Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри аналітичної хімії

Науково-дослідна робота на кафедрі АХ здійснюється у напрямках створення нових речовин із заданими властивостями і розробці методик визначення речовин у різних технічних і природних об’єктах та об’єктах навколишнього.

Серед найперспективніших розробок можна виділити такі:

  • “Синтез та фізико-хімічні дослідження ціанідних комплексів перехідних металів”;
  • “Розробка та впровадження у виробництво нейтралізаторів відпрацьованих газів автомобілів та промислових викидів”;
  • “Синтез і впровадження у виробництво платиновмісних онкологічних препаратів”;
  • “Розробка теоретичних і практичних засад процесів одержання αалкілакролеїнів, їх димерів та реакційноздатних поліфункціональних мономерів на основі алкілакрилових кислот”;
  • “Синтез і дослідження нових матеріалів для альтернативних джерел енергії”.

Роботи щодо синтезу та фізико-хімічного дослідження ціанідних комплексів деяких перехідних металів координуються Науковою радою з проблеми «Неорганічна хімія» НАН України.

Наукові розробки по темах ”Розробка теоретичних і практичних основ синтезу алкілциклогексанових кислот та їх естерів” (№ держ. реєстрації 0110U001105) та спільна з кафедрою загальної фізики ІМФН НУ “Львівська політехніка” „Тривимірний сонячний елемент” (№ держ. реєстрації 0111U001221) координуються МОНМС України.

На замовлення Науково-виробничої компанії “Галичина” (м. Дрогобич, Україна) виконується госпдоговіона робота на тему “Розроблення технології одержання полікарбоксилатних гіперпластифікаторів для бетону та впровадження їх у виробництво”.

Державне підприємство “Львівстандартметрологія” та ПАТ “Іскра” уклали договори про творчу співпрацю з кафедрою АХ.

Наукові дослідження на кафедрі АХ проводяться на сучасних приладах: хроматографи “Цвет-500”, ”Хром-5”, “ЛХМ-80”, “ЛХМ-72”,; рН-метри “рН – 150 МИ”, “рН-160 МИ”; іономір ”ЕВ-74”; полярографи “ПУ-1”, ”ППТ-1”; вольтамперометричний аналізатор ”АКВ-07МК”; спектрограф ”ИСП-28”; мікрофотометр ”МФ-2”; полум’яний спектрофотометр “ФПЛ-1”; спектрофотометр ”Xion-500” (Hach-Lange); фотоелектроколориметри “КФК-2”, ”КФК-3”; електронні ваги ”XAS-200”; атомно-абсорбційний спектрофотометр ”КАС-120”; рідинний хромаограф “Міліхром-1А”.