Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут енергетики та систем керування (ІЕСК)

вул. С. Бандери, 12, Львів-13, 79013
головний корпус, кімн. 127
тел. 258-24-68

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Теплоенергетика (ТЕ) Українська мова та література, математика, фізика Теплоенергетика
Теплові електричні станції
Енергетичний менеджмент
Електротехніка та електротехнології (ЕТ) Українська мова та література, математика, фізика Електричні станції
Електричні системи і мережі
Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)
Системи управління виробництвом і розподілом електроенергії
Енергетичний менеджмент
Електромеханіка (ЕМ) Українська мова та література, математика, фізика Електричні машини і апарати
Електричні системи і комплекси транспортних засобів
Електромеханічні системи автоматизації та електропривод
Електропобутова техніка
Автоматизація та комп'ютерно - інтегровані технології (АВ) Українська мова та література, математика, фізика Автоматизоване управління технологічними процесами
Атомна енергетика (АЕ) Українська мова та література, математика, фізика

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Одержання, перетворення й ощадне використання енергії та керування її потоками є вкрай необхідним для життєдіяльності та розвитку людини і суспільства загалом. Без енергетики неможливе існування сучасного технократичного суспільства. Від неї залежить національна безпека і саме існування держави.
Енергетика має два крила: теплоенергетику та електроенергетику. Перша забезпечує теплом виробництво та побут, є однією з ланок перетворення енергії палива на електричну енергію, зручну для пересилання, розподілу, використання і перетворення на інші форми енергії. Електроенергетика великою мірою визначає науково-технічний та соціально-економічний потенціал країни. Електрика була, є і залишатиметься матеріальною основою прогресивного розвитку цивілізації. Без електрики неможливо уявити сьогодення і майбутнє людства.
Електричну енергію виробляють генератори теплових, гідравлічних, атомних та інших типів електростанцій. Дві третини виробленої електроенергії перетворюють на механічну електродвигуни, які становлять основу автоматизованого електропривода та електромеханотронних систем.
Виробництво генераторів, трансформаторів, електричних двигунів, апаратів тощо забезпечує індустрія електромашинобудування.
Величезними потоками енергії та її ефективним використанням неможливо керувати вручну без застосування автоматизованих систем та комп′ютерно інтегрованих технологій.
Кафедри Інституту енергетики та систем керування готують спеціалістів для роботи на цих важливих напрямах соціально-економічної сфери.
Підготовка з енергетики у Львівській політехніці розпочалась ще 1891 р. на механічному факультеті. Від серпня 1944 р., після відновлення діяльності Львівського політехнічного інституту, електричні спеціальності були зосереджені на електротехнічному факультеті, що став згодом базою для радіотехнічного, теплотехнічного, електромеханічного та електроенергетичного факультетів.
Висока кваліфікація фахівців забезпечується якісною підготовкою: фундаментальною (комплекс дисциплін з математики, фізики, обчислювальної техніки та програмування), професійно орієнтованою (теоретичні основи електротехніки, прикладне програмне забезпечення, теорія автоматичного керування) та фаховою (електричні машини, електричний привод, електричні станції, електричні системи та мережі, електропостачальні системи, мікропроцесорні системи керування тощо).
Інститут енергетики та систем керування об’єднує дев’ять кафедр: електричних машин і апаратів; електроприводу і автоматизації промислових установок; теоретичної та загальної електротехніки; електричних систем та мереж; електропостачання промислових підприємств міст і сільського господарства; електричних станцій; теплотехніки та теплових електричних станцій; автоматизації теплових та хімічних процесів; охорони праці.
На кафедрах інституту працює понад 25 докторів наук, професорів та понад 100 доцентів, кандидатів наук.
Інститут має понад 25 навчально-наукових лабораторій, відкрито навчально-наукові центри фірм "Інтер-Електрокомплект" та "Шнайдер-Електрик, РЕА". До послуг студентів – сучасні персональні комп’ютери. Підвищенню ефективності навчання сприяє також широке залучення студентів до участі в наукових роботах, які ведуться у спеціальному конструкторському бюро електромеханічних систем, у науково-дослідних лабораторіях із важливих напрямів розвитку і вдосконалення теплоенергетики, електроенергетики й електропостачальних систем, електромеханотроніки, автоматизованих систем керування та комп’ютерно інтегрованих систем. Кращі студентські роботи завойовують призові місця в конкурсах, їх публікують у науково-технічних журналах, а одержані в науково-дослідних лабораторіях результати оперативно впроваджуються у виробництво та в навчальний процес. Студенти інституту щорічно стають стипендіантами стипендії Президента України, Верховної Ради України, Обласної державної адміністрації, ВАТ "Львівобленерго", Фонду Віктора Пінчука.
На напрямі "Електромеханіка" реалізовано інтегроване навчання завдяки співдружності університетів Центральної і Східної Європи (Україна, Німеччина, Польща, Естонія), за яким, починаючи з 2000 року, декілька студентів щорічно отримують міжнародну стипендію імені Леонарда Ейлера, а також по два студенти протягом навчального року навчаються в Університеті прикладних наук (Гіссен, Німеччина), за кошти німецької сторони одержують по два дипломи – український і німецький.
У комп’ютерних класах інституту студенти навчаються використовувати сучасну обчислювальну техніку для дослідження та проектування електромеханічних перетворювачів та систем, систем електропостачання та пересилання енергії.
Кожна кафедра інституту через аспірантуру готує спеціалістів вищої кваліфікації.
Освоєння сучасних комп’ютерних технологій, економічна підготовка в галузі менеджменту та маркетингу, а також класична університетська гуманітарна підготовка дають змогу випускникам інституту стати фахівцями, які здатні працювати в державному та приватному секторах виробництва, ремонту та обслуговування елекрообладнання.
Інститут готує фахівців, які забезпечують розвиток суспільства і впровадження сучасних технологій. У наших випускників немає проблем з працевлаштуванням – у західному регіоні (і навіть у Львові) бракує спеціалістів з великої та промислової теплоенергетики, з проектування електроенергетичних та електропостачальних систем, з виробництва, пересилання, розподілу та використання електричної енергії, комп′ютерного керування технологічними процесами, з обліку, раціонального використання та заощадження енерго- і матеріальних ресурсів, з ремонту та експлуатації електроенергетичного господарства, проектування та виробництва електричних машин для засобів автоматизації та електропобутової техніки, маркетингу в енерговиробництві, з обслуговування та продажу електропобутової техніки.
З 2006/2007 навчального року вперше в Університеті інститут запровадив практику викладання факультативних дисциплін з актуальних виробничих проблем провідними фахівцями електроенергетичних підприємств та організацій м. Львова.

Напрям підготовки "Електротехніка та електротехнології"

Електротехніка та електротехнології – провідна галузь економіки, яка займається виробництвом, пересиланням, розподілом, постачанням і використанням електричної енергії.
Виробництво електроенергії зосереджено на потужних електростанціях. Далі електроенергія передається за допомогою ліній електропересилання та підстанцій і використовується (перетворюється) в електроприймачах на інші необхідні споживачам та економіці форми енергії. Єдиний процес виробництва, пересилання та споживання електроенергії вимагає узгодженої роботи всіх об’єктів електроенергетики. Керування цим процесом неможливе без найширшого застосування засобів одержання, пересилання, оброблення і перетворення інформації з використанням відповідного програмного забезпечення. Кафедри, які готують спеціалістів за напрямом “Електротехніка та електротехнології”, були піонерами в розробленні методів математичного моделювання в електротехніці і нині передають своїм вихованцям найновіші знання цього напряму.
За чотири роки навчання студенти здобувають базову вищу освіту за напрямом "Електротехніка та електротехнології" та отримують диплом бакалавра, а під час подальшого навчання – повну вищу освіту та кваліфікацію спеціаліста або магістра за такими спеціальностями:

 • "Електричні станції";
 • "Електричні системи і мережі";
 • "Електротехнічні системи електроспоживання";
 • "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії";
 • "Енергетичний менеджмент".

Навчання та виховання, керування науковою роботою студентів напряму забезпечує висококваліфікований професорсько- викладацький колектив, понад 65% якого – викладачі з науковими ступенями та вченими званнями.
Випускники спеціальностей напряму підготовані до виробничо-технічної, організаційно-управлінської, проектної, науково- дослідної та навчальної діяльності з виробництва електроенергії (спеціальність "Електричні станції"), з пересилання, розподілу та перетворення параметрів електроенергії (спеціальність "Електричні системи і мережі"), з електропостачання промислових і цивільних об’єктів усіх галузей економіки та використання електроенергії (спеціальність "Електротехнічні системи електроспоживання"), з управління виробництвом та розподілом електроенергії (спеціальність "Системи управління виробництвом та розподілом електроенергії"), з ефективного використання всіх форм енергії та видів енергоносіїв (спеціальність "Енергетичний менеджмент").
Підготовка фахівців за напрямом "Електротехніка та електротехнології" відповідає сучасним вимогам. Крім спеціальної інженерної підготовки, випускники напряму одержують глибокі знання з іноземних мов, економіки, менеджменту та маркетингу.

Напрям підготовки "Електромеханіка"

Електромеханіка – фундаментальна наука, яка вивчає електромеханічне перетворення енергії і відчутно впливає на матеріальну культуру сучасної цивілізації. Технічне застосування електромеханіки ґрунтується на глибоких знаннях з фізики й математики, електротехніки й електроніки, механіки та матеріалознавства, кібернетики й обчислювальної техніки та наочно виявляється в таких складних і екологічно чистих електромеханічних перетворювачах, як електричні машини.
Сучасні електричні машини – електрогенератори розмаїтих електростанцій, електродвигуни постійного і змінного струмів. Без електричної машини неможливо уявити сучасну дитячу іграшку і космічний апарат, електропобутову, авіаційну, морську, військову і медичну техніку тощо.
Сучасні електромеханічні системи – це складні технічні комплекси з виконавчих електродвигунів, різноманітних перетворювачів і давачів технологічних процесів, пристроїв контролю, захисту, діагностики та керування. Характерним виявом електромеханічних систем у всіх галузях виробництва є маніпулятори і роботи.
У Львівській політехніці на напрямі "Електромеханіка" готують спеціалістів та магістрів за такими спеціальностями:

 • "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод";
 • "Електричні машини і апарати";
 • "Електропобутова техніка";
 • "Електричні системи та комплекси транспортних засобів".

Враховуючи маркетингові дослідження, потреби у таких фахівцях для підприємств і організацій різних форм власності, кафедра електричних машин і апаратів випускає спеціалістів з електричних машин і апаратів та електропобутової техніки.
Кафедра електропривода і автоматизації промислових установок готує спеціалістів з електромеханічних систем автоматизації та електропривода за чотирма блоками дисциплін, що формують індивідуальні траєкторії навчання:

 • "Електропривод і автоматизація металорізальних верстатів";
 • "Електропривод і автоматизація загальнопромислових механізмів";
 • "Електропривод і автоматизація паперового виробництва";
 • "Електропривод і автоматизація процесів видобутку нафти",

а також зі спеціальності "Електричні системи і комплекси транспортних засобів", яка є однією з найсучасніших спеціальностей, враховуючи, що електромобіль – це транспортний засіб майбутнього, а сучасне електрообладнання й автоматика легкових та вантажних автомобілів є вагомою складовою їх ефективної експлуатації.
Навчальну, наукову та виховну роботу студентів-електромеханіків забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький колектив, понад 85 % якого – викладачі з науковими ступенями та вченими званнями. Науковий доробок докторів наук, професорів інституту О. Лозинського, В. Ткачука, П. Стахіва відомий далеко за межами України.
Підготовка фахівців відповідає рівню сучасних вимог у галузі електромеханіки. За час навчання випускники інституту, крім спеціальних технічних навичок, отримують глибокі знання з іноземної мови, мікро- і макроекономіки, менеджменту та маркетингу у виробничій сфері, що дає їм змогу:

 • працювати в державних і комерційних підприємствах із випуску, ремонту, проектування та експлуатації електромеханічних перетворювачів і сучасних систем електроприводу;
 • відкривати свою справу відповідно до одержаної спеціальності;
 • орієнтуватися в складній кон’юнктурі міжнародного ринку технічних об’єктів у галузі електромеханіки.

Напрям підготовки "Автоматизація і комп’ютерно інтегровані технології"
Особливістю напряму є глибоке вивчення і застосування мікропроцесорної та комп’ютерної техніки. Студенти не тільки вміють працювати із сучасною обчислювальною технікою, а й застосовувати її для створення інформаційних та керівних систем, які сьогодні потрібні скрізь, – від ферми до банку.
Напрям "Автоматизація і комп’ютерно інтегровані технології" пов’язаний із: розробленням і експлуатацією систем керування технологічними процесами на основі сучасних технічних засобів, зокрема мікропроцесорної техніки; нагромадженням і опрацюванням технологічної інформації для оптимізації виробництва за різними економічними критеріями; розробленням алгоритмічного і програмного забезпечення для автоматизованих систем керування технологічними процесами.
Цей напрям має найширший вибір спеціалізацій на інженерному рівні – їх понад двадцять. А у Львівській політехніці за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами" передбачена підготовка за такими спеціалізаціями:

 • "Автоматизоване управління технологічними процесами на теплових електричних станціях";
 • "Автоматизоване управління хіміко-технологічними процесами та виробництвами";
 • "Автоматизоване управління технологічними процесами та виробництвами харчової та переробної промисловості";
 • "Автоматизоване управління енерговикористанням та облік енергоносіїв".

Напрям підготовки "Теплоенергетика"

На цьому навчальному напрямі вивчаються фізико-математичні, загальнотехнічні, економічні та гуманітарні дисципліни, а також теоретичні основи енергетики, конструкції енергообладнання, технологічні схеми, їх застосування.
Випускники набувають кваліфікації теплоенергетиків широкого профілю. Можуть працювати у різних сферах виробництва та застосування теплової енергії або продовжити навчання за конкретною спеціальністю.
Підготовка спрямована на створення, використання та удосконалювання теплоенергетичних комплексів електростанцій, промислових об’єктів і регіональних (територіальних) утворень.
Готують спеціалістів та магістрів у Львівській політехніці за двома спеціальностями:
"Теплові електричні станції", опановуючи яку, студенти поглиблюють знання про потужні теплові електростанції систем централізованого енергозабезпечення на органічному та ядерному паливі. Зосереджується увага на їхній тепловій сфері, методах забезпечення надійної, екологічної та економічної роботи, на способах удосконалювання, модернізації та реконструкції наявних електростанцій, а також створювання істотно інших, досконаліших енергостанцій.
"Теплоенергетика", під час вивчення якої студенти набувають спеціальних знань про технології як енергозабезпечення, так і енерговикористання у промислових об’єктах та регіонах держави. Вивчають раціональні методи централізованого і децентралізованого енергозабезпечення, комбінованого виробництва різних видів енергії, застосування альтернативних джерел енергії, а також доцільного та ефективного енерговикористання.
Інженерна підготовка передбачає поглиблення знань і вмінь технологічних, а магістерська – дослідницьких.