Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри адміністративного та інформаційного права (АІП)

Науковий напрям роботи кафедри адміністративного та інформаційного права «Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина в умовах розбудови правової держава».

В межах кафедральної теми науково-педагогічні працівники здійснюють такі дослідження:
– «Адміністративно-правове регулювання стандартизації, метрології та сертифікації» (д-р юрид. наук, проф. О.І. Остапенко);
– «Адміністративно-правове регулювання інтелектуальної власності як основного елемента інноваційної діяльності у сфері наукоємних технологій» (д-р юрид. наук, проф. Н.П. Бортник);
– «Міграційна політика України: стан і перспективи розвитку: » (д-р юрид. наук, проф. Н.П. Бортник).

Результати наукових досліджень науково-педагогічного складу кафедри відобажаються в змісті опублікованих навчальних посібників, монографій, дисертаційних досліджень, наукових статей, опублікованих у фахових періодичних виданнях.

Серед нагальних завдань забезпечення розвитку науки є підготовка фахівців, що здатні постійно поглиблювати свої знання, безперервно вчитись та інтелектуально вдосконалюватись. У цьому контексті саме науково-дослідна робота студентів є одним із кроків на шляху вирішення цієї проблеми. Саме тому, на кафедрі активно залучають студентів до науково-дослідної роботи. При кафедрі функціонує студентський науковий гурток «Адміністративіст». Науковий гурток кафедри – організаційне утворення на кафедрі, учасниками якого є широке коло студентів інституту, яке формується за напрямом наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри. Керівник гуртка – к.ю.н., Н.В. Лесько, заступник – к.ю.н., Р.І. Радейко.