Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Освітня діяльність інституту адміністрування та післядипломної освіти (ІАПО)

1. ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

Інститут пропонує випускникам з повною загальною середньою освітою здобути вищу освіту за ОПП «Бакалавр» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»

Форми навчання: денна, заочна
Термін навчання: 4 роки
Прийом документів: з 11 до 27 липня
Початок навчання: вересень

Терміни подачі оригіналів:
— до 18.00 год. 05 серпня (на місця держзамовлення);
— до 18.00 год. 10 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
Фахові вступні випробування — з 21 до 27 липня.

Зарахування здійснюється за конкурсом за сумою балів сертифікатів ЗНО з дисциплін: українська мова та література, математика, історія України або географія, або іноземна мова та середнього балу оцінок документа про повну загальну середню освіту у терміни:
– до 12.00 год. 06 серпня (на місця державного замовлення);
– до 18.00 год. 11 серпня (за кошти фізичних чи юридичних осіб).
Фінансування : навчання за кошти державного бюджету, а також за кошти фізичних чи юридичних осіб.

2. ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ ЗА СКОРОЧЕНИМ ТЕРМІНОМ

Інститут пропонує випускникам ВНЗ І,II рівнів акредитації та вищих професійних технічних закладів, за умови відповідності обраної спеціальності набутій спеціальності, а також, які бажають навчатися за іншою спеціальністю, та за наявності дипломів молодшого спеціаліста, здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за скороченим терміном навчання з акредитованих в університеті спеціальностей.

Спеціальності ОКР «Бакалавр»:

 • інформаційна, бібліотечна і архівна справа;
 • дизайн;
 • економіка;
 • маркетинг;
 • фінанси, банківська справа та страхування;
 • облік і оподаткування;
 • менеджмент;
 • публічне управління та адміністрування;
 • прикладна механіка;
 • матеріалознавство ;
 • галузеве машинобудування;
 • металургія;
 • електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
 • теплоенергетика;
 • автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;
 • хімічні технології та інженерія;
 • будівництво та цивільна інженерія;
 • архітектура та містобудування;
 • фармація;
 • автомобільний транспорт.
 • транспортні технології;

Форма навчання: заочна
Термін навчання: 3 роки
Прийом документів: з 04 до 20 липня
Початок навчання: вересень

Фахові вступні випробування — з 21 до 27 липня
Зарахування — за спорідненою спеціальністю за конкурсом за сумою балів вступних випробувань з фахових дисциплін та середнього балу оцінок з додатку до диплома, а за іншою спеціальністю – вступник ще додатково проходить співбесіду з фахових дисциплін.
Фінансування ― навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб, а також за кошти державного бюджету.

3. ПІДГОТОВКА СПЕЦІАЛІСТІВ

Інститут пропонує фахівцям з дипломом бакалавра будь-якого напряму підготовки, з дипломом спеціаліста чи магістра будь-якої спеціальності, а також дипломом про вищу освіту з будь-якої спеціальності, отриманим до запровадження ступеневої освіти здобути наступну вищу освіту за освітньо-професійною програмою «Спеціаліст».

Спеціалізації ОКР «Спеціаліст»:

 • документознавство та інформаційна діяльність;
 • економіка підприємства;
 • міжнародна економіка;
 • облік i аудит;
 • фінанси і кредит;
 • менеджмент організацій і адміністрування;
 • менеджмент зовнiшньоекономiчної діяльності;
 • логістика;
 • управління у сфері економічної конкуренції;
 • маркетинг;
 • інформаційні управляючі системи та технології;
 • електричні станції;
 • електричні системи і мережі;
 • теплові електричні станції;
 • якість, стандартизація та сертифікація;
 • хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів;
 • інформаційні мережі зв’язку;
 • промислове і цивільне будівництво;
 • міське будівництво та господарство;
 • пожежна безпека;
 • автомобільні дороги і аеродроми;
 • теплогазопостачання і вентиляція;
 • землеустрій та кадастр;
 • технології фармацевтичних препаратів;
 • соціальна робота;
 • автомобілі та автомобільне господарство;
 • організація і регулювання дорожнього руху,а також інших спеціальностей, акредитованих в університеті.

Форма навчання — заочна
Термін навчання: 2 роки
Прийом документів: з 04 до 15 липня
Початок навчання: вересень

Фахові вступні випробування — з 16 до 24 липня
Зарахування здійснюється за конкурсом за умови успішного додаткового вступного випробування у формі співбесіди з урахуванням суми балів вступного випробування з фахових дисциплін та іноземної мови і серед-нього балу оцінок з додатку до диплома про освіту.
Фінансування: навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

4. ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ

Інститут пропонує випускникам ВНЗ з дипломом бакалавра, спеціаліста чи магістра будь-якого фаху здобути вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр»

Спеціалізації ОКР «Магістр»:

 • управління проектами (управління бізнес-проектами);
 • управління фінансово-економічною безпекою;
 • адміністративний менеджмент;
 • управління у сфері економічної конкуренції.

Форма навчання: денна, заочна
Термін навчання: 1,5 роки
Прийом документів: з 04 до 15 липня
Початок навчання: вересень

Фахові вступні випробування — з 16 до 24 липня
Зарахування здійснюється за конкурсом за умови успішного додаткового вступного випробування у формі співбесіди з урахуванням суми балів вступного випробування з фахових дисциплін та іноземної мови і серед-нього балу оцінок з додатку до диплома про освіту.
Фінансування ― навчання за кошти державного бюджету, а також за кошти фізичних чи юридичних осіб.

5. КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ

Інститут пропонує фахівцям з вищою освітою підвищення кваліфікації через стаціонарні короткочасні тематичні курси, що дає змогу розширити і поглибити знання та уміння за наявною спеціальністю з усіх спеціальностей акредитованих в університеті.

Форма навчання: денна (друга половина дня).
Початок навчання: з моменту формування групи з 10–15 осіб.
Фінансування: навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.

6. КУРСИ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

Інститут пропонує студентам, професорсько-викладацькому та навчально-допоміжному складу університету та інших ВНЗ, а також учням ВНЗ I-II рівнів акредитації, гімназій, ліцеїв, загальноосвітніх середніх шкіл, курси поглибленого вивчення іноземних мов:

 • англійської;
 • німецької;
 • польської;
 • французької;
 • латинської;
 • японської;
 • української як іноземної.

Форма навчання: денна, вечірня.
Початок навчання: з моменту формування групи чисельністю 10 осіб.
Термін навчання: 3,5 місяці.
Фінансування: навчання за кошти фізичних чи юридичних осіб.