Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова робота кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри активно поєднує викладацьку роботу із науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання із урахуванням сучасного стану і тенденцій розвитку зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Основними формами наукової діяльності професорсько-викладацького складу кафедри є:
- виконання держбюджетних та госпдоговірних науково-дослідних робіт;
- підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора економічних наук аспірантами і викладачами кафедри;
- написання підручників, навчальних посібників, монографій, конспектів лекцій, наукових статей тощо;
- участь професорсько-викладацького складу кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях;
- стажування професорсько-викладацького складу кафедри в установах НАН України, навчальних закладах України та зарубіжних країн;
- наукове співробітництво із органами державної влади, місцевого самоврядування, науковими установами, структурами митниці, митно-брокерськими організаціями, підприємствами різних видів діяльності у формі проведення круглих столів, симпозіумів, конференцій, семінарів тощо;
- залучення студентів до наукової роботи та ін.

Наукові напрями кафедри:
1) «Проблеми управління зовнішньоекономічною та митною діяльністю підприємств». Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.
2) «Проблеми формування систем менеджменту в умовах глобалізації». Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Петришин Н.Я.

Ці наукові напрями визначають спрямованість наукових досліджень професорсько-викладацького складу кафедри, а також аспірантів.
Завідувач кафедри – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г. є секретарем секції «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» Науково-методичної комісії з менеджменту і адміністрування Міністерства освіти і науки України. Окрім того, професор Мельник О.Г. є членом спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата і доктора економічних наук Д 35.052.03 у Національному університеті «Львівська політехніка» та Д 35.860.02 у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України.
Згідно Розпорядження Президента України №18/2007-рп від 30.01.2007 р. професор Мельник О.Г. здобула Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених з проектом «Формування системи бюджетування та збалансованої системи індикаторів діяльності підприємства: теоретичні засади та методичні положення» (номер державної реєстрації 0107U000829). У 2008 р. завідувач кафедри також здобула Грант Національного університету «Львівська політехніка», очоливши роботу над проектом «Інноваційні системи економічної діагностики підприємств на засадах індикаторів: теоретико-методологічні та методичні положення» (номер державної реєстрації 0108U004255). У 2009 р. професор Мельник О.Г. вдруге здобула Грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених з проектом «Розроблення матричної моделі цільового вибору репрезентативних індикаторів оцінювання діяльності підприємств» (розпорядження Президента України «Про надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» №336/2008-рп від 16.12.2008 р.).

Гранти Національного університету "Львівська політехніка" здобули також доцент кафедри Жежуха В.Й. із проектом «Діагностика та розвиток інноваційної складової технологічних процесів промислових підприємств: теоретико-прикладні положення» (2013 р.) та старший викладач кафедри Дзюбіна К.О. із проектом «Формування механізму управління зворотними матеріальними потоками в контексті сталого розвитку соціально-економічних систем» (2014 р.).

У 2007 р. рішенням Експертної комісії Національного університету «Львівська політехніка» щодо присудження премій за кращі підручники, навчальні посібники та монографії у номінації «Кращий навчальний посібник» присуджено ІІ премію посібнику професора Кузьміна О.Є. та професора кафедри Мельник О.Г. «Теоретичні та прикладні засади менеджменту», а у 2009 р. – ІІ премію монографії Кузьміна О.Є. та Мельник О.Г. «Бюджетування в системі управління організацією: теоретичні та прикладні засади».
Завідувач кафедри, професор Мельник О.Г. є Лауреатом Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України у номінації «За наукові досягнення» (розпорядження Кабінету Міністрів України №361-р від 13.06.2012 р.). У 2008 р. професор Мельник О.Г. стала Лауреатом Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок у 2008 р. (постанова Верховної Ради України №871-VI від 15.01.2009 р.) за роботу «Інноваційні технології формування бюджетів підприємств у конкурентному середовищі». Доцент кафедри Жежуха В.Й. є лауреатом Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановитий молодий учений і спеціаліст за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації №760/0/5-12 від 05.11.2012 р.).

Серед інших численних наукових проблем, що вирішуються професорсько-викладацьким складом кафедри, варто виокремити такі:
- оцінювання інноваційності технологічних процесів промислових підприємств;
- формування і використання технологій стратегічного планування діяльності підприємств;
- формування систем корпоративного управління в машинобудуванні;
- антисипативне управління підприємствами;
- формування та розвиток інжинірингової діяльності на підприємствах;
- ресурсно-інфраструктурне забезпечення інвестиційної діяльності підприємств на засадах маркетингу і логістики;
- оцінювання та формування витрат на рекламну діяльність в системі маркетингу підприємства;
- управління інвестиційною діяльністю промислових підприємств на засадах функціонального підходу;
- забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств на засадах ринкової орієнтації;
- формування та оцінювання місії в системі менеджменту підприємств тощо.

Характеристика держбюджетної роботи, що виконується кафедрою

Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності спільно із кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва виконувала низку держбюджетних робіт, останньою із яких була науково-дослідна робота в межах теми ДБ/ПСМ «Методологія та інструментарій процесійно-структурованого менеджменту» (номер державної реєстрації 0111U001215), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України № 1177 від 30.11.2010 р. Її виконавцями були такі працівники кафедри: професор Мельник О.Г., доцент Петришин Н.Я., доцент Передало Х.С., доцент Мукан, доцент Жежуха, старший викладач Чиркова Ю.Л., асистенти Пецкович М.Д., Адамів М.Є та ін.

Характеристика інших напрямів наукової діяльності

Кафедра активно співпрацює із профільними кафедрами інших вищих навчальних закладів. Формами такого співробітництва є розроблення рекомендацій із удосконалення навчально-наукового процесу, участь у наукових конференціях, симпозіумах, круглих столах, написання спільних публікацій, обговорення освітньо-професійних програм підготовки бакалаврів та магістрів тощо.

Спільно із кафедрою менеджменту і міжнародного підприємництва кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності випускає Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку», що є науковим фаховим виданням України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата економічних наук.

На кафедрі значна увага приділяється підвищенню наукового рівня викладацького складу. Зокрема, на засіданні спеціалізованої вченої ради 35.052.03 захищено дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук асистентами й аспірантами кафедри Ю.Л. Чирковою, М.Д. Пецкович, Л.М. Ганас, М.Є. Адамів (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Мельник О.Г.), О.І. Дорошом, Р.Д. Балою (науковий керівник – доктор економічних наук, професор Кузьмін О.Є.). Активно працюють на написанням кандидатських дисертацій аспіранти, асистенти та старші викладачі кафедри.

Значна увага на кафедрі приділяється здобувачам наукових ступенів кандидата економічних наук. Зокрема, щомісяця проводяться наукові семінари, метою яких є обговорення наукових розробок здобувачів, а також підвищення наукового рівня професорсько-викладацького складу кафедри.
За результатами наукової та навчальної роботи професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано чимало підручників, посібників та монографій.

У своїй роботі професорсько-викладацький склад кафедри орієнтується на найновіші досягнення теорії і практики, сучасні світові стандарти, впровадження інноваційних технологій навчання, комплексність забезпечення навчального процесу, проведення навчально-ознайомлювальних екскурсій тощо. Це дає змогу майбутнім фахівцям зовнішньоекономічної, туристичної та митної діяльності здобувати ґрунтовні знання із професійно-орієнтованих дисциплін і практичні навички. Викладачі кафедри є розробниками програм окремих нормативних навчальних дисциплін підготовки бакалаврів галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму 030601«Менеджмент», а також спеціалістів і магістрів за спеціальністю 7/8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності».
Грамотами Міністерства освіти і науки України нагороджені професор Мельник О.Г., доцент Передало Х.С., старший викладач Григор’єв О.Ю. та ін. Окрім того, у різні роки професор Мельник О.Г. і доцент Жежуха В.Й. ставали Лауреатами Премії Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради як талановиті молоді учені за значні досягнення в галузі науки, які сприяють подальшому розвитку соціально-економічних перетворень у регіоні й утверджують високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі.

Політика кафедри спрямована на інвестування у розвиток викладачів шляхом їхнього спрямування на стажування, курси підвищення кваліфікації, тренінги, бізнес-семінари, круглі столи та ін. Свідченням високого рівня фаховості професорсько-викладацького складу кафедри є здобуті гранти, захищені дисертації, а також одержані грамоти Президента України, Верховної Ради України, Львівської облдержадміністрації, Львівської обласної ради, Львівської політехніки тощо.