Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут прикладної математики та фундаментальних наук (ІМФН)

вул. Митрополита Андрея, 5, Львів–13, 79013,
IV навчальний корпус, кімн. 212"А", 212,
тел. 258-21-34

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Міжнародна інформація (МІ) Українська мова та література, іноземна мова, історія України Міжнародна інформація
Прикладна фізика (ПФ) Українська мова та література, фізика, математика Прикладна фізика
Прикладна математика (ПМ) Українська мова та література, математика, іноземна мова Прикладна математика
Математичне та комп’ютерне моделювання
Інформатика (ІФ) Українська мова та література, математика, іноземна мова Соціальна інформатика
Інформаціно-комунікаційні технології

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Національна доктрина розвитку освіти в Україні у XXI ст. передбачає, що пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційних технологій, реалізація принципу фундаменталізації освіти (посилення уваги до дисциплін, що визначають стратегічні напрями прогресу цивілізації – математики, фізики, хімії, інформатики тощо), інтенсифікація наукових досліджень здібної молоді, інтеграція освіти у міжнародне співтовариство.

У виконанні цих завдань наш інститут відіграє значну роль.

Сучасні світові тенденції в галузі моделювання, дослідження та аналізу прикладних задач та інформаційних потоків, що виникають у різних сферах науки і техніки, передбачають розроблення нових нетрадиційних підходів з використанням сучасних інформаційних технологій.

Інститут готує фахівців за напрямами “Прикладна математика”, ”Інформатика”, “Прикладна фізика”, “Міжнародні відносини” та “Інженерне матеріалознавство” зі спеціальностей:

 • “Прикладна математика” – 4-й рівень акредитації;
 • Інформатика” – 4-й рівень акредитації;
 • “Прикладна фізика” – 4-й рівень акредитації;
 • “Міжнародна інформація” – 3-й рівень акредитації.

Освітньо-професійні програми підготовки фахівців з прикладної математики та інформатики забезпечують вміння формалізувати задачу, розробити математичну модель процесу, вибрати або розробити чисельний метод розв’язання, оцінити його ефективність (збіжність, точність, стійкість), побудувати алгоритми, реалізувати їх у вигляді прикладного програмного забезпечення на ПЕОМ або в комп’ютерній мережі, налагодити програмний комплекс для розв’язування поставленої реальної задачі. Вони володіють проблематикою системного програмування, розробляють окремі модулі системного програмного забезпечення, супроводжують обчислювальні та інформаційні процеси в сучасних комп’ютерних системах з їх адмініструванням у комп’ютерних мережах.

Прикладна фізика як складова фізичної науки є важливою пов’язувальною ланкою між фундаментальними дослідженнями та застосуванням результатів цих досліджень для розвитку нових технологій, виробництва, інженерних вирішень складних проблем у різних галузях. Підготовка спеціалістів за напрямом “Прикладна фізика” зорієнтована на сучасні актуальні проблеми і задачі мікрофізики, нанофізики, фізичних принципів приладобудування, комп’ютерної фізики.

Випускники спеціальності “Міжнародна інформація” володіють ґрунтовною підготовкою у головних галузях міжнародних відносин, інформаційно-аналітичної діяльності, володіють сучасними комп’ютерними технологіями та іноземними мовами (англійська, німецька, японська, корейська та ін.).

Студенти інституту отримують глибоку фундаментальну та спеціальну підготовку під час лекційних, практичних і лабораторних занять. Навики практичної роботи одержують під час практики у провідних установах, науково-дослідних інститутах, обчислювальних центрах підприємств.

Інститут надає можливість отримати за бажанням студента додаткову кваліфікацію “Викладач математики та інформатики” (одержати другу вищу освіту – педагогічну).

Кращі студенти інституту проходять стажування, навчальні практики у престижних вищих навчальних закладах країн Європи. Інститут забезпечений на рівні європейських вимог засобами комп’ютерної техніки, забезпечує роботу у всесвітній мережі Інтернет.

В ІМФН ведеться науково-дослідна робота на основі грантів України та Європи. Діє аспірантура та докторантура. Кращі студенти інституту залучаються до науково-дослідної роботи. За результатами роботи їх рекомендують до аспірантури. Ними керують провідні викладачі кафедр інституту. Багато з випускників інституту стали кандидатами і докторами наук.

Освітньо-професійні навчальні програми забезпечують достатній для сучасного ринку праці рівень економічної і гуманітарної підготовки. Все це дає можливість нашим випускникам стати кваліфікованими спеціалістами з прикладної математики, інформатики, міжнародних відносин, прикладної фізики, прикладного матеріалознавства і знайти себе на ринках праці України та світу.

Напрям підготовки “Прикладна математика”

Підготовка бакалаврів проводиться за базовим напрямом “Прикладна математика”, спеціалістів та магістрів – за спеціальностями “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання”.

Після чотирьох років навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом “Прикладна математика” та упішного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи випускник отримує кваліфікацію “Фахівець з математичного моделювання та прикладного програмування”.

Освітньо-професійна програма бакалавра за напрямом “Прикладна математика” містить три навчальних блоки:

 • блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія України, релігієзнавство, філософія, основи екології, основи права, основи економічної теорії, соціологія, основи психології та педагогіки, політологія;
 • блок фундаментальних дисциплін: алгебра і геометрія, математичний аналіз, програмування, математичні моделі фізичних процесів, теорія функцій комплексної змінної, функціональний аналіз, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, методи оптимізації;
 • блок професійно орієнтованих дисциплін:

частина 1: програмне забезпечення комп’ютерів, архітектура комп’ютерів і комп’ютерних систем; стандартизація, сертифікація та верифікація програмного забезпечення; системне програмування, візуальне програмування, бази даних та інформаційні системи, теорія систем, комп’ютерні мережі, комп’ютерна графіка;

частина 2: випадкові процеси, чисельні методи, теорія керування, математичне моделювання та системний аналіз, чисельні методи математичної фізики, дослідження операцій.

Підготовка бакалаврів проводиться з використанням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, широко використовується комп’ютерна мережа Іінтернет.

Практична підготовка ведеться в академічних установах НАН України, на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках та фінансових установах.

Випускники бакалаврату “Прикладна математика” мають можливість продовжити навчання для здобуття кваліфікаційного рівня “спеціаліст” за спеціальністю “Прикладна математика”.

Термін навчання 1,5 року. Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування, нові інформаційні технології, паралельні обчислення та GRID-технології, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж, об’єктно-орієнтоване програмування програмних комплексів, синтез моделей систем, математична економіка, економіко-математичні моделі, моделювання природничих та екологічних процесів.

Державна атестація – дипломна робота. Кваліфікація: математик, програміст прикладний.

Бакалаври з вмінням проводити наукові дослідження можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання”. Термін навчання 1,5 року.

Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні моделі наукоємних технологій, математичні моделі механіки деформівного твердого тіла та чисельні методи їх дослідження, спеціальні розділи диференціальних рівнянь, методи моделювання нелінійних процесів, математичні методи оптимального планування, економіко-математичні моделі, математичне моделювання екологічних процесів, нові інформаційні технології та інтелектуальна власність, програмне і математичне забезпечення комп’ютерних мереж, фахова іноземна мова.

Перелік дисциплін, які формують фахові компетенції з спеціальностей “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання” обирає студент.

Державна атестація – магістерська кваліфікаційна робота.

Кваліфікація магістр прикладної математики.

Напрям підготовки “Інформатика”

Підготовка бакалаврів ведеться за базовим напрямом “Інформатика”, магістрів – за спеціальностями “Соціальна інформатика” та “Інформаційно-комунікаційні технології”.

Після чотирьох років навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра за напрямом “Інформатика” та успішного захисту бакалаврської кваліфікаційної роботи випускник отримує кваліфікацію “Фахівець з інформаційних технологій”.

Освітньо-професійна програма бакалавра за напрямом “Інформатика” містить три навчальних блоки:

 • блок гуманітарних та соціально-економічних дисциплін: українська мова, іноземна мова, українська та зарубіжна культура, історія України, релігієзнавство, філософія, основи екології, основи права, основи економічної теорії, соціологія, основи психології та педагогіки, політологія;
 • блок фундаментальних дисциплін: алгебра і геометрія, математичний аналіз, програмування, фізика, теорія алгоритмів, функціональний аналіз, дискретна математика, теорія ймовірностей та математична статистика, диференціальні рівняння, рівняння математичної фізики, методи оптимізації;
 • блок професійно орієнтованих дисциплін:

частина 1: програмне забезпечення комп’ютерів, архітектура комп’ютерів і комп’ютерних систем; стандартизація, сертифікація та акредитація програмного забезпечення; системне програмування, візуальне програмування, бази даних та інформаційні системи, теорія систем, комп’ютерні мережі, комп’ютерна графіка;

частина 2: випадкові процеси, чисельні методи, математичне моделювання та системний аналіз, дослідження операцій, методи захисту інформації; фінансова математика, мікро- та макроекономічні моделі, мультимедійні системи, веб-технології.

Підготовка бакалаврів ведеться із застосуванням найсучасніших засобів комп’ютерної техніки та інформаційних технологій, широко використовується комп’ютерна мережа Інтернет.

Практична підготовка ведеться на підприємствах, орієнтованих на розробку ІТ-технологій, у банках, фінансових та страхових компаніях.

Випускники бакалаврату “Інформатика” з навиками проведення наукових досліджень мають можливість продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями “Соціальна інформатика” та “Інформаційно-комунікаційні технології”. Термін навчання 1,5 року.

Освітньо-професійна програма цього рівня підготовки містить такі дисципліни: математичні методи оптимального планування, нові інформаційні технології, економіко-математичні моделі, математична економіка, актуарна математика, теорія економічного аналізу, актуарна математика, математичні методи оцінювання ризику та страхова справа, веб-технології, теорія ігор, фахова іноземна мова.

Перелік дисциплін, які формують фахові компетенції зі спеціальностей “Соціальна інформатика” та “Інформаційно- комунікаційні технології” обирає студент.

Державна атестація – магістерська робота. Кваліфікація магістр інформатики.

Готує бакалаврів за напрямом “Прикладна математика” та “Інформатика”, спеціалістів та магістрів за спеціальностями “Прикладна математика”, “Математичне і комп’ютерне моделювання”, “Соціальна інформатика” та “Інформаційно- комунікаційні технології” кафедра прикладної математики.

Підготовку на кафедрі за цими спеціальностями здійснюють 12 докторів та 29 кандидатів наук.

Випускники спеціальностей “Прикладна математика” та “Математичне і комп’ютерне моделювання” є фахівцями в галузях:

 1. застосування комп’ютерної техніки в усіх можливих напрямах діяльності людини;
 2. прикладного програмування, розробки систем управління базами даних, адміністрування комп’ютерних мереж, методів захисту інформації;
 3. математичного моделювання складних науково-технічних задач та їхнього дослідження.

Можливе місце праці фахівця – наукові установи, конструкторські бюро, виробничі підприємства різних форм власності, ІТ-фірми, навчальні заклади І–IV рівнів акредитації на посадах:

 • молодші наукові співробітники;
 • наукові співробітники;
 • інженери-програмісти;
 • адміністратори комп’ютерних мереж.

Випускники спеціальностей “Соціальна інформатика” та “Інформаційно-комунікаційні технології” є фахівцями:

 1. з використанням математичних та програмних засобів в економіці;
 2. з використання засобів обчислювальної техніки в банківській та страховій справі;
 3. з розробки (побудови та досліджень) економіко-математичних моделей мікро- та макроекономіки;
 4. актуаріями – спеціалістами з оцінки ризику в усіх сферах економічної діяльності (страхова, фінансова справа тощо).

Можливе місце праці фахівця – наукові і навчальні заклади, що ведуть навчальну і дослідну роботу у сфері соціальної інформатики та процесів інформатизації суспільства; інформаційно- аналітичні центри державних органів різного рівня, органів охорони здоров’я, освіти, соціального захисту, інформаційні й аналітичні підрозділи банків, бірж, страхових компаній, виробничих і торговельних підприємств з різними формами власності; структури виконавчої і законодавчої влади на посадах:

 • науковий співробітник,
 • молодший науковий співробітник;
 • інженер-програміст;
 • адміністратор комп’ютерних мереж;
 • аналітик інформаційних баз;
 • спеціаліст зі збору, обробки, збереження та захисту інформації;
 • математик-актуарій;
 • математик-фінансист.

Додатково охочих готують за спеціальністю “викладач математики та інформатики”.

Кращі випускники зможуть продовжити навчання в аспірантурі при кафедрі, у інших вищих навчальних закладах та академічних установах НАН України, які готують науково-педагогічні кадри вищої кваліфікації.

На відміну від інших комп’ютерних спеціальностей, диплом прикладного математика Національного університету “Львівська політехніка” є визнаним у світі і під час працевлаштування за межами України не потребує додаткового підтвердження (нострифікації).

Кафедра прикладної математики має понад 40-річний досвід у підготовці спеціалістів з прикладної математики. Випускники кафедри активно займаються науковою роботою. Серед них є багато докторів та кандидатів наук, які працюють у провідних університетах та інститутах НАН України.

Більшість випускників працює провідними програмістами, менеджерами інформаційних систем, а також є керівниками фірм з розробки та реалізації програмного забезпечення в Україні та за кордоном. Випускники кафедри після закінчення навчання є одними з найбільш високооплачуваних фахівців.

Напрям підготовки “Прикладна фізика”

Підготовку бакалаврів за напрямом 6.040204 “Прикладна фізика” також здійснює кафедра інженерного матеріалознавства і прикладної фізики.

Сучасна прикладна фізика є фундаментом новітніх технологій, які впроваджуються в мікроелектроніці, обчислювальній техніці, засобах телекомунікацій, космічній техніці, атомній енергетиці. Особливо активно розвивається сьогодні така перспективна галузь, як нанофізика, наукові відкриття в якій прокладають шлях до створення нанотехнологій – найближчого майбутнього всіх галузей електроніки і матеріалознавства. Завдяки інтенсивному розвитку комп’ютерної техніки та інформаційних технологій зародилась і бурхливо розвивається нова галузь фізичної науки – “Комп’ютерна фізика”.

В інституті прикладної математики та фундаментальних наук підготовка фахівців напряму“Прикладна фізика” здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалавр;
 • спеціаліст;
 • магістр.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “бакалавр” триває 4 роки.

Завершивши навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”, Ви отримаєте ґрунтовну підготовку з математики та інформатики, практичні навички з розв’язування складних задач та програмування багатьма високо-рівневими мовами програмування (Pascal, Delphi, C++, Fortran, Matlab та ін.). Система раціонально підібраних курсів з класичної і сучасної квантової фізики дасть Вам змогу глибоко зануритись у світ фізики, познайомитись з її найновішими досягненнями та практичним застосуванням у різних сферах професійної діяльності. А це в свою чергу дозволить Вам в майбутньому з легкістю знайти роботу за фахом, стажуватися або працювати за кордоном.

Отримавши диплом, бакалаври прикладної фізики, як правило, продовжують навчання на освітньо-кваліфікаційних рівнях “спеціаліст” або “магістр”. Ви матимете також право і можливість за бажанням перевестися для подальшого навчання до іншого вищого навчального закладу України, де проводиться підготовка за напрямом “Прикладна фізика” або суміжними напрямами.

Навчання на освітньо-кваліфікаційному рівні “Спеціаліст” триває 1 рік, а на освітньо-кваліфікаційному рівні “Магістр” – 1,5 роки.

Студенти матимуть можливість отримати ґрунтовну професійну підготовку в галузях:

 • комп’ютерна фізика;
 • фізики наноструктур;
 • молекулярної енергетики.

Успішно захистивши дипломну роботу магістра, Ви станете кваліфікованим фахівцем, матимете глибокі теоретичні знання з фізики і суміжних з нею галузей науки, практичні навички і вміння проводити науково-дослідні роботи. Досконале знання комп’ютерної техніки і вміння практично застосувати сучасні інформаційні технології додасть Вам впевненості у своєму майбутньому. Серед випускників прикладної фізики останніх років рівень безробіття складає 0%.

Кращі наші випускники з дипломом магістра зможуть продовжити навчання в аспірантурі, яка готує наукові та викладацькі кадри вищої кваліфікації для університетів, інститутів та науково-дослідних закладів. За останні три роки близько 30% випускників вже скористалися цією можливістю, і перші з них, сьогодні, вже захистили свої дисертації.

Отримавши диплом магістра з прикладної фізики, Ви не матимете жодних проблем з його визнанням у будь-якій країні світу, оскільки наші навчальні плани і програми повністю узгоджені із світовими стандартами та вимогами.

Високий рівень теоретичної підготовки підтверджується тим, що з року в рік наші студенти займають призові місця на Всеукраїнських студентських олімпіадах та турнірах з фізики.

Важливою є підтримка держави: окремою постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №165 встановлено 18% надбавку до стипендії студентам спеціальності «Прикладна фізика».

 

Напрям підготовки “Міжнародні відносини”

Нинішні випускники середньої школи, гімназії, коледжу чи ліцею, прагнучи отримати вищу освіту, опиняються у стрімкому, часто суперечливому, потоці інформації про майбутній фах і сфери його функціонування. У профорієнтаційних центрах, на підготовчих відділеннях і курсах вищих навчальних закладів майбутні абітурієнти, їх батьки часто просять популярно пояснити, якого фахівця готує ця спеціальність і які можливості його працевлаштування.

Майбутній випускник спеціальності “Міжнародна інформація” у своїй діяльності – це аналітик-міжнародник, консультант- референт міністерства, корпорації, консалтингової фірми, спеціаліст із зв’язків з громадськістю (PR), провідний спеціаліст інформаційної агенції, телерадіокомпанії, референт депутатів різних рівнів, іміджмейкер, керівник виборчої кампанії, співробітник міжнародних організацій, спецслужб тощо. Але це передусім – професіонал у галузях сучасних інформаційних та комп’ютерних систем, політолог, соціолог, економіст, історик і правник, знавець іноземних мов і журналіст – і все в одній особі.

Підготовка майбутніх фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” та “Спеціаліст” передбачає чотири головні напрями:

 • підготовка в сфері міжнародних відносин;
 • інформаційно-аналітична підготовка;
 • підготовка в галузі інформаційних технологій;
 • підготовка з іноземних мов.

Гармонійний синтез усіх цих напрямів і забезпечить високу кваліфікацію майбутнього міжнародника-аналітика.

Дисципліни інформаційно-аналітичного напряму повинні сформувати вміння і навички використання сучасних методів аналізу та прогнозування подій у сфері міжнародних відносин, здатності приймати оптимальні рішення, розробляти рекомендації стосовно зовнішньої політики держави, регіону.

Очевидно, основним інструментом інформаційно-аналітичної діяльності є інформаційні технології. Тому інформаційно-комп’ютерній підготовці майбутніх фахівців з міжнародної інформації надаватиметься особлива увага. Засвоєння новітніх інформаційних технологій передбачає освоєння нових програм, вміння самостійно обирати необхідні комп’ютерні програми для організації автоматизованого робочого місця аналітика-міжнародника, розробляти електронні презентації, веб-сторінки тощо.

Важливість іноземної мовної підготовки зумовлена тим, що сьогодні не тільки документи, а й значна частина програмного та інформаційного забезпечення представлені англійською мовою. Загальна кількість годин з іноземної мови освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” відповідає підготовці перекладача-референта іноземної мови. Тож після чотирьох років навчання бакалавр напряму “Міжнародні відносини” отримує кваліфікацію “Фахівець з міжнародних відносин”, а після п’яти чи шести років спеціаліст і магістр “Міжнародної інформації” мають дві кваліфікації: “Інформаційний аналітик-міжнародник” та “Перекладач” з узагальненим об’єктом діяльності – процеси пошуку, обробки, передачі та поширення інформації про життя та політичні події в зарубіжних державах.

Чекаємо на вас, майбутні міжнародники-аналітики і фахівці PR-у.