Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут гуманітарних та соціальних наук (ІГСН)

Інститут гуманітарних і соціальних наук – це навчально-науковий структурний підрозділ Національного університету «Львівська полі¬техніка».

В основу створення інституту покладено концепцію, за якою Інститут гуманітарних і соціальних наук є не лише навчальною одиницею, але й науковим центром генерування інноваційних ідей, підходів, технологій у сферах професійної, науково-практичної діяльності фахівців, підготовку яких здійснює професорсько-викладацький склад ІГСН. Колектив інституту налічує близько 250 викладачів, з них 12 докторів наук, професорів, 113 кандидатів наук, доцентів. У структурі інституту є вісім кафедр:

 • кафедра соціології та соціальної роботи;
 • кафедра історії України та етнокомунікації;
 • кафедра політології та міжнародних відносин;
 • кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності;
 • кафедра української мови;
 • кафедра іноземних мов;
 • кафедра філософії;
 • кафедра фізичного виховання.

Студенти Інституту гуманітарних і соціальних наук здобувають вищу освіту за такими напрямами та відповідними їм спеціальностями:

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Документознавство та інформаційна діяльність (ДК) Українська мова та література, історія України, математика Документознавство та інформаційна діяльність
Міжнародні відносини (МВ) Українська мова та література, іноземна мова,історія України Міжнародні відносини (МВ)
Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури(СМ) Українська мова та література, історія України, іноземна мова
Соціологія (СО) Українська мова та література, історія України,іноземна мова Соціологія
Соціальна робота (СР) Українська мова та література, історія України, іноземна мова Соціальна робота
Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр») Консолідована інформація

Науково-дослідна робота

Наукова діяльність Інституту гуманітарних і соціальних наук здійснюється за єдиним науковим напрямом ІГСН: «Актуальні проблеми гуманітарних і суспільствознавчих наук».
Науково-дослідну роботу зосереджено на реалізацію зареєстрованих кафедральних тем, що їх відповідно до плану розвитку інституту спрямовано на ті ділянки, які відповідають напрямам підготовки і спеціальностям, підготовку яких здійснюють кафедри ІГСН. Напрями наукових досліджень на кафедрах інституту такі:
Кафедра соціології та соціальної роботи – «Дослідження соціальної сфери задля регулювання соціальних проблем»;
Кафедра історії України та етнокомунікації – «Проблеми дослідження і викладання історії та культури України»;
Кафедра політології та міжнародних відносин – «Особливості трансформації політичних інститутів і процесів у національному та глобальному вимірах»;
Кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності – «Соціальні комунікації в глобальному інформаційному просторі»;
Кафедра української мови – «Актуальні питання вивчення української мови і літератури»;
Кафедра іноземних мов – «Проблеми лінгвістики науково-технічного і художнього тексту, питання лінгвометодики та педагогіки»;
Кафедра філософії – «Становище людини в сучасних цивілізаційних процесах»;
Кафедра фізичного виховання – «Проблеми фізичного виховання і спорту студентів ВНЗ».

Наукові видання інституту

 • Науковий журнал «Гуманітарні візії» («Humanitarian Vision»), який публікує наукові праці з політичних та філософських наук;
 • тематична серія Вісника Національного університету «Львівська політехніка» «Проблеми української термінології»;
 • науковий журнал «Історико-культурні студії» («Historical and Cultural Studies»), який публікує наукові праці з історії, музеєзнавства, пам’яткознавства та культурології.

Інститут гуманітарних та соціальних наук здійснює підготовку наукових кадрів за такими спеціальностями аспірантури та докторантури:
01.05.03 — Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем;

 • 05.13.06 — Інформаційні технології;
 • 07.00.01 — Історія України;
 • 09.00.02 — Діалектика і методологія пізнання;
 • 10.02.21 — Структурна, прикладна і математична лінгвістика;
 • 13.00.01 — Загальна педагогіка й історія педагогіки;
 • 13.00.04 — Теорія і методика професійної освіти;
 • 20.02.22 — Військова історія;
 • 22.00.03 — Соціальні структури і соціальні відносини;
 • 23.00.02 — Політичні інститути та процеси.

В Інституті гуманітарних і соціальних наук працює Науково-аналітичний центр політичних досліджень «Вектор», який виконує науково-дослідну та соціологічну роботу; надає консультаційні послуги у сфері політичних технологій; сприяє підготовці фахівців спеціальностей «Міжнародні відносини» та «Соціологія».