Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Інформація про архів

Контакти: вул. Ст. Бандери 12, Львів, 79013, 15-й корпус, 3-й поверх

Тел. +38(032)258-26-24, ел. пошта: archivatlp [dot] edu [dot] ua

Начальник архіву: Косач Наталія Іванівна

Ел. пошта: nkosachatlp [dot] edu [dot] ua

Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи"в університеті у 05.04.1947 р. створено архів для постійного та тимчасового зберігання документів, що утворилися за час діяльності університету та входять до складу Національного архівного фонду.
Архів є окремою структурною частиною університету та знаходиться у прямому підпорядкування першого проректора.
У своїй діяльності архів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, ректора університету, правилами та інструкціями Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України та Положенням про архів університету.

Основні завдання архіву:

 • повідомлення Державного архіву про номенклатуру справ університету з метою встановлення наявності документів НАФ;
 • прийняття від; структурних підрозділів університету та зберігання документів на різних видах носіїв інформації;
 • контроль разом з канцелярією стану зберігання та правильності оформлення документів у структурних підрозділах університету;
 • участь у складанні зведеної номенклатури справ університету, перевірка відповідності формування документів у справи затвердженій номенклатурі;
 • подання на державну; реєстрацію документів Національного архівного фонду, ведення обліку та подання відомостей про їх кількість /стат.звіт/ відповідно до вимог Державного обласного архіву;
 • проведення попередньої експертизи цінності документів, що знаходяться на зберіганні, складання описів на документи постійного зберігання особового складу, актів про виділення до знищення документів та подання їх на розгляд експертної комісії університету;
 • створення та вдосконалення довідкового апарату до архівних документів університету;
 • організація використання документів, видача у встановленому порядку архівних довідок, копій витягів юридичним особам і громадянам, в тому числі на платній основі;
 • підготовка і передача документів НАФ до Державного обласного архіву на зберігання;
 • участь у заходах з підвищення фахової кваліфікації працівників університету, які відповідають за роботу з документами;
 • забезпечення у межах своїх повноважень охорони відомостей та збереження документів, що становлять державну таємницю.

Для виконання покладених на архів завдань йому надається право:

 • вимагати від структурних підрозділів університету передачі на зберігання документів, оформлених згідно з чинними державними стандартами і правилами;
 • повертати структурним підрозділам документи, оформлені з порушенням встановлених вимог;
 • надавати структурним підрозділам університету рекомендації з питань, що входять до компетенції архіву;
 • затребувати від структурних підрозділів університету відомості, необхідні для роботи;
 • інформувати керівництво університету про стан роботи з документами та вносити пропозиції щодо її поліпшення;
 • брати участь у засіданнях ЕК, нарадах, що проводяться в університеті, у разі розгляду на них питань роботи з документами.

До складу документів архіву входять:

 • закінченому у поточному діловодстві документи постійного та тимчасового зберігання /понад 10 років/, документи з особового складу, створені структурними підрозділами університету;
 • науково-технічна документація, створена університетом або одержана ним на законних підставах;
 • документи на різних видах носіїв інформації установ - попередників, що ліквідовані;
 • друковані видання, що доповнюють архівні документи і необхідні для науково-методичної та інформаційно-довідкової роботи архіву університету;
 • довідковий та обліковий апарат до архівних документів.