Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут підприємництва та перспективних технологій (ІППТ)

м. Львів, вул. Горбачевського, 18
тел.:(032) 297-07-55, 297-15-27.
Філії:
82400, м. Стрий, вул. Січових стрільців, 12в,
тел.: (0245) 5-82-09.
82100, м. Дрогобич, вул. Січових стрільців, 2,
тел.: (0244) 3-37-35.

Напрям підготовки Вступні випробування Спеціальність
Міжнародна економіка (СЕ) Українська мова та література, математика, іноземна мова Міжнародна економіка
Маркетинг (МК) Українська мова та література, математика, історія України Маркетинг
Фінанси і кредит (ФК) Українська мова та література, математика, історія України Фінанси і кредит
Облік і аудит (ОА) Українська мова та література, математика, історія України Облік і аудит
Комп'ютерні науки (КН) Українська мова та література, математика, фізика Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг

Обов'язкова наявність сертифікатів.
Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів

Спеціальності підготовки молодшого спеціаліста Вступні випробовування
Комерційна діяльність Українська мова, математика*
Фінанси і кредит Українська мова, математика*
Бухгалтерський облік Українська мова, математика*
Обслуговування програмних систем і комплексів Українська мова, математика*
Виробництво фармацевтичних препаратів Українська мова, хімія*

Предмети, позначені *, є профільними.

Програми вступних випробувань із загальноосвітніх предметів відповідають програмам середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

У структуру Інституту входить сім кафедр, перші п’ять з яких – випускові:

 • кафедра інформаційних систем та технологій;
 • кафедра загальноекономічної підготовки та маркетингу;
 • кафедра міжнародної економіки;
 • кафедра обліку та аудиту;
 • кафедра фінансів;
 • кафедра фундаментальної підготовки;
 • кафедра гуманітарної підготовки.

Науково-педагогічні працівники кафедр (2 доктори наук, 61 кандидати наук, 53 старших викладачів та 30 викладачів) забезпечують викладання дисциплін на високому фаховому рівні.
Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації науково- педагогічних працівників проводиться за допомогою участі викладачів у науково-дослідній роботі, навчання в аспірантурі, стажування в провідних вищих навчальних закладах та науково-дослідних установах України, а також беручи участь у роботі методичних та наукових семінарів і конференцій.
За кожною з кафедр закріплено комп’ютерний клас і навчально-методичний кабінет, які, зокрема, використовуються як класи для курсового та дипломного проектування.
В Інституті функціонує 7 спеціалізованих лабораторій:

 • програмних засобів;
 • інформатики і програмування;
 • комп’ютерної електроніки та мікропроцесорних систем;
 • систем баз даних та знань;
 • розподілених систем та мереж;
 • штучного інтелекту;
 • CISCO.

Крім того, у навчальному процесі використовуються загально-інститутські комп’ютерні класи та комп’ютеризовані лабораторії, оснащені сучасними ПК. Навчальний процес забезпечений повним пакетом сучасних програмних продуктів. Усього в Інституті нараховується понад 200 комп’ютерів. Для потреб навчального процесу та наукової роботи студентів і викладачів кафедр навчальні лабораторії інституту під’єднані до глобальної мережі Інтернет.
Основними джерелами інформаційного забезпечення викладачів та студентів іІнституту є власна науково-технічна бібліотека та електронні засоби інформації. Робота бібліотеки зосереджена на своєчасному та вичерпному інформаційному забезпеченні навчально-виховного процесу. З цією метою систематично (щомісячно) проводяться Дні інформації для викладачів та студентів, організовуються книжкові виставки та презентації книг. Книжковий фонд бібліотеки інституту становить понад 25 тисяч примірників, із яких значна частина – навчальні підручники і посібники, що видав інститут. У науково-технічній бібліотеці, крім книжкового фонду, є методичні розробки до дипломного проектування, курсових та контрольних робіт, практичних і лабораторних занять та самостійної роботи студентів, розроблені викладачами інституту та видані видавничим відділом інституту. Всі вони зосереджені переважно в читальному залі як в друкованому так і в електронному вигляді.
Навчання студентів інституту відбувається на двох факультетах (економіки та інформаційних технологій, а також заочного та дистанційного навчання).
У стінах інституту сьогодні здобуває вищу освіту близько 1 500 студентів.
Інститут здійснює підготовку фахівців на денній та заочній формах навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 • молодший спеціаліст (спеціальності «Комерційна діяльність», «Фінанси і кредит», «Бухгалтерський облік», «Обслуговування програмних систем і комплексів», «Виробництво фармацевтичних препаратів»);
 • бакалавр (напрями підготовки «Фінанси і кредит», «Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Маркетинг» і «Комп’ютерні науки»);
 • спеціаліст (спеціальності «Міжнародна економіка», «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Маркетинг» та «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»);
 • магістр (спеціальність «Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг»).

Напрям підготовки «Облік і аудит»

Випускники з обліку і аудиту можуть працювати на посадах керівників підприємств, головних бухгалтерів, фінансових директорів, бухгалтерів, менеджерів різних рівнів керування, аудиторів, наукових співробітників, займатися науково-педагогічною діялністю.
Випускники з обліку і аудиту готуються для роботи на промислових підприємствах, у фінансово-кредитних установах, у страхових компаніях, у податкових органах, у бюджетних органах, у державних органах, у спільних компаніях, у торговельних компаніях.

Напрям підготовки «Міжнародна економіка»

Випускники з міжнародної економіки можуть працювати у банках – спеціалістами, керівниками підрозділів; керівниками організацій, підприємств, що займаються зовнішньоекономічною діяльністю; на підприємствах у відділах зовнішньоекономічної діяльності, маркетингу, плановому та фінансовому відділах; в інвестиційних фондах, компаніях, спеціалізованих фінансових установах, які представляють інтереси іноземних інвесторів; в іноземних представництвах; радниками у міжнародних організаціях, посольствах, державних установах; займатися науково-педагогічною діяльністю.

Напрям підготовки "Фінанси і кредит"

Фахівці з фінансів здатні виконувати роботу в таких сферах: фінансова діяльність підприємств; оподаткування підприємств; діяльність на фінансовому ринку; банківська справа; валютне регулювання; страхові послуги; фінансовий менеджмент; організація інформаційних систем.
Фахівець-фінансист може обіймати управлінські посади у фінансовому, планово-економічному, зовнішньоекономічному, маркетинговому відділах фірм; комерційних організацій; акціонерних товариств; інвестиційних компаній; комерційних банків; податкових органах; страхових компаній; займатися науково-педагогічною діяльністю.

Напрям підготовки "Маркетинг"

Фахівці-маркетологи можуть працювати як керівниками підприємств (заступниками директорів з маркетингу, комерційними директорами, керівниками служб, відділів департаменту маркетингу або логістики), так і економістами-аналітиками маркетингу, фахівцями з маркетингових досліджень, комерційними, збутовими і виробничими логістами, фахівцями в галузі гуртової та роздрібної торгівлі, іміджмейкерами, рекламістами, промоутерами, мерчандайзерами, консультантами з маркетингу, експертами із зовнішньоекономічних питань, фахівцями зі стандартизації та сертифікації, інженерами з організації керування виробництвом, займатися науково-педагогічною діяльністю тощо.
Маркетологи готуються для роботи в організаціях та підприємствах промисловості, у сфері малого бізнесу, у сфері послуг, зокрема туристичних, банківських, фінансових, консультативних, медичних, транспортно-експедиторських, рекламних, дослідницьких, для роботи в іноземних компаніях, у державних установах, громадських об’єднаннях та асоціаціях, на митницях.

Напрям підготовки "Комп’ютерні науки"

Випускники компетентні у таких галузях знань, як принципи побудови та архітектури сучасних автоматизованих систем; методи побудови і аналізу типових моделей баз даних та знань, складних об’єктів і систем; методи розроблення системного і прикладного забезпечення для автоматизованих систем різноманітного призначення; мови програмування високого рівня (JAVA, DELРНI, C++); типові комп’ютерні системи (Microsoft Office, Paradox, Adobe Page Maker, PhotoShop, Corel Draw); методи аналізу і побудови типових моделей обробки інформації в галузі бізнесу, менеджменту та підприємництва; методи проектування програмних засобів для фінансово- банківської системи; програмні засоби для задач менеджменту та маркетингу, створення мультимедійних систем.
Фахівець напрямку "Комп’ютерні науки" здатний виконувати такі роботи: проектування та експлуатацію інтегрованих автоматизованих систем управління та обробки інформації; адміністрування локальних мереж державних установ, підприємств, комерційних і банківських структур та регулярний моніторинг і аудит мережних ресурсів; контроль за цілісністю та збереженням інформації в базах даних та забезпечення захисту інформації в базах даних; управління інформаційними ресурсами та обслуговування систем телекомунікації; інсталяція та обслуговування системного та прикладного програмного забезпечення; перспективне планування, прогнозування, організація та керівництво проектними роботами в галузі управління та інформаційних технологій; впровадження та розробка нових комп’ютерних та інформаційних технологій.
Інститут має розгалужені партнерські зв’язки з регіональними органами державного регулювання, державними і комерційними банками, інвестиційними компаніями і фондами, великими виробничими підприємствами, представництвами і філіями транснаціональних корпорацій, спільними підприємствами тощо.
Це дає змогу активно використовувати сучасну статистичну інформацію, організовувати повноцінну виробничу та переддипломну практику студентів, а також стажування викладачів.
Успішна практична діяльність випускників інституту на підприємствах, в установах і організаціях засвідчує їхні вміння реалізовувати здобуті знання на мега-, макро- та мікроекономічному рівнях. Основними місцями роботи випускників є великі українські банки ("Укрсоцбанк", "Приватбанк", "Райффайзен банк Аваль", "Форум" та інші); інвестиційні фонди і компанії (вітчизняні та іноземні філії), структурні підрозділи транснаціональних корпорацій ("Леоні", "Вебасто-Електрон" тощо), органи державного регулювання (Державна податкова адміністрація, обласні та районні адміністрації); фірми галузі комп’ютерних та інформаційних технологій (ТзОВ "Софт Серв", ТзОВ "Елекс" тощо). Крім того, окремі випускники працюють в установах, які займаються реалізацією проектів міжнародних організацій в Україні. Висока конкурентоспроможність випускників інституту на ринку праці дає змогу багатьом студентам самостійно вирішувати проблему працевлаштування.
З метою проведення навчально-виховної роботи та формування і реалізації змісту освіти у системі ступеневої підготовки фахівців наказом Міністерства освіти і науки України від 26.05.2010 р. № 489 на підставі Закону України "Про вищу освіту" при Національному університеті "Львівська політехніка" створено Інноваційний навчально-науково-виробничий комплекс "Школа- Коледж-Університет-Підприємство" (далі Комплекс).
Наказом Національного університету "Львівська політехніка" реалізацію заходів Комплексу зі сторони Національного університету "Львівська політехніка" доручено навчально-науковому Інституту підприємництва та перспективних технологій. Навчальні заклади, що належать до Комплексу, діють відповідно до законодавства України, установчого договору про спільну діяльність у межах Комплексу та Положення про Комплекс.
Найважливішими завданнями діяльності Комплексу є: координація спільної діяльності учасників Комплексу; профорієнтаційна робота; створення системи заходів щодо питань відбору, навчання і виховання талановитої та обдарованої молоді; підвищення кваліфікації викладачів навчальних закладів; розробка робочих навчальних планів і програм дисциплін для всіх ступенів підготовки фахівців; заходи щодо підтримки наукових досліджень молодих учених та обдарованих студентів; використання підприємств, організацій та установ, які є учасниками Комплексу, як бази практичної підготовки студентів. Організація навчального процесу регламентується відповідними положеннями.
Перелік учасників Комплексу: Національний університет "Львівська політехніка", ТзОВ "Софт Серв", ТзОВ "Елекс", Львівська філія комерційного банку "Форум", страхова компанія "Дністер", середні загальноосвітні школи м. Львова (№ 2, 13, 17, 27, 29, 32, 45, 49, 66, 70, 96,Школа-гімназія "Сихівська"), Новороздільська гімназія, Самбірська середня загальноосвітня школа № 4, Стрийські середні загальноосвітні школи (№1, 2, 6, 10), Дрогобицька загальноосвітня школа № 17, Бориславська загальноосвітня школа №1.
Наказом МОНМС України від 30.09.2011 р. № 1137 Комплексу надано статус експериментального майданчика для проведення педагогічного експерименту щодо впровадження інноваційної ступеневої освітньої моделі "Школа-Коледж-Університет-Підприємство", відповідно до якого учні 10-х та 11-х класів шкіл учасників Комплексу паралельно навчаються за три- або чотирирічними програмами підготовки молодшого спеціаліста в Національному університеті "Львівська політехніка".
Інституту організаційно підпорядковані філії Національного університету "Львівська політехніка" у м.Дрогобич і м.Стрий.