Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД)

вул. Карпінського, 6 , Львів – 13, 79013,
ІІ навчальний корпус, кімн. 223,
тел. 258-26-50

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Будівництво (БД) Українська мова та література, математика, фізика Промислове і цивільне будівництво
Міське будівництво та господарство
Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів
Теплогазопостачання і вентиляція
Автомобільні дороги та аеродроми
Водопостачання та водовідведення
Мости і транспортні тунелі
Пожежна безпека (ПБ) Українська мова та література, математика, фізика Пожежна безпека
Гідротехніка (водні ресурси) (ГТ) Українська мова та література, математика, фізика Водогосподарське та природоохоронне будівництво

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
Історія будівельної школи у Львівській політехніці налічує більш ніж 130 років. На інженерному відділенні Львівської технічної академії з 1872 р. готували спеціалістів-будівельників та дорожників. У 2002 р. після реорганізації структурних підрозділів на базі двох факультетів (інженерно-будівельного та частини теплотехнічного) був створений потужний навчально-науковий комплекс – Інститут будівництва та інженерії довкілля (ІБІД), який об’єднує сім кафедр: будівельних конструкцій і мостів; будівельного виробництва; автомобільних шляхів; мостів та будівельної механіки; теплогазопостачання та вентиляції; гідравліки та сантехніки та опору матеріалів.
На кафедрах інституту працюють 116 викладачів, з них: 10 докторів технічних наук, професорів; 59 доцентів, 17 старших викладачів та 23 асистенти, серед них 65 кандидатів наук. Вони забезпечують навчальні процеси на стаціонарній і заочній формах навчання, на екстернаті та в системі Інституту післядипломної освіти. До складу інституту входить орган із сертифікації будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, а також 5 галузевих і 7 кафедральних науково-дослідних лабораторій, у яких студентам надана можливість займатися науковою роботою на всіх етапах навчання.
Основи наукової діяльності заклали професори кафедри статики споруд і будівництва мостів Максиміліан Тульє та завідувачем кафедри будівельних конструкцій Курило Адам Станіславович. Неоціненне значення для практики виготовлення залізобетонних конструкцій мало розроблення оптимальної технології електротермічного способу натягу арматури, яку запропонувала група працівників під керівництвом проф. Ю.І. Лозового, за що він отримав найвищу державну нагороду.
Вагомий внесок у розвиток будівельної науки зробили почесні професори Львівської політехніки, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри будівельних конструкцій та мостів Ф.Є. Клименко та професор кафедри мостів і будівельної механіки Б.Г. Гнідець та лауреати Державної премії, директор інституту, доктор технічних наук, професор З.Я. Бліхарський і завідувач кафедри автомобільних шляхів, доктор технічних наук, професор М.Г. Саницький.
Кафедра опору матеріалів є опорною у західному регіоні України, координує організаційну та навчально-методичну роботу у ВНЗ, коледжах та технікумах. Викладачі кафедри, серед яких 2 професори, д-ри техн. наук, 3 доценти і 1 асистент, канд. техн. наук забезпечують навчальний процес та керують магістерськими роботами. При кафедрі створений центр з автоматизованого розрахунку інженерних конструкцій ім. М.Т. Губера, що дає можливість широко використовувати сучасні інформаційні технології в розрахунках та проектуванні будівельних конструкцій, машин та інших технічних об’єктів.
На сучасному етапі розвитку інституту можна виділити низку пріоритетних наукових напрямів: впровадження в практику будівництва кесонних збірно-монолітних перекритів; вивчення і впровадження сталебетонних конструкцій із зовнішнім листовим армуванням; розроблення аналітичних методів розрахунку елементів конструкцій із ізотропних та анізотропних матеріалів; збірні залізобетонні просторові конструкції покриття; збірні залізобетонні конструкції зі змішаним та комбінованим армуванням; вогнестійкість конструкцій та залізобетонних конструкцій з пінобетону, дослідження залізобетонних конструкцій в агресивному середовищі; реконструкція автодорожніх мостів; використання техногенних матеріалів західного регіону України для підвищення ефективності та якості будівництва й експлуатації автомобільних доріг; розроблення енерго- і ресурсоощадних технологій виробництва будівельних матеріалів і виробів, зокрема з використанням техногенних продуктів; розроблення сучасних будівельних матеріалів і модифікаторів нової генерації та впровадження енергоощадних технологій у будівництві, зокрема термореновація житлових будівель; проектування нової будівельної продукції, сертифікація будівельних матеріалів та виробів і експертиза їхньої якості; гідравліка напірних та відкритих потоків; очищення природних та стічних вод; обробка та утилізація осадів стічних вод; раціональне використання водних ресурсів; модернізація систем теплоспоживання в житлових будинках та громадських будівлях; утилізація промислових та побутових відходів у будівництві; забезпечення екологічних вимог під час проектування, спорудження та експлуатації будівель та споруд різного призначення.
Інститут готує бакалаврів, спеціалістів та магістрів.
Узагальнений об’єкт діяльності: процеси проектування, створення, експлуатації, зберігання і реконструкції будівельних об’єктів і систем, а також діяльність у сферах: архітектури та будівництва, державного управління на рівні районів, колективних, громадських та особистих послуг.

Випускники інституту:

 1. можуть виконувати професійну роботу: інженера-технолога; інженера з якості, інженера зі стандартизації; інженера-проектувальника; інженера-технолога; інженера з технічного нагляду, майстра виробничої діяльності, лабораторії, служби; майстра будівельних і монтажних робіт;
 2. можуть займати первинні посади: інженера-технолога, контрольного майстра, майстра з організаційно-технологічного керівництва під час вишукування, проектування, зведення, експлуатації, відновлення та утилізації об’єктів будівельного комплексу; інженера виробничо-технічних відділів будівельних експлуатаційних організацій, інспектора з контролю якості; інженера-інспектора; референта з маркетингу тощо.

З науковою роботою нерозривно пов’язане навчання студентів. Їх робота на кафедрах і в лабораторіях, участь у проектних розробках допомагають успішно оволодівати професійними навиками. Студенти проходять практичну підготовку на провідних підприємствах будівельної галузі Львова і західного регіону. Кращих студентів інституту щорічно скеровують на практику в будівельні фірми Німеччини та Польщі. На міжнародному рівні Інститут будівництва та інженерії довкілля планує розвивати співпрацю з організацією визнання дипломів (ENIC\NARIC) та поглиблювати зв’язки з європейською мережею з питань гарантії якості (ENQA).
В інституті здійснюється підготовка фахівців для країн далекого та близького зарубіжжя. Випускників інституту скеровують у державні підприємства та приватні фірми будівельного профілю на інженерні посади. В шести комп’ютерних класах, обладнаних сучасними персональними комп’ютерами, студенти отримують ґрунтовні знання і навички в проектуванні будівельних конструкцій і процесів. Серйозна економічна підготовка в галузі менеджменту та маркетингу допомагає випускникам легко адаптуватися до вимог сучасного виробництва. Викладачі інституту працювали в навчальних закладах Європи, Азії та Африки. Авторитет інституту спирається на низку традицій, які сформувалися більш ніж за 130-річну історію будівельної школи у Львівській політехніці.

Напрями підготовки

 • "Будівництво";
 • "Гідротехніка (водні ресурси)";
 • "Пожежна безпека".

За 4 роки навчання майбутні бакалаври вивчають низку фундаментальних і професійно орієнтованих дисциплін: математичне моделювання інженерних систем і будівельних процесів; будівельне матеріалознавство; основи автоматизованого проектування в будівництві; кондиціювання повітря та охолодження; основи технічної експлуатації будівель та споруд; технологія виготовлення будівельних матеріалів і виробів. Глибоке вивчення цих предметів дає змогу почувати себе впевнено на виробництві.

Напрям підготовки "Будівництво"

Студенти, які навчаються за напрямом "Будівництво", упродовж навчання в інституті здобувають повну вищу освіту з таких спеціальностей та спеціалізацій:
Спеціальність: "Промислове та цивільне будівництво".
Спеціалізація (траєкторії):

 • "Проектування та спорудження об’єктів нафтогазовидобувного комплексу";
 • "Сільськогосподарське будівництво".

Професійно орієнтовані дисципліни рівня "спеціаліст" з промислового та цивільного будівництва: автоматизація проектування будівництва; автоматизація будівництва; випробування конструкцій будинків і споруд; проектування будівельних конструкцій; розроблення технологій будівельних процесів; будівельна механіка; реконструкція будинків та споруд; спеціальні споруди.
Профіль фахівця – проектування і будівництво промислових та цивільних будівель і споруд; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування.
Спеціальність: "Міське будівництво та господарство".
Спеціалізація (траєкторії):

 • "Реконструкція та утримання міського господарства".

Професійно орієнтовані дисципліни рівня "спеціаліст" з міського будівництва та господарства: комплексна реконструкція будівель та споруд міської забудови; технологія зведення будівель і споруд; організація ремонтно-реконструктивних робіт; утримання та використання міської забудови; спеціальні будівельні машини; технологія та організація ремонту міських інженерних комунікацій; інформаційні технології в будівництві; технологія використання сучасних ефективних матеріалів; експлуатація та утримання пам’яток архітектури.
Профіль фахівця – проектування і забудова міських територій, вулиць; комплексна реконструкція та експлуатація міських територій; управління програмами розвитку міст.
Спеціальність: "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів".
Спеціалізації (траєкторії):

 • "Технологія будівельних конструкцій і виробів";
 • "Технологія і менеджмент будівельних матеріалів і виробів";
 • "Технологія металевих конструкцій".

Професійно орієнтовані дисципліни рівня "спеціаліст" з технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів: технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів; проектування підприємств будівельної індустрії; технологія бетонних та залізобетонних конструкцій; контроль виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; системи автоматизації та керування виробничими процесами; технологія виготовлення металевих виробів і конструкцій; хімічна корозія будівельних матеріалів та виробів; підвищення ефективності виробництва бетонних і залізобетонних конструкцій.
Профіль фахівця – технологія й організація виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, зокрема на основі в’яжучих речовин з використанням як місцевої сировини, так і відходів виробництва; проектування виробничих процесів; дослідження будівельних матеріалів, виробів, конструкцій і технологічних процесів їх виготовлення; розроблення енергоощадних технологій у будівництві; сертифікація будівельних матеріалів та виробів і експертиза їх якості; маркетинг будівельних матеріалів і виробів.
Спеціальність: "Автомобільні дороги та аеродроми".
Професійно орієнтовані дисципліни рівня "спеціаліст" з будівництва автомобільних шляхів та аеродромів: проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг загальнодержавного користування; проектування та будівництво транспортних споруд; економічне та комп’ютерне забезпечення вишукувальних та проектних робіт; сучасні технології вишукувальних та проектних робіт (зокрема аерофотогеодезії); зарубіжні норми та стандарти в транспортному будівництві.
Профіль фахівця – проектування, будівництво та експлуатація автомобільних доріг, аеродромів, транспортних споруд; організація та управління виробництвом; дослідження в галузі створення нових дорожньо-будівельних матеріалів, зокрема з відходів виробництва.
Спеціальність: "Мости та транспортні тунелі".
Професійно орієнтовані дисципліни рівня “спеціаліст” з мостів та транспортних тунелів: будівельна механіка транспортних споруд; механіка руйнування конструкцій транспортних споруд; проектування мостів і споруд на дорогах; проектування підземних транспортних споруд; будівництво транспортних споруд; охорона праці в галузі; автоматизація проектування транспортних споруд; перспективні конструкції транспортних споруд; напрями розвитку мостобудування в Україні та за кордоном.
Профіль фахівця – проектування і будівництво мостів і транспортних тунелів; організація та управління будівельним виробництвом; дослідження в галузі теорії й методів розрахунку інженерних конструкцій.
Спеціальність: "Теплогазопостачання і вентиляція".
Спеціалізації (траєкторії):

 • "Забезпечення мікроклімату приміщень різного призначення";
 • "Енергозберігаючі технології в системах теплогазопостачання та вентиляції".

Професійно орієнтовані дисципліни рівня "спеціаліст": проектування систем опалення; проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання; проектування теплогенеруючих установок; промислові технології та очищення вентиляційно-технологічних викидів; раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів; нетрадиційні джерела енергії та використання вторинних енергоресурсів у системах ТГВ; автоматизація систем ТГВ.
Профіль фахівця – проектування, будівництво, налагоджування і експлуатація систем теплогазопостачання, вентиляції, опалення й кондиціонування повітря будівель і споруд різного призначення. Фахівці цієї спеціальності обслуговують компактні котельні і геліоустановки для котеджів.

Напрям підготовки "Гідротехніка (водні ресурси)"

Студенти, які навчаються за напрямом "Гідротехніка (водні ресурси)", під час подальшого навчання в інституті здобувають повну вищу освіту за спеціальністю:

 • "Водопостачання та водовідведення".

Спеціалізації (траєкторії):

 • "Проектування систем водопостачання та водовідведення";
 • "Експлуатація систем водопостачання та водовідведення";
 • "Водопостачання та водовідведення малих об’єктів".

Професійно орієнтовані дисципліни рівня "спеціаліст": гідротехнічні споруди; очищення природних вод; охорона праці в галузі; водопостачання промислових підприємств; проектування водопостачання та водовідведення для малих об’єктів; очищення стічних вод; водовідвідні системи промислових підприємств; раціональне використання водних ресурсів; технологія зведення споруд водопостачання та водовідведення; експлуатація систем водопостачання та водовідведення.
Профіль фахівця – проектування, налагоджування й експлуатація систем водопостачання та водовідведення; технологія очищення природних і стічних вод; раціональне використання водних ресурсів.

Напрям підготовки "Пожежна безпека"

Студенти, які навчаються за напрямом "Пожежна безпека", упродовж навчання в інституті здобувають повну вищу освіту за спеціальністю:

 • "Пожежна безпека".

Спеціалізація (траєкторія):

 • "Пожежна безпека в будівництві".

Професійно орієнтовані дисципліни рівня "спеціаліст": проектування будівельних конструкцій, зокрема на дію високих температур; технологія будівельного виробництва; нормативна база в будівництві та пожежній безпеці в будівництві; спеціальна пожежна техніка; пожежна тактика на цивільних та промислових об’єктах; управління в діяльності пожежної охорони; засоби пожежної автоматики; пожежна небезпека будівельних матеріалів та конструкцій; моделювання та прогнозування розвитку пожеж; захист будівельних матеріалів та конструкцій від впливу вогню.
Профіль фахівця – спеціаліст з пожежної безпеки в будівництві. Він володіє знаннями в галузі будівництва та забезпечення пожежної безпеки під час проектування та забудови населених пунктів, будівництві, експлуатації, реконструкції, переоснащення будівель та споруд. Він може виконувати роботи з організації пожежної охорони, контролю пожежної профілактики в будівництві, забезпечення пожежної безпеки будівельних конструкцій будівель та об’єктів. Спеціалісти з пожежної безпеки в будівництві можуть працювати в службах пожежної безпеки, в органах державного пожежного нагляду та держархбудконтролю, в державній пожежній охороні, в будівельних організаціях, на підприємствах, у проектних, науково-дослідних та навчальних закладах.
Підготовку спеціалістів за вищеперерахованими спеціальностями і спеціалізаціями забезпечують сім кафедр.

Кафедра будівельних конструкцій та мостів

Кафедра будівельних конструкцій та мостів готує спеціалістів за спеціальностями: "Промислове і цивільне будівництво та пожежна безпека в будівництві".
Викладачі кафедри, серед яких 2 професори, доктори технічних наук, 15 доцентів, кандидатів технічних наук, 5 старших викладачів, забезпечують навчальний процес, ведуть дипломне проектування та керують магістерськими роботами. Кафедра має науково-дослідні лабораторії та комп’ютерний клас.

Кафедра будівельного виробництва

Кафедра будівельного виробництва готує фахівців за спеціальностями: "Міське будівництво та господарство"; "Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів". Навчальний процес і керівництво магістерськими роботами забезпечують 20 викладачів: з них 1 професор, доктор технічних наук, 11 доцентів, 2 старші викладачі, 6 асистентів. До послуг студентів комп’ютерний клас. При кафедрі є навчально-виробнича і науково- дослідна лабораторії.

Кафедра автомобільних шляхів

Кафедра автомобільних шляхів готує спеціалістів зі спеціальності "Автомобільні дороги та аеродроми".
На кафедрі працює 19 викладачів, серед них 3 професори, доктори технічних наук; 10 доцентів, 2 старші викладачі, 6 асистентів. Вони забезпечують високу якість навчального процесу на фаховому і магістерському рівнях. Кафедра має добре обладнаний комп’ютерний клас, навчальну і наукову лабораторії.

Кафедра мостів та будівельної механіки

Кафедра мостів та будівельної механіки дає загальну інженерну підготовку для всіх вищеперерахованих спеціальностей, а також готує спеціалістів зі спеціальності: "Мости та транспортні тунелі".
Серед 14 викладачів кафедри є 2 професори, доктори технічних наук, 7 доцентів, кандидатів наук.

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції

Кафедра теплогазопостачання та вентиляції готує спеціалістів зі спеціальності: "Теплогазопостачання і вентиляція".
Викладачі кафедри, серед яких 14 доцентів, 3 старші викладачі, викладають базові дисципліни у процесі підготовки бакалаврів, а також професійні дисципліни для студентів, що навчаються на рівнях спеціаліста та магістра за спеціальністю "Теплогазопостачання та вентиляція". Кафедра має навчальні та наукову лабораторії і комп’ютерний клас.

Кафедра гідравліки та сантехніки

Кафедра гідравліки та сантехніки готує спеціалістів зі спеціальності "Водопостачання та водовідведення".
Викладацький склад кафедри: 6 доцентів, 9 кандидатів наук, 3 старші викладачі, 4 асистенти. Кафедра має дві навчально- наукові лабораторії. Комплексна лабораторія гідравліки укомплектована: унікальним для України відкритим гідравлічним лотком; стендом для перевірки водолічильників та витратомірів різних типів; стендом для візуалізації структури потоків методами лазерно-доплерівської анемометрії та швидкісного кінознімання. Наявна лабораторна база дає змогу виконувати аналіз природних та стічних вод за основними показниками забруднення.

Кафедра опору матеріалів

Кафедра опору матеріалів є опорною у західному регіоні України і координує організаційну та навчально-методичну роботу у ВНЗ, коледжах та технікумах. Викладачі кафедри, серед яких 2 професори, доктори техн. наук, 3 доценти і 1 асистент, канд. техн. наук, забезпечують навчальний процес та керують магістерськими роботами. При кафедрі створений центр з автоматизованого розрахунку інженерних конструкцій ім. М.Т. Губера, що дає змогу широко використовувати сучасні інформаційні технології в розрахунках та проектуванні будівельних конструкцій, машин та інших технічних об’єктів.