напрям підготовки “Маркетинг”

За напрямом підготовки “Маркетинг” студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавр з маркетингу.
Термін навчання за напрямом підготовки “Маркетинг” - 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).

Випускники-бакалаври за напрямом підготовки “Маркетинг” мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста за спеціальністю “Маркетинг ”.

Фахівці-маркетологи можуть працювати як керівниками підприємств (заступниками директорів з маркетингу, комерційними директорами, керівниками служб, відділів департаменту маркетингу або логістики), так і економістами-аналітиками маркетингу, фахівцями з маркетингових досліджень, комерційними, збутовими і виробничими логістами, фахівцями в області гуртової та роздрібної торгівлі, іміджмейкерами, рекламістами, промоутерами, мерчандайзерами, консультантами з маркетингу, експертами із зовнішньоекономічних питань, фахівцями зі стандартизації та сертифікації, інженерами з організації керування виробництвом, викладачами зальноосвітніх навчальних закладів; займатися науково-педагогічною діяльністю тощо.

Маркетологи готуються для роботи в організаціях та підприємствах промисловості, у сфері малого бізнесу, у сфері послуг, зокрема туристичних, банківських, фінансових, консультативних, медичних, транспортно-експедиторських, рекламних, дослідницьких, для роботи в іноземних компаніях, в державних установах, громадських об'єднаннях та асоціаціях, на митницях.

Напрям підготовки “Комп’ютерні науки”

За напрямом підготовки “ Комп’ютерні науки ” студенти здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра і кваліфікацію бакалавра з комп’ютерних наук.

Термін навчання за напрямом підготовки “ Комп’ютерні науки” - 4 роки (на базі повної загальної середньої освіти), а також 2-3 роки (на базі освітньо-професійної програми підготовки молодших спеціалістів).
Випускники-бакалаври за напрямом підготовки “ Комп’ютерні науки ” мають право продовжити навчання за програмою підготовки спеціаліста та магістра.

Випускники компетентні у таких областях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw); методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в області бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.

Фахівець напрямку “Комп’ютерні науки” здатний виконувати наступні роботи: проектування та експлуатацію інтегрованих автоматизованих систем управління та обробки інформації; адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур та регулярний моніторинг і аудит мережних ресурсів; контроль за цілісністю та збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних; управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації; інсталяція та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; перспективне планування, прогнозування, організація та керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій; впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.

Інститут має розгалужені партнерські зв’язки з регіональними органами державного регулювання, державними і комерційними банками, інвестиційними компаніями і фондами, великими виробничими підприємствами, представництвами і філіями транснаціональних корпорацій, спільними підприємствами тощо. Це дозволяє активно використовувати сучасну статистичну інформацію, проводити повноцінну виробничу та переддипломну практику студентів, а також стажування викладачів.

Успішна практична діяльність випускників інституту на підприємствах, в установах і організаціях засвідчує їх вміння реалізовувати здобуті знання на мега-, макро- та мікроекономічному рівнях.

Основними місцями роботи випускників є великі українські банки («Укрсоцбанк», «Приватбанк», «Райффайзен банк Аваль», «Форум» та інші); інвестиційні фонди і компанії (вітчизняні та філії іноземних), структурні підрозділи транснаціональних корпорацій («Леоні», «Вебасто-Електрон» тощо), органи державного регулювання (Державна податкова адміністрація, обласні та районні адміністрації); фірми галузі комп’ютерних та інформаційних технологій (“Софтсерв”, “Елекс” тощо).

Крім того, окремі випускники працюють в установах, які займаються реалізацією проектів міжнародних організацій в Україні. Висока конкурентоспроможність випускників інституту на ринку праці дозволяє багатьом студентам самостійно вирішувати проблему працевлаштування.

Багато випускників за короткий термін зробили успішну професійну кар’єру і входять в молоду економічну і комп’ютерну еліту України.