Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Історія кафедри аналітичної хімії

Вивчення аналітичної хімії почалося на хіміко-технологічному факультеті в рік його створення – у 1872 році. Наприкінці XIX та на початку ХХ століття наукові роботи з аналітичної хімії були присвячені розробці методів аналізу нафти, мінеральних вод, продуктів бродильних виробництв, що зумовлювалося потребами промисловості, яка на той час інтенсивно розвивалася на Галичині.

Інтенсивний розвиток кафедри починається з серпня 1944 року після звільнення Львова від фашистських загарбників. У складних умовах починали роботу перші працівники кафедри під керівництвом доцента А.Т. Чорного, який тимчасово виконував обов’язки завідувача кафедри.

З 1945 по 1948 рік кафедрою керував професор Занько А.М., який доклав багато зусиль для розвитку наукового потенціалу кафедри, відновлення лабораторій та налагодження навчального процесу. У наступні періоди кафедрою завідували доценти Занько О.А. (1948 – 1951 р., 1956 – 1968 р.) та Пантелєєва Л.І. (1951 – 1956 р.).

У цей час на кафедрі велися наукові роботи з розробки методів прискореного аналізу скла для електричних ламп, фізико-хімічного аналізу сталей та складу гальванічних ванн, експресного визначення сірки та аналізу вугілля на вміст рідкісних елементів, вивчення розчинності солей лужних металів в органічних розчинниках.

З 1968 по 1978 рік кафедру очолював професор Михалевич К.Н., під керівництвом якого розвивається новий науковий напрямок: синтез та вивчення фізико-хімічних властивостей комплексних ціанідів молібдену, вольфраму, ванадію, кобальту, нікелю, рутенію.
Над цією темою працювали доценти Сергєєва А.М., Павленко Л.І., Семенишин Д.І., ст. викл. Кривлюк Л.М., ас. Бадік В.С. Ціанідні комплекси досліджувались як каталізатори синтезу аміаку та інгібітори корозії. За цей період захищено 8 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 150 статей та одержано більше 15 авторських свідоцтв.

З 1978 по 1983 рік кафедрою завідував проф. Шевчук В.У. У цей час поряд з традиційними науковими роботами починають розвиватися роботи з дослідження реакцій каталітичного окиснення органічних речовин (Шевчук В.У.), розробці методів хроматографічного визначення продуктів окиснення ненасичених вуглеводнів (доц. Абаджев С.С.). Проводилися науково-дослідні роботи з хімічними підприємствами Дрогобича і Калуша. Захищено 4 кандидатських дисертацій.

У 1983 році кафедру очолив проф. Ятчишин Й.Й. З його приходом на кафедрі розвиваються нові наукові напрямки досліджень: розробка методик визначення речовин у різних технічних, природних матеріалах та об'єктах навколишнього середовища; новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці та агропромисловому комплексі; удосконалення хімічних технологій, нові матеріали, розвиток біотехнологій; синтез та аналіз акрилових мономерів для фотополімерних композицій; синтез і фізико-хімічні дослідження комплексних ціанідів перехідних металів; розробка каталізаторів очистки автомобільних і промислових викидів; одержання онкологічних препаратів на основі сполук платини; матеріали для альтернативних джерел енергії.
Успішно проводяться роботи із синтезу та аналізу похідних ненасичених кислот з метою одержання поліфункціональних мономерів. Розроблено технічні умови та впроваджено у виробництво п'ять нових акрилатів гліколів і акриламідів, що використовуються в радіотехнічній та поліграфічній промисловості. За цими тематиками захищено 2 докторських та 16 кандидатських дисертацій, опубліковано біля 500 статей та одержано більше 45 авторських свідоцтв та патентів. Виконано 27 госпдоговірних та 15 держбюджетних науково-дослідних робіт.

На кафедрі постійно оновлюється матеріально-технічне забезпечення для проведення навчального процесу. Студенти вивчають якісний і кількісний хімічний аналіз та фізико-хімічні методи аналізу (хроматографію, полярографію, потенціометрію, атомний емісійний та атомно-абсорбційні методи аналізу, фото- та фотоелектроколориметрію, радіохімію). Результати наукової роботи студентів під керівництвом викладачів кафедри представляються на щорічних науково-практичних студентських конференціях університету та друкуються у фахових журналах.

У 2008-2011 році на кафедрі проведено капітальний ремонт лабораторій якісного і кількісного хімічного аналізу, де встановлено сучасні прилади для проведення лабораторного практикуму на сучасному рівні.