Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ)

вул. С. Бандери, 28, Львів–13, 79013,
V навчальний корпус, кімната .514,
тел. / факс (0322) 258-24-04
E-mail: ikni_infoatpolynet [dot] lviv [dot] ua (ikni_infoatpolynet [dot] lviv [dot] ua)

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціалізації
Філологія (ФЛ) Українська мова та література, іноземна мова (англійська мова), на вибір: математика, фізика, історія України. Прикладна лінгвістика
Системний аналіз (СА) Українська мова та література, математика, на вибір: фізика, історія України, іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова). Системи і методи прийняття рішень
Комп'ютерні науки та інформаційні технології Українська мова та література, математика, на вибір: фізика, історія України, іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова).
Інформаційні управляючі системи та технології
Інформаційні технології проектування
Системне проектування
Системи штучного інтелекту
Управління проектами
Інженерія програмного забезпечення Українська мова та література, математика, на вибір: фізика, історія України, іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова). Інженерія програмного забезпечення
Видавництво та поліграфія Українська мова та література, математика, на вибір: фізика, історія України, іноземна мова (англійська мова, французька мова, німецька мова, іспанська мова). Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій (ІКНІ) готує висококваліфікованих фахівців для сучасних та майбутніх потреб суспільства. Він є одним із найпотужніших у Національному університеті "Львівська політехніка".
Головними структурними складовими інституту є шість випускових кафедр:

 • автоматизованих систем управління;
 • інформаційних систем та мереж;
 • інформаційних технологій видавничої справи;
 • прикладної лінгвістики;
 • програмного забезпечення;
 • систем автоматизованого проектування.

Навчальний процес на випускових кафедрах забезпечують понад 200 викладачів, серед них 27 професорів, 24 доктори та 83 кандидати наук.
Матеріально-технічна база підготовки фахівців – двадцять чотири комп’ютерні лабораторії та три спеціалізовані навчально- наукові лабораторії, обладнані сучасною технікою та програмним забезпеченням. Студентам надається безкоштовний доступ до мережі Інтернет.
Навчання ведеться на денній та заочній формах, крім того, у формі екстернату. Підготовка іноземних громадян на всіх освітньо- кваліфікаційних рівнях здійснюється на договірних засадах.
При інституті плідно працює аспірантура та докторантура для підготовки кваліфікованих наукових кадрів.
Інститут є членом академічного альянсу Microsoft і забезпечує освоєння технологій Microsoft та інших провідних компаній.
Випускники інституту можуть працювати в науково-дослідних, науково-виробничих, проектно-конструкторських, виробничих, торговельних, консультаційних, комерційних, банківських установах різних форм власності, у страхових компаніях, на біржах, у міжнародних фірмах та представництвах, в організаціях, які займаються адміністративною, соціальною, економічною та політичною діяльністю, в галузях культури, екології, медицини тощо, тобто там, де впроваджують й експлуатують комп’ютерні інформаційні системи та технології.
Кваліфікацію бакалавра студенти одержують після чотирьох років навчання.
Кваліфікацію магістра одержує бакалавр, що має схильність до наукової роботи та поглиблену теоретичну підготовку після півторарічного навчання.

Студенти Інституту комп’ютерних наук та інформаційних технологій здобувають вищу освіту за такими напрямами та відповідними їм спеціальностями:
035 "Філологія"

 • прикладна лінгвістика;

124 "Системний аналіз"

 • системи і методи прийняття рішень;

122 "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

 • інформаційні управляючі системи та технології;
 • інформаційні технології проектування;
 • системне проектування;
 • системи штучного інтелекту;
 • управління проектами;

121 "Інженерія програмного забезпечення"

 • інженерія програмного забезпечення;

186 "Видавництво та поліграфія"

 • комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв.

Напрям підготовки "Комп’ютерні науки та інформаційні технології"

Перші чотири роки навчання за напрямом "Комп’ютерні науки та інформаційні технології" дають змогу отримати базову вищу освіту та кваліфікацію бакалавра. Базова вища освіта забезпечує ґрунтовні знання за напрямом підготовки, зокрема в галузі інформаційно-комп’ютерних технологій. Кваліфікація бакалавра дає змогу випускникам працювати на первинних посадах інженерів та техніків.
Кваліфікацію бакалавра комп’ютерних наук одержують після чотирьох років навчання за умови ґрунтовного освоєння дисциплін трьох навчальних блоків:

 • гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:
  іноземна мова, історія України, ділова українська мова, українська та зарубіжна культура, основи конституційного права України, релігієзнавство, основи екології, безпека життєдіяльності, філософія, соціологія, основи економічної теорії, політологія, основи психології та педагогіки;
 • фундаментальні дисципліни:
  лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз, теорія сигналів, загальна фізика, основи програмування, основи електротехніки та електроніки, інженерна графіка, схемотехніка комп’ютерів, диференціальні рівняння, основи дискретної математики, фізика напівпровідників, математичні основи кодування, математична теорія інформації, системне програмування та операційні системи, основи системного аналізу об’єктів і процесів комп’ютеризації, теорія ймовірностей, основи автоматизованого проектування складних об’єктів і систем, економіка підприємств;
 • професійно орієнтовані дисципліни:
  проблемно орієнтовані мови програмування; ліцензування, сертифікація та авторське право в комп’ютерних інформаційних технологіях, методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій; комп’ютери та інформаційні системи; комп’ютерні мережі; організація баз даних та знань; основи проектування систем штучного інтелекту; основи охорони праці. Вибіркові дисципліни ВНЗ: теоретичні основи управління, об’єктно-орієнтоване програмування, моделювання систем, математичні методи дослідження операцій, імовірнісні процеси в автоматизованих системах, основи управління економічними та соціальними системами, основи теорії надійності, теорія алгоритмів і математичні основи подання знань, комп’ютерна графіка.

Вибравши напрям "Комп’ютерні науки та інформаційні технології", студенти отримують достатні знання для експлуатації комп’ютеризованих систем, зокрема: комп’ютерних систем оброблення інформації та управління; інформаційно-аналітичних системам; інформаційних систем проектування; систем штучного інтелекту та програмного забезпечення автоматизованих систем та ЕОМ; інтелектуальних систем оброблення інформації і прийняття рішень. Вони здатні забезпечити складання техніко-економічних обґрунтувань та технічних завдань, а також бути компетентними у таких галузях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови та аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня; типові комп’ютерні системи; методи аналізу і побудови типових моделей оброблення інформації у сферах бізнесу, менеджменту та підприємництва, методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи, програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.
Навчання відбувається з використанням сучасних технічних систем та ліцензійного програмного забезпечення.
Магістри – основний резерв підготовки кадрів вищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук.
Основні модулі підготовки магістрів:
інструментарій і технології інформаційних мереж: телекомунікаційні та комп’ютерні мережі; програмне забезпечення комп’ютерних мереж; сучасні технології програмування; розподілені бази даних; прогресивні інформаційні технології та системи; захист інформації в комп’ютерних мережах; проектування інформаційних технологій і систем; засоби інтелектуалізації інформаційно-аналітичних систем; гіпертекстові системи; візуалізація подання інформації і когнітивна графіка; формалізована модель мови для інформаційних технологій.
Уміння і практичні навички, що одержують випускники:

 • роботи на рівні користувачів комп’ютерних мереж;
 • роботи на рівні користувачів мережі інтернет і використання її інформаційних ресурсів;
 • розроблення WEB-сторінок і WEB-серверів;
 • адміністрування реляційних СУБД (ORACLE, MS SQL SERVER);
 • розроблення програмних продуктів на основі САSЕ-технології;
 • системного адміністрування в ОС UNIX та MS Windows Server.

На основі цього інструментарію магістри набудуть досвіду:

 • проектування програмних засобів та інформаційних систем;
 • проектування інформаційних технологій, зокрема із застосуванням засобів штучного інтелекту;
 • створення інформаційно-аналітичних систем та центрів;
 • розроблення програмних продуктів для забезпечення систем інформатизації суспільства;
 • розроблення алгоритмічних моделей процесів, що вивчаються.

Завершальний етап підготовки магістрів – захист ними магістерських робіт за вибраними спеціальностями.

Напрям підготовки "Інженерія програмного забезпечення"

Програмна інженерія – наука про принципи і методології, що використовуються для розроблення і супроводу програмних систем. Вона вивчає застосування систематизованого, упорядкованого і конкретного підходу до розроблення, експлуатації і супроводу програмного забезпечення (ПЗ), використання принципів інженерії відносно розроблення ПЗ.
Програмні системи сьогодні наявні всюди: практично усі електронні пристрої містять програмне забезпечення того чи іншого виду. Без відповідного програмного забезпечення в сучасному світі неможливо уявити індустрійне виробництво, школи, університети, систему охорони здоров’я, фінансові та урядові заклади. Багато людей використовують програмне забезпечення для самоосвіти, розваг тощо. В технічних системах вартість ПЗ часто становить більшу частину вартості виробу.
Сьогодні індустрія програмування – одна з найперспективніших і найдинамічніших галузей світової та української економіки. Прогнози економічного розвитку галузі стримуються браком кваліфікованих кадрів. Тому актуальною є підготовка фахівців за напрямом програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію створення ПЗ, реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.
Галузі професійної діяльності випускників:

 • індустрія й економіка розроблення програмних систем;
 • сфера бізнесу, в якому використовуються програмні системи та інформаційні технології;
 • сфера замовного програмування і програмного аутсорсингу;
 • розроблення конкурентоздатного програмного забезпечення для фінансового, виробничого, телекомунікаційного сектора економіки, освіти, охорони здоров’я, індустрії розваг, підприємств торгівлі, урядових закладів, оборонної промисловості тощо.
Завдання професійної діяльності бакалавра:
 • розроблення програмного забезпечення з використанням алгоритмічних мов;
 • збирання й аналіз вхідних даних для проектування програмного забезпечення;
 • техніко-економічне обґрунтування пропонованих проектних рішень при концептуальному програмуванні;
 • розроблення алгоритмів розв’язання задач відповідно до технічного завдання;
 • використання сервісів Інтернету і веб-технологій під час реалізації розподілених інформаційних систем;
 • інсталяція програм і програмних систем, налаштування й обслуговування програмно-апаратних засобів;
 • розроблення проектної і робочої документації, оформлення закінчених проектних робіт;
 • верифікація програмних рішень, контроль відповідності реалізованих проектів і технічної документації стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам;
 • використання стандартів і методів контролю якості програмної документації.
Фахівці з програмної інженерії повинні володіти знаннями, уміннями і навиками:
 • структурна декомпозиція робіт і створення оперативних планів роботи виробничих підрозділів під час реалізації програмних проектів;
 • управління змістом, термінами, вартістю та якістю, людськими ресурсами, ризиками під час розроблення ПЗ;
 • використання мов опису архітектури та інтерфейсу, шаблонів, нотацій, стратегій і методів проектування програмного забезпечення, його структури й архітектури;
 • тестування програмного забезпечення на модульному, інтеграційному і системному рівнях, орієнтованого на формальні специфікації, потоки даних, умови використання, тестування надійності, продуктивності;
 • розроблення проектної робочої технічної документації, оформлення закінчених проектних робіт, документування.
Серед дисциплін, які вивчають майбутні фахівці:
 • основи програмування та алгоритмічні мови;
 • вступ до програмної інженерії;
 • алгоритми і структури даних;
 • операційні системи;
 • розподілені обчислення;
 • бази даних;
 • безпека програм і даних;
 • архітектура комп’ютера;
 • тестування і забезпечення якості програмних систем;
 • конструювання програмного забезпечення;
 • командний проект з програмної інженерії;
 • економіка програмної інженерії;
 • основи кар’єри в програмній інженерії;
 • розподілені об’єктні технології;
 • розроблення розподілених застосувань баз даних;
 • основи проектування веб-застосувань;
 • програмування інтернет-застосувань;
 • менеджмент проектів програмного забезпечення.

Напрям підготовки "Системний аналіз"

Системний аналіз – це наукова методологія, об’єктом аналізу якої є проблема, незалежно від сфери діяльності, де вона виникла, а метою системного аналізу є проект вирішення проблеми. Системний аналіз є напрямом, у якому поєднано методологію і досягнення математичних і прикладних наук. Системний аналіз у технічній галузі орієнтований на вирішення складних проблем аналізу та створення комп’ютерних, комунікаційних, інформаційних та інших технічних систем, і ґрунтується на принципах інженерних наук, імітаційному та інформаційному моделюванні об’єктів і процесів та націлений на застосування в конкретних проектах, розробленнях, прикладних дослідженнях і дослідницько-конструкторських роботах.
Системний аналітик – це фахівець, здатний у відповідь на складну проблему розробити проект її вирішення. Системні аналітики – спеціалісти з розроблення стратегій реалізації багатоетапних процесів. На кожному етапі цих процесів необхідно приймати рішення з урахуванням ризиків, допустимих компромісів та прогнозування сценаріїв майбутніх наслідків прийнятих рішень. Робочий інструментарій системного аналітика – методи моделювання, системного аналізу, дослідження операцій, а також техніка прогнозів та ризиків, теорія прийняття рішень, досвід та інтуїція. Така сама увага приділяється фундаментальним наукам, на яких формується теорія і практика робочого інструментарію.
Спеціалісти у сфері системного аналізу, здатні проектувати, створювати й експлуатувати комп’ютеризовані системи для аналізу, прогнозування, управління і проектування динамічних процесів у макроекономічних, технічних, технологічних, екологічних і фінансових об’єктах.
Сфера діяльності випускників – банки, фондові, валютні та товарні біржі, аналітичні відділи міністерств, податкові інспекції, відділи валютних, товарних і фондових ринків, Міністерство фінансів України і Міністерство економіки України, аналітичні відділи спецслужб, пенсійні фонди, центри проектування баз даних, розроблення автоматизованих систем.
Бакалавра за напрямом "Системний аналіз" готують як фахівця широкого профілю для різноманітних сфер діяльності, що вимагають фундаментальних знань з математики, інформатики, природничих, гуманітарних та соціально-економічних дисциплін.
Кваліфікацію бакалавра за напрямом "Системний аналіз" студент отримає після чотирьох років навчання, ґрунтовно освоївши дисципліни трьох навчальних блоків:

 • гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:
  ділова українська мова, історія України, іноземна мова, екологія, культурологія, безпека життєдіяльності, філо- софія, соціологія, економічна теорія, політологія, правознавство, психологія;/li>
 • фундаментальні дисципліни:
  алгебра та геометрія, математичний аналіз, фізика, дискретна математика, диференційні рівняння, теорія ймовірностей, математична статистика, основи програмування та алгоритмічні мови, комп’ютерна графіка, операційні системи, системне програмування, архітектура комп’ютерів, системний аналіз, об’єктно-орієнтоване програмування;
 • професійно орієнтовані дисципліни:
  програмування та алгоритмічні мови, функціональний аналіз, теорія керування, методи оптимізації, основи охорони праці, економіка та організація виробництва, системи баз даних та знань, інформаційний аналіз, теорія прийняття рішень, комп’ютерні мережі, моделювання систем, теорія ієрархічних систем, імітаційне моделювання, стохастичні системи та моделі, числові методи, математична лінгвістика, системи підтримання прийняття рішень, методи прийняття рішень у стохастичному середовищі, системна логістика.

Бакалавр за напрямом "Системний аналіз" бере участь у:

 • розробленні, застосуванні та використанні математичних методів, інформатики та інформаційних технологій і систем для розв’язання задач у теоретичних та прикладних наукових дослідженнях для різних галузей техніки, економіки, управління, організації інфраструктур;
 • створенні і застосуванні інформаційних комп’ютерних систем з інтегрованою інформацією, технологій інформаційного і системного аналізу, відповідно до сучасних концепцій інженерії даних і знань, інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
 • розробленні і застосуванні комп’ютерних засобів і методів опрацювання інтегрованої інформації, комп’ютерної інформаційної підтримки усіх видів робіт з інтегрованою інформацією: інформаційний аналіз, нагромадження, зображення та застосування знань, пошук закономірностей та тенденцій, моделювання інформаційних систем і процесів;
 • розробленні методології та технології проектування, застосування і супроводу програмних засобів аналізу та прийняття рішень, зокрема експертних та мультиагентних систем, систем керування базами даних і знань, мови опрацювання даних і знань, онтологічних систем, комп’ютерних та інформаційних мереж.

Фахівець володіє математичними методами, сучасними інформаційними комп’ютерними технологіями розроблення та застосування прикладного та системного програмного забезпечення комп’ютерних мереж, інформаційних систем, баз даних і знань, пакетів прикладних програм, систем підтримки прийняття рішень, експертних систем, геоінформаційних систем, графічних пакетів тощо.
Бакалавр за напрямом "Системний аналіз" може обіймати посади: інженерно-технічних працівників, функціональні обов’язки яких – у межах від участі в наукових та виробничих дослідженнях до менеджменту та маркетингу. Типовими посадами фахівця в галузі системного аналізу є: системний аналітик, інформаційний аналітик, логістик, архітектор даних і знань, адміністратор баз даних і знань, інформаційний менеджер, розробник проектів, аналітик з комп’ютерних комунікацій, редактор контенту комп’ютерних систем, науковий співробітник, інженер з автоматизованих систем керування виробництвом, інженер з комп’ютерних систем, інженер з програмного забезпечення комп’ютерів, конструктор комп’ютерних систем, інженер-програміст, прикладний та системний програміст.
Фахівець може керувати роботами, що пов’язані із побудовою математичних моделей, застосуванням математичних методів, створенням програмного та інформаційного забезпечення, контролем якісних показників діяльності організації, придбанням та менеджментом знань і експертних даних, аналізом та узагальненням діяльності організацій та підприємств, виявленням закономірностей і тенденцій, виявленням проблем, визначенням правил і шляхів формування та прийняття рішень, створенням та розробленням проектів, використанням прогресивних засобів та технологій у діяльності підприємств та організацій, розроблення нових засобів і технологій аналізу керування та прийняття рішень.
Бакалавр може продовжувати навчання за програмою підготовки магістра системного аналізу, інтелектуальних систем прийняття рішень, систем штучного інтелекту, консолідованої інформації.

Напрям підготовки "Видавництво та поліграфія" (ВП)

Кваліфікацію бакалавра за напрямом "ВПС" студент отримує після чотирьох років навчання, ґрунтовно освоївши дисципліни трьох навчальних блоків:

 • гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:
  іноземна мова, історія України, ділова українська мова, українська та зарубіжна культура, основи конституційного права України, релігієзнавство, основи екології, безпека життєдіяльності, філософія, соціологія, основи економічної теорії, політологія, основи психології та педагогіки, основи права;
 • фундаментальні дисципліни:
  лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз, загальна фізика, основи електротехніки та електроніки, інженерна графіка, диференціальні рівняння, основи дискретної математики, фізика напівпровідників, теорія ймовірностей, основи автоматизованого проектування видавничих систем, основи програмного забезпечення видавничих систем, елементи та вузли в поліграфічній техніці, операційні системи в комп’ютерній поліграфії, основи видавничої та друкарської справи, основи репрографії, системний аналіз видавничих процесів, економіка підприємств;
 • професійно орієнтовані дисципліни:
  основи електронного документообігу, основи охорони праці; програмування текстових та графічних зображень; комп’ютеризовані мережі видавництв та бібліотек; метрологія, стандартизація, сертифікація та акредитація; основи друкарсько- технологічних процесів; макетування та верстання; теорія інформації; інформаційні технології у видавничо- друкарській справі; інформаційне забезпечення видав- ничої діяльності; системи штучного інтелекту. Вибіркові дисципліни ВНЗ: об’єктно орієнтоване програмування, моделювання видавничо-друкарських процесів; комп’ютерна графіка; інструментальні засоби веб-дизайну; теорія автоматичного управління; стохастичні процеси та теорія масового обслуговування; методи оптимізації та дослідження операцій; теорія кольору та кольороутворення; технологія розроблення електронних видань; художні основи проектування друкованої та рекламної продукції; автоматизація поліграфічних процесів.

Вибравши цей напрям, студенти отримують необхідні знання і вмітимуть:

 • застосовувати схемотехнічні методи під час проектування та експлуатації комп’ютерних видавничих систем;/li>
 • програмувати, використовуючи алгоритмічні мови Pascal, C++, Prolog, середовища розробки Delphi, СУБД Access тощо;
 • проектувати та експлуатувати комп’ютерні видавничі системи;
 • проектувати та експлуатувати системи комп’ютерної реклами та обробки відеоінформації;
 • проектувати та адмініструвати локальні комп’ютерні мережі;
 • конструювати експертні системи автоматизованого реферування та перекладу текстів;
 • розробляти інтелектуальні інформаційні системи видавництв та друкарень.

Диплом бакалавра за напрямом "Видавничо-поліграфічна справа" дає можливість продовжити навчання (терміном 1,5 року) за спеціальністю "Комп’ютеризовані технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв" (КТСВПВ).
Фахівець цієї спеціальності згідно з отриманими фундаментальною та спеціальною підготовками здатний забезпечити фахове виконання таких робіт:

 • проектування та обслуговування автоматизованих систем оброблення текстової та графічної інформації;
 • комплектування та експлуатацію комп’ютерних видавничих систем;
 • організацію функціонування мультимедійних комплексів видавничо-поліграфічних систем;
 • оперативне відеооброблення інформації та створення ексклюзивної комп’ютерної реклами;
 • проектування та експлуатацію експертних систем автоматизованого реферування та перекладу текстів;
 • ремонт та обслуговування обладнання оперативної поліграфії (копіри, різографи, принтери тощо);
 • комп’ютерне складання, макетування та редагування книжково-журнальної продукції;
 • інсталяцію та підтримання системного і прикладного забезпечення комп’ютерних видавничих систем;
 • забезпечення оперативної поліграфії з використанням локальних та глобальних мереж.

Кваліфікацію магістра (перший науковий ступінь) отримують бакалаври які мають схильність до наукової роботи і поглиблену теоретичну підготовку, через 1,5 року навчання.

Напрям підготовки "Філологія"

Бакалаври прикладної лінгвістики за напрямом "Філологія" після чотирьох років навчання ґрунтовно засвоюють дисципліни з трьох навчальних блоків:

 • гуманітарні та соціально-економічні дисципліни:
  історія України, основи конституційного права України, основи інформаційних технологій, латинська мова, основи права, соціологія, політологія, релігієзнавство, основи екології, філософія, ділова англійська мова, психологія спілкування, українська та зарубіжна культура;
 • фундаментальні дисципліни:
  англійська мова, сучасна українська мова, німецька або японська мова, лінійна алгебра та аналітична геометрія, математичний аналіз, теорія ймовірностей та математична статистика, дискретна математика;
 • професійно орієнтовані дисципліни:
  частина 1: вступ до мовознавства, література англомовних країн, лінгвокраїнознавство, психолінгвістика, основи програмування, організація баз даних та знань, історія Англії, теорія алгоритмів та представлення знань, основи теорії мовної комунікації, проблемно орієнтовані методи та засоби інформаційних технологій, комп’ютерні системи обробки текстової та графічної інформації, системи штучного інтелекту, лінгвістика тексту;
  частина 2: основи прикладної лінгвістики, теорія і практика перекладу, експертні системи та автоматизовані системи навчання, контрастивна лексикологія та фразеологія англійської та української мов, математична лінгвістика, організація наукових інформаційних ресурсів Інтернету, контрастивна граматика англійської та української мов, контрастивна стилістика англійської та української мов, системи автоматизованого перекладу.

Підготовка бакалаврів здійснюється у спеціалізованій навчальній лабораторії та у лінгафонних класах. Для викладання іноземних мов використовуються навчальні матеріали провідних зарубіжних видавництв. Спеціалізована лабораторія приєднана до комп’ютерної мережі інтернет.
Випускники напряму можуть виконувати практичні роботи та наукові дослідження в таких основних напрямах:

 • адекватне перетворення текстів в іншомовну форму (переклад, зокрема синхронний та комп’ютеризований) на базі двох іноземних мов (англійська та німецька або японська);
 • уніфікація та стандартизація термінології, лексикографія;
 • відбір мовного матеріалу з метою вдосконалення методики викладання мов та мовного тестування;
 • автоматичні методи оброблення текстової інформації;
 • лінгвістичне забезпечення інформаційних систем різних типів;
 • автоматизація інформаційних робіт, створення систем інформаційного пошуку.

Диплом бакалавра прикладної лінгвістики за напрямом "Філологія" дає можливість продовжити навчання на магістерському рівні за спеціальністю "Прикладна лінгвістика" (терміном 1,5 року).
Поєднання поглибленого вивчення англійської та німецької мов, загальних мовознавчих дисциплін з вивченням низки комп’ютерних дисциплін дає змогу готувати фахівців для вирішення актуальних завдань у галузях, що передбачають опис та моделювання фонетичної, граматичної, соматичної та статистичної структур різного типу текстів, створення словників, розроблення нових методик викладання іноземної мови та інформатики. Фахівці спеціальності "Прикладна лінгвістика" необхідні для забезпечення практичних робіт та наукових досліджень у таких основних напрямах: адекватне перетворення текстів в іншомовну форму (переклад), відбір мовного матеріалу з метою вдосконалення методики викладання мов та мовного тестування, уніфікація та стандартизація науково-технічної термінології, лексикографія, оброблення різних типів текстів (наукових, технічних, ділових, усних та письмових).
Потреба у фахівцях ПЛ існує у таких сферах діяльності, як комп’ютеризований переклад та словники, автоматичні методи оброблення текстової інформації, лінгвістичне забезпечення інформаційних технологій, автоматизація інформаційних робіт, створення систем інформаційного пошуку, автоматичне розпізнавання та синтез мовлення, комп’ютеризація навчання.
Професійно орієнтовані дисципліни цього рівня: комп’ютерна лінгвістика, розроблення банків даних для розв’язання задач прикладної лінгвістики, лінгвістичне забезпечення інформаційних мереж, лінгвістичне забезпечення консолідованих інформаційних ресурсів, аналіз дискурсу, третя іноземна мова, культура мовленнєвого спілкування.