Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Ознайомча інформація про інститут дистанційного навчання (ІДН)

До складу Інституту дистанційного навчання входять деканати заочного навчання, екстернату та дистанційного навчання.

Заочне навчання

Кожен, хто бажає здобути базову вищу освіту без відриву від виробництва, може зробити це на заочній формі навчання в Інституті дистанційного навчання Національного університету "Львівська політехніка", де є відповідне технічне та кадрове забезпечення і досвід з організації навчального процесу. Сьогодні тут навчається понад 1500 студентів.
Навчальні заняття проводяться під час лабораторно-екзаменаційних та настановних сесій, а також у міжсесійний період по суботах.

Підготовка бакалаврів здійснюється за такими напрямами:

 • "Автомобільний транспорт";
 • "Безпека інформаційних і комунікаційних систем";
 • "Будівництво";
 • "Економіка підприємства";
 • "Електронні пристрої та системи";
 • "Електротехніка та електротехнології";
 • "Інженерна механіка";
 • "Комп’ютерні науки";
 • "Маркетинг";
 • "Менеджмент";
 • "Міжнародна економіка";
 • "Облік і аудит";
 • "Телекомунікації";
 • "Теплоенергетика";
 • "Транспортні технології (за видами транспорту)";
 • "Фармація";
 • "Фінанси і кредит";
 • "Хімічна технологія".

Підготовка здійснюється на основі держбюджетного фінансування, а також за кошти юридичних чи фізичних осіб.

Екстернат

Екстернат Національного університету «Львівська політехніка» започаткований у 1997 році. Екстернатна форма навчання передбачає самостійне вивчення екстернами дисциплін згідно з навчальним планом вибраного напряму підготовки і є зручною для осіб, які працюють і не мають змоги навчатися на денній формі, або мали бажання здобути другу вищу освіту. Екстернами можуть стати особи без обмеження віку, котрі мають повну загальну середню чи середню спеціальну освіту, а також особи з незакінченою або закінченою вищою освітою.

Готують екстернів за індивідуальними навчальними планами кафедри університету. Екстерни мають право на відвідування занять разом із студентами заочної форми навчання під час настановних та заліково-екзаменаційних сесій. Заліки, екзамени та інші види звітів екстерни складають, як правило, під час сесій. У міжсесійний період складання екзаменів та заліків здійснюється за відповідними графіками кафедр. Екстернам, які раніше отримали вищу, незакінчену вищу або середню спеціальну освіту, можуть бути перезараховані результати раніше складених заліків, екзаменів, курсових проектів і робіт за умови ідентичності назви, форми контролю, обсягу та змісту навчальної дисципліни. Тривалість навчання в екстернаті залежить від інтенсивності виконання екстерном індивідуального навчального плану.

Екстернам, які успішно виконали навчальний план, Національний університет "Львівська політехніка" видає диплом державного зразка про отримання базової вищої (бакалавр), або повної вищої (спеціаліст) освіти за вибраною спеціальністю.

Сьогодні Львівська політехніка на екстернатній формі навчання проводить підготовку за 46 напрямами та 64 спеціальностями.

Екстернат коштом фізичних та юридичних осіб надає додаткові освітні послуги, зокрема з вивчення поза навчальними планами додаткових навчальних дисциплін екстернами та студентами науково-навчальних інститутів університету, з ліквідації академзаборгованостей та академрізниці, надання платних освітніх послуг фізичним особам.
Набір в екстернат згідно з Правилами прийому на навчання до Національного університету «Львівська політехніка» у 2016 році не передбачено.

Дистанційне навчання

Вимоги до системи освіти зазнають значних змін: традиційні неочні форми навчання з багатьох причин або стають неактуальними, або унеможливлюється їхня реалізація; практично неможливо здобути у ВНЗ знання на все життя і актуальним стає гасло "навчання упродовж усього життя"; докорінно змінює можливості самого навчання долучення до навчального процесу мережі Інтернет. З упровадженням комп’ютерної техніки, створенням інтегрованих навчальних курсів, які швидко адаптуються до вимог ринку освіти, дистанційне навчання швидко набуває переваг. Воно передбачає самостійність студента у виборі найзручнішого для нового режиму навчального процесу, незалежно від місця проживання чи стану здоров’я. Навчання здійснюється на базі електронних підручників, посібників та іншого методичного забезпечення (зокрема контрольні питання) в різних операційних системах (Windows, ІBM LMS, EDU) із застосуванням мультимедійних засобів. Технологія дистанційного навчання в мережевому (Інтернет) або кейсово-мережевому виконанні передбачає узгоджену із студентом інструкцію взаємодії з конкретним інститутом, дає змогу на кожному етапі навчання ефективно самоконтролювати засвоєний матеріал. Крім цього, з метою забезпечення потреб місцевого ринку праці у фахівцях, наближення місця навчання студентів до місця їхнього проживання, у Львівській політехніці створені відокремлені структурні підрозділи – Навчально-консультаційні центри (НКЦ) в:

 • м.Чернівці, вул. О. Гузар, 8, тел. (03722) 3-40-60;
 • м.Хуст (Закарпатська обл.), вул. Львівська, 247, тел.: (03142) 4-31-82;
 • м.Володимир-Волинський (Волинська обл.), вул. Луцька, 233, тел. (03342) 3-05-05;
 • м.Хмельницький, вул. Зарічанська, 10, тел.: (03822) 3-12-85

Підготовка фахівців у Навчально-консультаційних центрах здійснюється на заочній формі навчання за напрямами:

 • «Будівництво»;
 • «Пожежна безпека»;
 • «Геодезія, картографія та землеустрій»;
 • «Економіка підприємства»;
 • «Фінанси і кредит»;
 • «Облік і аудит»;
 • «Менеджмент»;
 • «Інженерна механіка»;
 • «Машинобудування»;
 • «Автомобільний транспорт»;
 • «Транспортні технології»;
 • «Електротехніка та електротехнології»;
 • «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології»;
 • «Комп’ютерні науки»;
 • «Програмна інженерія»;
 • «Комп’ютерна інженерія»;
 • «Системна інженерія»;
 • «Видавничо-поліграфічна справа»;
 • «Телекомунікації»;
 • «Харчові технології та інженерія».

Навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних або фізичних осіб, за угодами, які укладаються з кожним студентом відповідно до кошторису витрат.