Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут права та психології (ІНПП)

вул. Князя Романа 1/3, Львів, 79000,
тел.: факс: (032) 258-21-16
e-mail: INPPatlp [dot] edu [dot] ua


Ознайомча інформація про вищу повну освіту в інституті:

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність Ліцензований обсяг
стаціонар заочна
Освітній ступінь бакалавр
Правознавство (ПВ) бакалавр
 • Українська мова та література,
 • історія України,
 • математика/іноземна мова/георграфія
Правознавство 300 100
Психологія (ПС) бакалавр
 • Українська мова та література,
 • біологія,
 • історія України/математика/іноземна мова
Психологія 150 60
Журналістика (ЖР) бакалавр
 • Українська мова та література,
 • творчий конкурс (написання самостійної творчої праці),
 • іноземна мова/історія України/математика
Журналістика 50 40
Освітній ступінь магістр
Правознавство (ПВ) магістр
 • іноземна мова;
 • вступне випробовування з фахових дисциплін
Правознавство 230 130
Психологія (ПС) магістр Психологія 50 -
Журналістика магістр Журналістика 50 -
Менеджмент Управління навчальним закладом 50 50
Освітній ступінь спеціаліст
Правознавство (ПВ)
 • вступне випробовування з фахових дисциплін
Правознавство 50 50

 

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.
Програма творчого конкурсу на напрям "Журналістика" розробляється в Університеті і затверджується не пізніше як за чотири місяці до початку приймання документів.

Інститут права та психології (ІНПП) створено в лютому 2011 р. в результаті реорганізації юридичного факультету Інституту новітніх технологій та підприємництва ім. В. Чорновола та приєднання кафедри педагогіки, психології та права Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного університету "Львівська політехніка".
Кадровий потенціал новоствореного Інституту становить понад 166 осіб, з-поміж них 27 докторів наук, професорів, понад 90 кандидатів наук, доцентів.
Концептуальна "ніша" ІНПП в середовищі інших навчальних закладів Львівської області, що готують кадри юристів, журналістів, психологів, − обслуговування потреб народного господарства − організації промислового виробництва, постачання, будівництва господарських та житлових споруд, зовнішнього та внутрішнього товарообігу, вирішення трудових спорів тощо (господарське право, адміністративне право, міжнародне торговельне право, різного роду еспертизи, психологія управлінської діяльності, профорієнтаційні дослідження тощо).

Напрями підготовки:

 • "Право" - (бакалавр, спеціаліст, магістр);
 • "Журналістика" - (бакалавр, магістр);
 • "Управління навчальним закладом" - (магістр).
 • "Психологія" - (бакалавр, магістр)

В Інституті функціонує спеціалізована вчена рада К 35.052.19 із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальностями: 12.00.07 "Адміністративне право і процес"; "Фінансове право"; "Інформаційне право" та 12.00.01 "Теорія та історія держави і права"; "Історія політичних і правових учень".
Навчання в Інституті права та психології забезпечують 9 кафедр:

 • адміністративного та інформаційного права;
 • історії держави і права;
 • цивільного права і процесу;
 • кримінального права і процесу;
 • теорії та філософії права;
 • педагогіки та соціального управління;
 • журналістики та засобів масової комунікації;
 • конституційного та міжнародного права;
 • теоретичної та практичної психології.

Кафедра адміністративного та інформаційного права (АІП)

Кафедру створено у 2011 році.

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Н.П. Бортник. Кафедра адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка» заснована у лютому 2011 року згідно наказу НУ «ЛП» №22-10 «Про створення ІНПП» від 14 лютого 2011 р.
Кафедра адміністративного та інформаційного права, враховуючи потребу у забезпеченні і реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює навчання за такими базовими напрямами: навчання студентів за напрямом «Право» ОС «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»; навчання аспірантів за спеціальністю 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».
Кафедра є випусковою для спеціальності «Право» за ОС «спеціаліст», «магістр». Підготовка фахівців здійснюється за такими спеціалізаціями: Адміністративно-правова, Фінансова діяльність, Судочинство та держано-управлінська діяльність.

Кафедра історії держави і права (ІДП)

Завідувач кафедри – доктор юридичних наук, професор Володимир Степанович Макарчук.
Наукові інтереси викладачів кафедри: еволюція міжнародного права в XX ст.; українська національна ідея в політико-правовій думці першої половини XX ст.; репресивно-каральний апарат Радянської держави та ін.

Кафедра цивільного права та процесу (ЦПП)

Завідувач кафедри- кандидат юридичних наук, доцент Паньонко Ігор Михайлович
Кафедра цивільного права та процесу, враховуючи потребу у забезпеченні і реалізації прав, свобод і законних інтересів громадян в сучасних умовах та застосовуючи сучасні методики викладання правових дисциплін, здійснює підготовку бакалаврів галузі знань 0304 "Право" напряму підготовки 6.030402 "Правознавство" та магістрів спеціальності 8.03040201 "Правознавство", а також викладає багато правових дисциплін у інших інститутах Національного університету "Львівська політехніка".

Кафедра кримінального права і процесу (КПП)

Кафедра кримінального права і процесу заснована 13 липня 2011 року наказом ректора національного університету "Львівська політехніка" № 108/10 та проводить підготовку фахівців за напрямом "Правознавство".
З дня заснування кафедру очолює д-р юрид. наук, професор Гумін Олексій Михайлович.

Кафедра кримінального права та процесу здійснює підготовку студентів на денній та заочній формах навчання за спеціальністю правознавство за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • бакалаврів (рівень базової вищої освіти);
 • спеціалістів і магістрів (рівень повної вищої освіти);

Викладачі кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін: кримінальне право України, кримінологія, кримінально-виконавче право, криміналістика, кримінальний процес, судова медицина, адвокатура, організація судових і правоохоронних органів, експертний висновок, трасологічна експертиза, судова товарознавча експертиза.
На кафедрі викладають дисципліни професійно-практичної підготовки напряму "Кримінальне право і процес". При кафедрі активно працює студентський науковий гурток з Кримінального права України.
Характеристика науково-педагогічного складу кафедри:

 • доктори наук: Гумін Олексій Миайлович; Сибірна Рома Іллінічна, Канцір Володимир Степанович, Марисюк Костянтин Богданович, Гула Лев Федорович
 • кандидати наук: Бараняк Володимир Михайлович, Кушпіт Володимир Петрович, Сорока Світлана Олександрівна, Якимова Світлана Валентинівна, Крижановський Анатолій Станіславович, Римарчук Галина Сергіївна, Зубач Ігор Миколайович, .

Напрями наукових досліджень: "Захист прав і свобод людини і громадянина в умовах формування правової держави".

Кафедра педагогіки та соціального управління

Зав. кафедри: Козловський Юрій Михайлович, д.педаг.н., доцент.
Кафедру було створено 1969 р. За час свого існування кафедра практично завжди була випусковою — проводила підготовку фахівців зі спецiальностей «iнженеp-педагог-електpик» (1971–1976 рр.), «iнженеp-педагог-будiвельник» (1978–1996 рр.). У 1996–1998 рр. кафедра проводила фахову підготовку військових юристів Військового відділення Львівської політехніки. У 1999 р. кафедра ліцензувала спеціальність «Соціальний працівник» згідно з Проектом «Реформування суспільної служби», який фінансувало Канадське Агентство Міжнародного Розвитку (CIDA). У 2001 р. спеціальність «Соціальна робота» було передано новоствореній кафедрі «Соціологія і соціальна робота». У 2002 р. кафедра ліцензувала нову спеціальність «Управління навчальним закладом», за якою сьогодні готують магістрів для потреб системи освіти України.
Викладачі кафедри забезпечують викладання таких навчальних дисциплін:
• педагогіка;
• основи психології і педагогіки;
• основи спеціальної педагогіки;
• управління навчально-виховним процесом навчального закладу;
• Математичні методи в педагогіці;
• Керівник навчального закладу;
• Комп'ютеризація в освіті та ін.;

Щорічно майже 200 науково-педагогічних працівників Національного університету “Львівська політехніка” проходять курс навчання в рамках Семінару педагогічних знань, яке зараховується як підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів. Навчання за програмою Семінару педагогічних знань спрямовується на оволодіння, оновлення та поглиблення науково-педагогічними працівниками Національного університету “Львівська політехніка” спеціальних фахових, науково-методичних, педагогічних, соціально-гуманітарних, психологічних, правових, економічних та управлінських компетентностей, у тому числі вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду, що сприяє якісному виконанню ними своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо.

Кафедра теорії та філософії права (ТФП)

Очолює кафедру д-р юрид. наук, професор, Заслужений юрист України Степан Степанович Сливка.
До науково-педагогічного складу кафедри входять 5 докторів юридичних наук, 8 кандидатів наук які викладають відповідні дисципліни, зазначені у структурі кафедри.
Кафедральна наукова робота ґрунтується на основі комплексної наукової теми: "Філософські й теоретичні аспекти права та держави".
На кафедрі активно ведуться наукові розробки проблематики зазначеної теми, результати яких відображаються в змісті посібників, монографій, дисертаційних дослідженнях наукових статей опублікованих у провідних фахових періодичних виданнях: "Право України", "Вісник Верховного Суду України", "Вісник Конституційного Суду України", "Вісник Центральної виборчої комісії", "Митна справа", "Проблеми філософії права", "Вісник Національної академії правових наук України", "Проблеми законності", "Бюлетень Міністерства юстиції України", "Проблеми правознавства", "Держава і право" та ін.
Науково-педагогічні працівники кафедри беруть участь у підготовці та проведенні всеукраїнських та міжнародних науково- практичних конференцій, є членами спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 12.00.01 "Теорія та історія держави і права"; "Історія політичних та правових учень", 12.00.07 "Адміністративне право і процес"; "Фінансове право"; "Інформаційне право".
Кафедра надає великого значення формуванню наукової філософсько-правової школи.

Кафедра конституційного та міжнародного права (КМП)

Кафедра конституційного та міжнародного права створена у вересні 2014 року. З моменту створення кафедру очолює доктор юридичних наук, професор Ковальчук В.Б.

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку таких тематик:

 1. Міжнародно-правовий захист прав людини і формування цінностей плюралістичної демократії.
 2. Конституційно-правовий механізм забезпечення принципу національного суверенітету.

Колектив кафедри налічує 13 осіб: 1 доктор юридичних наук, професор; 3 кандидати юридичних наук, доценти; 2 кандидати юридичних наук, 2 кандидати економічних наук, 3 асистенти, 1 фахівець кафедри, 1 лаборант.

Кафедра конституційного та міжнародного права спрямовує свої зусилля на фундаментальну підготовку бакалаврів за напрямом 6.030401 «Правознавство» та магістрів за програмою: «Правознавство у сфері місцевого самоврядування» за спеціальністю 8.03040101 «Правознавство».

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання дисциплін: конституційне право, міжнародне право, державне (конституційне) право зарубіжних країн, міжнародне приватне право, основи права Європейського
Союзу, міжнародне економічне право, конституційний процес, державне будівництво і органи місцевого самоврядування, конституційна юрисдикція України, виборчий та референтний процес в Україні, Європейські традиції та стандарти самоврядування місцевих громад, міжнародна юстиція, організація влади в Європейському союзі, теорія та практика конституціоналізму, Європейська конвенція: практика її застосування.

Викладачами кафедри здійснюється науково-дослідна робота за темою: «Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід» (номер державної реєстрації 0114U004756).

Починаючи з 2015 року колектив кафедри організовує щорічну Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Теорія та практика конституціоналізму: український та зарубіжний досвід», у якій беруть участь як студенти, так і провідні українські і закордонні фахівці з різних галузей права.

На кафедрі проводиться активна робота зі студентами, зокрема активно залучають студентів до участі в олімпіадах, науково-практичних конференціях, круглих столах, дебатах, спеціалізованих конкурсах.

При кафедрі конституційного та міжнародного права Інституту права та психології діє студентський науково-дискусійний гурток з конституційного та міжнародного права під назвою «Конституціоналіст», в роботі якого беруть участь студенти всіх курсів стаціонарної форми навчання, які працюють над індивідуальними науково-дослідним завданнями з навчальних дисциплін, що читаються на кафедрі конституційного та міжнародного права.

Кафедра журналістики та засобів масової комунікація(ЖЗМК)

Завідувач кафедри: д.філол.н., проф. Кузнецова Олена Дмитрівна
Студенти-журналісти поглиблено вивчають цикл професійних та практичних дисциплін: сучасну українську літературну мову за професійним спрямуванням, стилістику та редагування, вступ до спеціальності, теорію масової комунікації, технічні засоби масової комунікації, теорію і методику журналістської творчості, мас-медійне право, журналістську етику, організацію роботи в редакції та багато інших.
Маючи диплом бакалавра журналістики, випускники можуть працювати у редакціях газет, журналів, інформагентств, інтернет- ЗМІ, радіомовлення та телебачення: коректором, кореспондентом, інтерв’юером, репортером, фотокореспондентом, редактором, ведучим програми, диктором радіомовлення, телебачення, відеооператором, а також прес-секретарем у фірмах, установах, організаціях.

Кафедра теоретичної та практичної психології (ТПП)

Кафедра теоретичної та практичної психології створена у жовтні 2014 року.

Завідувач кафедри теоретичної та практичної психології – доктор психологічних наук, професор Варій Мирон Йосипович.

На кафедрі теоретичної та практичної психології працюють науково-педагогічні працівники з такими науковими ступенями: 3 доктора психологічних наук, професора та 11 кандидатів психологічних наук, з них 7 доцентів.

Наукова діяльність кафедри спрямована на розробку тематики «Психологія соціальної безпеки і благополуччя особистості в сучасному суспільстві». Розроблена й затверджена «Концепція розвитку кафедри теоретичної та практичної психології на 2015-2019 рр.». Метою Концепції є визначення головних засад розвитку в Університеті психологічної науки та якісної професійної підготовки висококваліфікованих фахівців-психологів у Навчально-науковому інституті права та психології.

Науково-педагогічний колектив кафедри забезпечує викладання таких навчальних дисциплін: загальна психологія, історія психології, експериментальна психологія, психодіагностика, соціальна психологія, вікова психологія, основи клінічної психології, основи патопсихології, основи психологічної експрес-діагностики, основи сексології, психологія мотивації, психологія управління, основи психології спілкування, психологія масової поведінки, юридична психологія, теорія тренінгової діяльності, практикум з психології розвитку, бізнесу і кар’єри особистості та психогігієни.

На кафедрі проводиться активна робота зі студентами, зокрема активно залучаються студенти до участі в олімпіадах, науково-практичних конференціях, круглих столах, дебатах, спеціалізованих конкурсах.
Кафедра теоретичної та практичної психології забезпечує підготовку фахівців освітнього рівня «бакалавр» за освітньо-професійними програмами 6.030102 «Психологія» і 6.030103 «Практична психологія» та освітнього рівня «магістр» за освітньо-професійною програмою 8.03010301 «Практична психологія», а також забезпечує викладання психологічних навчальних дисциплін в усіх Інститутах Університету.

Наші випускники – психологи і практичні психологи можуть працювати:

 • в освітніх, виховних і виправних закладах та установах,
 • у регіональних центрах зайнятості;
 • у кадрових органах (у тому числі їх керівниками та психологами-консультантами), на різних підприємствах, у бізнесових структурах, громадських і політичних організаціях, банках, різних органах управління тощо;
 • в державних органах влади (від районного до загальнодержавного рівня);
 • керівниками різних проектів, служб, закладів, організацій;
 • самостійно (у створених власних закладах та установах психопрофілактики, психодіагностики, психокорекції, психотерапії, психореабілітації, психогігієни, психоконсультування тощо) та ін.