Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри прикладної фізики і наноматеріалознавства (ПФН)

На кафедрі є всі умови для плідної науково — дослідної діяльності викладачів та майбутніх магістрів: сучасна комп’ютерна техніка, бібліотека з багатим фондом, фахові періодичні видання університету для публікації наукових статей викладачів та магістрів. У навчальному процесі використовуються результати досліджень та розробок, проведених науковим колективом кафедри. Тематика наукових досліджень кафедри визначається бюджетними програмами прикладних розробок, а також наступною кафедральною тематикою: № держ. реєстрації 0107U009438 «Дослідження фізичних процесів в гетерогенних системах з нановимірною обмеженою геометрією», керівник д. т. н., проф. Григорчак І.І.

Підготовка аспірантів ведеться за спеціальностю 01.04.10 — фізика напівпровідників і діелектриків.

Зараз на кафедрі виконуються роботи щодо виконання держбюджетної роботи, а саме «Інтеркаляційна кристалонаноінженерія екологічно безпечних мінералів для створення пристроїв надвисокоємкого генерування і накопичення електричної енергії» (керівник д. т. н., проф. Григорчак І.І.).

Над докторською дисертацією працюють голова методичної роботи, к. ф.—м. н., доцент Понеділок Г. В. і к. х. н., доцент Бахматюк Б. П. У 2011 році захищена кандидатська дисертація старшого лаборанта Покладок Н. Т., наукового співробітника Войтовича С. А., у 2012 році — захищена кандидатська дисертація молодшого наукового співробітника Іващишина Ф. О. та старшого викладача кафедри Когута З. О.. У 2012 році на кафедрі виконують дисертаційні дослідження 6 аспірантів (Курепа А. С., Матулка Д. В., Пташник В. В., Балабан О. В., Біщанюк Т. М., Швець Р. Я.).

Формування кадрового складу кафедри проводиться здебільшого за рахунок залучення кращих власних випускників.

У 2011 році викладачі кафедри активно працювали у науковому напрямку: 1 монографію, 3 навчальні посібники; опубліковано 55 наукових праць: у зарубіжних виданнях — 14, з них у журналах, що входять до науковометричних баз даних — 11; у фахових виданнях України — 13; проголошено 13 доповідь на 10 міжнародних наукових конференціях, 10 доповідей на 4 державних конференціях і 1 доповідь на 1 іншій конференції. Також протягом року було проведено 7 наукових семінарів кафедри на яких було проголошено 10 доповідей, з них 2 — представлення дисертації до захисту.

Подано 5 заявок на патент, отримано 3 рішення про видачу патенту і отримано 3 патенти.

Також кафедра брала участь у національних та міжнародних виставках, проведених в Україні у 2011 р. — Львівський фестиваль науки — 2011 (19 — 21 травня 2011 року, м. Львів, Друга міжнародна виставка «Сучасні навчальні заклади — 2011» (2 — 4 березня 2011 року, м. Київ), Четверта міжнародна спеціалізована виставка в Україні «Високі технології — 2011» (27 — 30 вересня 2011 р., м. Київ), на яких демонстрували розробки кафедри — молекулярний накопичувач енергії, фотоакумулятор, інтеркаляційний редокс — акумулятор, квантовий конденсатор.

Студенти залучаються до участі в науковій роботі, що проводиться кафедрою. Активно беруть участь у Всеукраїнських і Міжнародних студентських олімпіадах і науково — технічних конференціях. Загалом у науково-дослідній діяльності кафедри інженерного матеріалознавства та прикладної фізики взяло участь 35 студентів, 5 з них були задіяні для виконання держбюджетних тем, і 20 виступили на конференціях з доповідями.

Результати наукових досліджень впроваджені при викладанні лекційних курсів «Фізика і технологія наносистем», «Пристрої молекулярної енергетики нового покоління».

Впровадження результатів роботи в навчальний процес сприяє ознайомленню студентів та магістрів із новітніми технологіями, активізує їх самостійну роботу при підготовці до дипломного проектування та виконання кваліфікаційних магістерських робіт.