Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут комп'ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА)

вул. С. Бандери, 28 а, Львів–13, 79013,
V навчальний корпус, кімн. 613, 614
тел. 258-23-15

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Комп'ютерна інженерія (КІ) Українська мова та література, математика, фізика Комп'ютерні системи та мережі
Системне програмування
Спеціалізовані комп'ютерні системи
Системна інженерія (СІ) Українська мова та література, математика, фізика Комп’ютеризовані системи управління та автоматика,
Комп'ютеризовані системи управління рухомими об'єктами (автомобільний транспорт)
Метрологія та інформаційно вимірювальні технології (МТ) Українська мова та література, математика, фізика Метрологія та вимірювальна техніка
Метрологія, стандартизація та сертифікація (МС) Українська мова та література, математика, фізика Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції
Приладобудування (ПР) Українська мова та література, математика, фізика Прилади і системи точної механіки

Інформаційні технології в приладобудуванні
Безпека інформаційних і комунікаційних систем (БІ) Українська мова та література, математика, фізика Безпека інформаційних і комунікаційних систем
Системи технічного захисту інформації (ЗІ) Українська мова та література, математика, фізика Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки
Управління інформаційною безпекою (УІ) Українська мова та література, математика, фізика Управління інформаційною безпекою
Адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації
Специфічні категорії (після отримання вищої освіти за ОКР «бакалавр», «спеціаліст» чи «магістр»)   Якість, стандартизація та сертифікація

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології (ІКТА) заснований у 2001 р. при структурній реорганізації Національного університету "Львівська політехніка" на базі тодішнього факультету автоматики. На сьогодні він посідає одне з чільних місць у навчально-науковій структурі Національного університету "Львівська політехніка" та є відомим у світі закладом у галузі комп’ютерних технологій, що проводить фундаментальні та прикладні дослідження у сфері інформаційно-вимірювальних технологій та систем керування; інтелектуальних мехатронних систем; комп’ютерної інженерії; захисту інформації і метрологічного забезпечення комп’ютерних вимірювальних систем; систем керування та сертифікаційних випробувань; вимірювань у нанотехнологіях…
Підготовку висококваліфікованих конкурентоспроможних на світовому ринку фахівців для потреб сьогодення та майбутнього в інституті здійснюють вісім випускових кафедр:

 1. Інформаційно-вимірювальні технології (ІВТ) заснована в 1920 р.;
 2. Комп’ютеризовані системи автоматики (КСА) створена у 1945 р.;
 3. Електронні обчислювальні машини (ЕОМ) створена у 1963 р.;
 4. Прилади точної механіки (ПТМ) створена у 1965 р.;
 5. Метрологія, стандартизація та сертифікація (МСС) створена у 1995 р.;
 6. Захист інформації (ЗІ) створена у 2006 р.;
 7. Спеціалізовані комп’ютерні системи (СКС) створена у 2008 р.;
 8. Безпека інформаційних технологій (БІТ) створена у 2010 р.

Підготовка здійснюється за такими галузями знань, напрямами підготовки та спеціальностями.

Навчальний процес на випускових кафедрах ІКТА забезпечують понад 150 викладачів, серед яких 32 професори, доктори наук та 83 кандидати наук, доценти.
Інститут також здійснює підготовку кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру та докторантуру. У Національному університеті "Львівська політехніка" з 1988 р. діє спеціалізована Вчена Рада Д 35.052.08, а з 2010 р. – спеціалізована Вчена Рада Д 35.052.18, до складу яких переважно входять професори ІКТА. На них захищають докторські та кандидатські дисертації за шістьма спеціальностями, що сприяє ефективному використанню кадрового потенціалу та науково-методичному забезпеченню інституту.
За спеціальностями кафедр ЗІ та БІТ в університеті з 2004р. діє Західний регіональний навчально-науковий центр захисту інформації, який здійснює широкий спектр робіт з надання послуг у галузі технічного захисту інформації на замовлення підприємств і установ західного регіону України.
Матеріально-технічна база інституту – це більше ніж шістдесят навчально-наукових лабораторій та понад десять спеціалізованих комп’ютерних класів, обладнаних сучасною технікою та ліцензійним програмним забезпеченням. Студенти мають необмежений безкоштовний доступ до всесвітньої мережі Інтернет.
За 4 роки навчання студенти здобувають базову вищу освіту та отримують диплом бакалавра.
Отримання повної вищої освіти та кваліфікації спеціаліста чи магістра потребує продовження навчання ще упродовж 1,5 року.
Форми навчання – стаціонарна; заочна та екстернат.
На базі інституту, за участі навчальних закладів нижчого рівня акредитації, утворено комплекси, що дає можливість кращим випускникам коледжів продовжувати навчання в ІКТА за скороченими термінами навчання. При інституті також діє "Мала академія наук", слухачі якої поповнюють ряди наших студентів.
Багаторічна співпраця колективу інституту з Технічним університетом м. Ільменау (Німеччина) дозволила сформувати інтегровані навчальні плани, за якими наші кращі студенти навчаються у Німеччині, а після закінчення навчання отримують два дипломи: українського та німецького зразка.
Студенти ІКТА беруть активну участь у наукових конференціях і семінарах, є неодноразовими переможцями всеукраїнських олімпіад, що свідчить про їхню фундаментальну фахову підготовку. Тисячі випускників інституту працюють у понад 60 країнах світу.
Ґрунтовна теоретична та практична підготовка, отримані в ІКТА, дозволили їм успішно реалізувати себе в науці, промисловості, бізнесі, бути запрошеними на роботу на відповідальні посади у престижні фірми, зокрема: "Hewlett-Packard", "Siеmens", "Toyota" та ін.

Напрям підготовки "Комп’ютерна інженерія"

Фахівці названого напряму підготовки, яких випускають кафедри ЕОМ та СКС спроможні працювати в науково-дослідних, проектно-конструкторських, управлінських установах, займатись виробничою та підприємницькою діяльністю в таких галузях:

 • створення, супровід та експлуатація системних та проблемно- орієнтованих програмних засобів, баз даних комп’ютерних систем та мереж;
 • створення, використання, обслуговування спеціалізованих комп’ютерних засобів, зокрема проектування та виготовлення вбудованих комп’ютерних систем побутової техніки, приладів, засобів комп’ютерного зв’язку, систем опрацювання сигналів та зображень, високопродуктивних комп’ютерних систем;
 • розроблення оригінального прикладного програмного забезпечення.

Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста та магістра за спеціальностями "Комп’ютерні системи та мережі", "Системне програмування", "Спеціалізовані комп’ютерні системи".
Випускники за такими спеціальностями користуються значним попитом на сучасних підприємствах та фірмах. Навчальні лабораторії кафедр оснащені сучасним програмним забезпеченням, найновішим обладнанням, яке містить високопродуктивні персональні комп’ютери, засоби розробки універсальних та спеціалізованих комп’ютерних систем на основі компонентної бази фірм Intel, Motorola, Texas Instruments, Microchip та інші, осцилографи, генератори, логічні аналізатори та інше обладнання. Студенти користуються сучасними інструментальними засобами Active VHDL фірми Aldec, Symplify фірми Symplisity, Maxplus II фірми Altera, Xilinx Foundation фірми Xilinx та іншими. Комп’ютери кафедр об’єднані в локальну мережу, яка під’єднана до мережі університету та мережі Iнтернет.
Кращі студенти мають можливість проходити практику та стажування у закордонних навчальних закладах.
Підвищення наукової кваліфікації кадрів забезпечується наявною при кафедрах аспірантурою та докторантурою за спеціальностями: 01.05.02. "Математичне моделювання та обчислювальні методи" та 05.13.05. "Комп’ютерні системи та компоненти".

Напрям підготовки "Системна інженерія"

Знання, отримані випускниками під час навчання на кафедрі КСА, дають їм змогу розробляти й експлуатувати комп’ютерно керовані електронні пристрої і системи, що використовуються в різних галузях науки і техніки: вимірюванні, контролі і діагностиці, обчислювальній техніці, автоматизації та управлінні технологічними й іншими процесами, зв’язку, інформаційних мережах.
Фахівці цього напряму досконало володіють не лише комп’ютерними технологіями, а й знаннями з електроніки, обчислювальної, мікропроцесорної та мікроконтролерної техніки, програмованих логічних контролерів промислової автоматики.
Програма фахової підготовки поєднує вивчення таких комп’ютерних та технічних дисциплін:

 • алгоритмічні мови та програмування (C++, C#);
 • проектування баз даних (SQL, ADO.NET, MS SQL Server);
 • робота в Iнтернет;
 • програмування мікроконт- ролерів (MSС-51, AVR);
 • електроніка і мікросхемотехніка;
 • цифрова техніка;
 • комп’ютеризовані системи передавання даних;
 • системи керування на базі програмованих логічних контролерів (Siemens, Vipa, SCADA "Zenon");
 • мікропроцесорні пристрої та системи;
 • цифрові методи оброблення сигналів і зображень.

Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста та магістра за спеціальністю: "Комп’ютеризовані системи управління та автоматика".
Випускники кафедри працюють на підприємствах електронної промисловості, підприємствах зв’язку, у сферах ІТ-технологій, банківських та комерційних структурах, науково-дослідних інститутах. Сфери їхньої діяльності розповсюджується на розроблення, обслуговування обладнання промислової автоматики, створення та розроблення комп’ютерних систем та мереж, програмного забезпечення, веб-дизайну, баз даних, систем диспетчерського контролю та управління.
Оснащення навчальних лабораторій кафедри регулярно поновлюється. На кафедрі функціонують як комп’ютерні класи зі встановленим сучасним програмним забезпеченням та виходом в Internet для вивчення алгоритмічних мов та програмування, операційних систем та баз даних, так і спеціалізовані комп’ютерні лабораторії з навчальними стендами промислової автоматики, мікропроцесорних та мікроконтролерних пристроїв.
Кафедра співпрацює з науковою лабораторією електроніки фірми "Philips" (м. Ейндховен, Нідерланди), Краківською політехнікою (Польща).
Кращі студенти мають можливість проходити практику та стажування у закордонних навчальних закладах.
Підвищення наукової кваліфікації кадрів забезпечується наявною при кафедрі аспірантурою за спеціальністю: 05.13.05. "Комп’ютерні системи та компоненти".

Напрям підготовки "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології"

Випускники, які пройшли підготовку за цим напрямом на кафедрі ІВТ, можуть працювати на підприємствах, що експлуатують електронні пристрої та засоби вимірювання, конструкторських бюро, центрах метрології, екологічних та медичних установах, науково- дослідних інститутах та навчальних закладах, займаючи, зокрема, посади: інженера-метролога з експлуатації засобів вимірювальної техніки; вимірювально-обчислювальних комплексів та мереж; комп’ютерного опрацювання вимірювальної інформації; інженера-конструктора, проектувальника інтелектуальних засобів вимірювальної техніки та новітніх інформаційних технологій; науково-педагогічних працівників.
Після отримання кваліфікації бакалавр студенти мають можливість навчатися за програмою спеціаліста чи магістра за спеціальністю: "Метрологія та вимірювальна техніка".
Основні професійно-орієнтовані дисципліни:

 • вимірювальні перетворювачі та методи вимірювання фізичних величин;
 • електронна та мікропроцесорна техніка;
 • проектування інтелектуальних засобів вимірювальної техніки; програмування;
 • комп’ютерне опрацювання вимірювальної інформації;
 • інформаційно-вимірювальні системи, комплекси і мережі; нанометрологія та інформаційно-вимірювальні технології.

Випускники можуть самостійно розробляти програмне забезпечення та електронні пристрої на сучасній елементній базі.
Студенти, які успішно навчаються, скеровуються для навчання за інтегрованими програмами у Технічний університет м. Ільменау і після закінчення навчання одержують два дипломи – українського та німецького зразка.
Кафедра здійснює міжнародний обмін викладачами та студентами, бере активну участь у міжнародних науково-технічних симпозіумах і конференціях. Кращі студенти проходять практику, а науковці кафедри – наукове стажування в університетах Німеччини та Польщі.
Кафедра також проводить підготовку фахівців найвищої кваліфікації – кандидатів і докторів наук за спеціальностями: 05.11.04. "Прилади та методи вимірювання теплових величин"; 05.11.05. "Прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин".

Напрям підготовки "Метрологія, стандартизація та сертифікація"

За цим напрямом студенти одержують освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр і кваліфікацію технічного фахівця, фахівця з метрології, стандартизації та сертифікації. Подальша підготовка фахівців ведеться за спеціальністю "Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції".
Вивчаючи професійно орієнтовані дисципліни, студенти набувають знань, що дають їм можливість працювати за такими напрямами:

 • розроблення нормативної документації для потреб сфери технічного регулювання;
 • управління процесами вимірювань, досліджень, випробувань, сертифікації продукції, процесів, послуг та персоналу; застосування методів кількісного та якісного аналізу небезпечних та шкідливих чинників, що впливають на якість;
 • розроблення методів вимірювань, випробувань і контролю якості продукції, методичного та технічного забезпечення процесів аналізу, випробувань і контролю з урахуванням економічних, правових та інших вимог.

Профільною для студентів цього напряму є кафедра МСС, яка готує фахівців для потреб територіальних органів і науково- дослідних структур Держстандарту України, відомств і служб стандартизації, метрології та сертифікації на підприємствах і в організаціях багатьох галузей, зокрема, у банківських і комерційних структурах, служб митного контролю, податкової міліції тощо. Випускники кафедри підготовані для науково-дослідної діяльності в галузі розроблення методів та засобів забезпечення і контролю якості продукції, її стандартизації і сертифікації; виробничої діяльності на приладобудівних та інших підприємствах; адміністративної та контрольно-інспекційної діяльності в державних установах, педагогічної діяльності в сфері якості, стандартизації та сертифікації в навчальних закладах вищої освіти, господарської діяльності в установах, закладах і підприємствах, що займаються питаннями контролю та забезпечення якості.
Крім цього, кафедра готує магістрів та спеціалістів за специфічними категоріями зі спеціальності "Якість, стандартизація та сертифікація".

Знання, які одержали випускники під час навчання за цією спеціальністю, дають їм змогу виконувати функції та вирішувати завдання, пов’язані з упровадженням нових засобів вимірювальної техніки; новими методами вимірювань, випробувань та контролю, метрологічної атестації; аналізом причин виникнення браку і розробленням заходів з покращення якості продукції; розроблення і впровадження систем управління якістю; організацією виробництва згідно з міжнародними стандартами.
Практичних навичок студенти набувають у лабораторіях кафедри та наукових лабораторіях інституту, на підприємствах приладобудування, харчової та легкої промисловості регіону.
Після закінчення навчання на кафедрі кращі магістри мають можливість навчатися в аспірантурі за спеціальністю 05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення". За цією науковою спеціальністю кафедра здійснює підготовку кандидатів та докторів наук.

Напрям підготовки "Приладобудування"

Напрям "Приладобудування" забезпечує підготовку фахівців із сучасних інформаційних технологій для приладобудування – інтелектуальних мехатронних систем.
У поєднанні електроніки та комп’ютерного проектування з однією із найдавніших технічних наук – механікою, динамічно сформувався новий напрям – мехатроніка. Комп’ютери чи мікропроцесори служать засобами, що забезпечують керування прецизійними механічними пристроями, маніпуляторами, промисловими роботами та актуаторами і наділяють їх інтелектуальними властивостями. Самі ж механічні вузли комп’ютерів (дисководи тощо) та їх периферійних засобів (клавіатура, друкарки, плотери, сканери тощо) також є об’єктами проектування, дослідження та відлагодження спеціалістів з мехатронних систем. Ця міждисциплінарна галузь використовує досягнення точної механіки, оптики, електротехніки, автоматики та робототехніки.
Після отримання кваліфікації бакалавр випускники кафедри ПТМ мають можливість навчатися за програмою спеціаліста чи магістра за спеціальностями: "Прилади і системи точної механіки" та "Інформаційні технології в приладобудуванні".
За освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра передбачається ще підготовка і за спеціальностями:

 • "медичні прилади та системи",
 • "прилади і системи мехатроніки",
 • "прилади і системи екологічного моніторингу",
 • "прилади і системи неруйнівного контролю",
 • "технологія приладобудування",
 • "прилади і системи орієнтації та навігації".

Випускники кафедри ПТМ спроможні заповнити сьогоднішній ринок праці, який потребує інженерів із знанням механіки та електроніки, вмінням працювати з персональним комп’ютером, використанням при проектуванні, розробленні та макетуванні механічних та електронних вузлів відповідного програмного забезпечення CAD- програм – комп’ютеризованого проектування, з наявністю досвіду комп’ютерного розроблення технічної документації (зокрема, креслень, схем, розведення друкованих плат тощо), вмінням програмувати мікропроцесори та верстати з числово-програмним керуванням, знанням іноземної мови.
Наші випускники можуть забезпечувати комп’ютерне проектування, обслуговування та ремонт складної побутової (холодильники, пральні машини, печі надвисокої частоти тощо), офісної (копіярки, друкарки тощо), сервісної (електронні ваги, торгові сканери, касові апарати тощо), медичної техніки, інструментального виробництва для здійснення прецизійних вимірювань, сучасного електронного обладнання автотранспортних засобів.

Напрями підготовки:
"Безпека інформаційних і комунікаційних систем"; "Системи технічного захисту інформації"; "Управління інформаційною безпекою".

Знання, які одержали випускники кафедр ЗІ та БІТ під час навчання за цими напрямами, дають їм змогу проектувати і використовувати різноманітні системи захисту інформації, зокрема, системи захисту персональних комп’ютерів і обчислювальних мереж, системи охоронної сигналізації, криптографічні методи захисту інформації.
Фахівці зазначених напрямів потрібні для забезпечення технічного захисту інформації, що становить державну або комерційну таємницю, на підприємствах різного профілю, науково- дослідних установах, органах державного управління, державній податковій адміністрації, підрозділах захисту інформації Служби безпеки України, та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, управліннях МВС, управліннях залізниці, аеропортах, банках, на митниці та ін.
Майбутні спеціалісти вивчають, зокрема: основи інформаційної безпеки; економічну безпеку діяльності підприємств; основи фінансового, патентного та авторського права; захист інформації в комп’ютерних мережах; системи та пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів; засоби контролю та спеціальних вимірювань; захист інформації в каналах телефонного і радіозв’язку; автоматизовані системи опрацювання інформації з обмеженим доступом; організацію та проведення робіт, пов’язаних із захистом інформації.
Кафедри ЗІ та БІТ оснащені новими навчальними лабораторіями: "Засоби контролю та спеціальних вимірювань","Системи та пристрої фізичної та електронної охорони об’єктів", "Захист засобів і каналів телефонного зв’язку", "Ідентифікація сигналів радіозакладних пристроїв". Оснащуються інші навчальні лабораторії з дисциплін цих напрямів. Функціонують комп’ютерні класи, де кожен студент може поглиблювати свої знання, використовуючи сучасне програмне забезпечення та персональні комп’ютери, які об’єднані в локальну мережу із виходом в Інтернет Тут студенти вивчають алгоритмічні мови, операційні системи та програмування баз даних, комп’ютерну графіку, роботу в Iнтернеті.
Кращі студенти мають можливість проходити практику та стажування у закордонних навчальних закладах.
Підвищення наукової кваліфікації кадрів забезпечується наявною при кафедрах аспірантурою та докторантурою за спеціальностями: 05.13.05. "Комп’ютерні системи та компоненти" та 05.13.21. "Системи захисту інформації".
Необхідно зазначити, що спеціалізована Вчена Рада за спеціальністю 05.13.21. "Системи захисту інформації" – єдина в західному регіоні України.

Пріоритетні напрями наукових досліджень колективу інституту

Пріоритетними напрямами наукових досліджень колективу інституту є розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень. Розвиток сучасних високих технологій залежить від загального рівня науки, наявності кваліфікованих кадрів та фінансового забезпечення. Основною базою для одержання прогресивних оптимальних наукових рішень під час створення сучасних технологій є фундаментальні та пошукові наукові дослідження, які об’єднані загальним науковим напрямом інституту “Розроблення теоретичних основ математичного і програмного забезпечення комп’ютерних, вимірювальних та керуючих систем і їх метрологічного забезпечення та сертифікаційне випробування”, а також деталізованими напрямами наукової діяльності усіх його кафедр.
Наукові напрямки відповідають профілю підготовки та основним напрямам розвитку науки в сучасних умовах.
Фундаментальні наукові дослідження визначають загальний рівень розвитку науки, закладають базу для розроблення нових технологій, складають обов’язкову гносеологічну, методологічну та інформаційну основу для всіх спеціальностей інституту.
Нерозривність наукового пошуку та навчального процесу покладені в основу діяльності інститутського колективу і забезпечують виконання цієї концепції. Для закріплення цієї поставленої мети та розвитку наукових шкіл кафедр інституту цілеспрямовано проводяться тематичні студентські конференції, наукові семінари кафедр, де проводять апробацію результати наукових досліджень та обговорюються матеріали для наукових публікацій.
Науковий потенціал ІКТА складають професори, доценти та старші наукові співробітники, які виконують науково – пошукові роботи згідно з затвердженим науковим напрямом кафедр, що конкретизують основний науковий напрям інституту та фінансуються з держбюджету й госпдоговорів, а саме: створення математичного та метрологічного забезпечення та технічних засобів для систем автоматики та передачі інформації, вимірювальної та обчислювальної техніки; створення науково-методичних основ теорії обробки результатів томографічних вимірювань у системах обліку витрат енергоносіїв; дослідження мехатронних засобів; питання теорії, проектування та реалізації комп’ютерних систем та мереж, а також математичних програмних засобів, вузлів, приладів і пристроїв вимірювальних, інформаційних та керуючих систем; розробка теоретичних основ і технічних засобів для метрологічного забезпечення і сертифікаційних випробувань під час виробництва, експлуатації промислової продукції; розроблення та впровадження системних заходів, зокрема, для забезпечення належного рівня безпеки інформаційних та комунікаційних систем і систем технічного захисту інформації та автоматизації її обробки.

Міжнародна співпраця

Рівень міжнародної співпраці ІКТА з закордонними вищими навчальними закладами – результат багаторічної роботи в умовах незалежної держави. Міжнародне співробітництво стимулює, зокрема: покращення навчального процесу і його наближення до відповідних світових стандартів освіти; створює умови для швидкого впровадження міжнародного досвіду в існуючу систему підготовки кадрів; реформування змісту освіти під час переходу на багаторівневу систему підготовки фахівців; розвиток конкурентоздатності наших випускників на світовому ринку праці.
Основними завданнями в розвитку міжнародного співробітництва інституту є поглиблення співпраці з закордонними інститутами, установами та організаціями; реалізація програм і проектів у галузі підвищення кваліфікації викладачів і професійної підготовки спеціалістів; активна участь у реалізації міжнародних наукових програм.
На сьогодні міжнародна співпраця реалізується в таких напрямах: спільна робота над монографіями, підручниками, науковими публікаціями; організація і проведення спільних міжнародних конференцій, науково-технічних та методичних семінарів; стажування викладачів та наукових працівників, обмін студентами та їхня участь у міжнародних студентських науково-технічних конференціях. У перспективі передбачається створення спільних наукових колективів і проведення наукових досліджень, зокрема таких, як моніторинг довкілля, а також впровадження наукових досягнень у виробництво, зокрема через міжнародні гранти.
Співпраця кафедр інституту із закордонними колегами ґрунтується як на споріднених напрямах підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів, так і на спільних науково-дослідницьких проблемах.
Теперішня та перспективна науково-дослідна тематика у межах міжнародної співпраці охоплює такі напрями: застосування цифрового оброблення сигналів у телекомунікаційних системах та пристроях автоматики; застосування технологій нейронних мереж у системах автоматики та управління; захист інформації в технічних системах; оброблення стохастичних сигналів вимірювальної інформації; створення томографічних систем вимірювання; створення засобів вимірювання в нанотехнологіях; створення сучасного метрологічного обладнання на базі шумового термометра для відтворення термодинамічної температурної шкали; створення системи індивідуального обліку тепла; дослідження та створення теоретичних засад верифікації приладів вимірювання температури без демонтування їх з об’єкта вимірювання; розроблення методів оцінювання якості продукції та послуг; комп’ютерні засоби оброблення сигналів та зображень; засоби кодування та захисту інформації в комп’ютерних мережах; засоби високорівневого проектування комп’ютерних систем; вимірювання механічних величин та підвищення якості продукції в машинобудуванні; опрацювання мехатронних засобів технічного зору; вимірювання динамічного тиску.
На спільних наукових інтересах та одержаних результатах досліджень колективу ІКТА сформувалася міжнародна співпраця із зарубіжними навчальними закладами та організаціями:

 1. Політехнікою Опольською (м. Ополє, Польща);
 2. Технічним університетом Ерланген-Нюрнберг (м. Ерланген, Німеччина);
 3. Технічним університетом Ільменау (м. Ільменау, Німеччина);
 4. Георг–Август університетом (м. Геттінген, Німеччина);
 5. Жешівською політехнікою (м. Ряшів, Польща);
 6. Шеффілдським університетом (м. Шеффілд, Англія);
 7. Віденським університетом (м. Відень, Австрія);
 8. Глівіцькою політехнікою (м. Глівіце, Польща);
 9. Любельською політехнікою (м. Люблін, Польща);
 10. Університетом прикладних наук ім. Георга Ома (м. Нюрнберг, Німеччина);
 11. фірмою Altera (США);
 12. фірмою Cadense (США);
 13. фірмою Cypress (США);
 14. Аграрно-технічною академією (м. Бидгощ, Польща);
 15. Свєнтокшиською політехнікою (м. Кєльце, Польща);
 16. Софійським технічним університетом (м. Софія, Болгарія); Пензенським технічним університетом (м. Пенза, Росія).

У межах практичної реалізації програми міжнародного співробітництва викладачі інституту стажуються за кордоном.
Головне завдання, яке ставить перед собою колектив ІКТА – забезпечення сучасної якісної освіти на основі збереження її фундаментальності й відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства і держави.