Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Наукова діяльність кафедри історії держави і права

Наукова діяльність кафедри історії держави і права
ведеться в рамках:

розробки напряму й пріоритетної тематики наукової діяльності кафедри; підготовки викладачами кафедри кандидатських і докторських дисертацій; здійснення викладачами кафедри наукового керівництва підготовкою кандидатських і докторських дисертацій; підготовки монографічних видань, підручників та навчальних посібників; апробації результатів досліджень через участь у наукових конференціях; міжнародної діяльності та співпраці; реалізації кафедрального наукового проекту проведення щорічних Всеукраїнських Інтернет-конференцій за тематикою наукових досліджень кафедри з публікацією матеріалів окремим збірником; науково-дослідної роботи зі студентами тощо.

Розробка напряму й пріоритетної тематики наукової діяльності
Напрям наукової діяльності кафедри: «Історико-правові засади українського державотворення: інституційні та ідеологічні аспекти; правовий механізм радянізації західних областей Української РСР» (державний реєстраційний номер 0114U005463).

Пріоритетна тематика науково-дослідної роботи кафедри: еволюція міжнародного права в XX ст.; українська національна ідея в політико-правовій думці першої половини XX ст.; репресивно-каральний апарат Радянської держави та ін.

При кафедрі функціонує аспірантура, де ведеться підготовка аспірантів за спеціальністю 12.00.01. – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень.

Підготовка кандидатських і докторських дисертацій
У контексті кафедрального напряму наукових досліджень у грудні 2013 року асистент кафедри ІДП ІНПП Цебенко Соломія Богданівна захистила дисертацію «Права людини у сучасних доктринах православ’я у світлі міжнародних стандартів (загальнотеоретична характеристика)» у спеціалізованій вченій раді Д 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук, виконану під керівництвом д.ю.н., проф. Рабіновича П.М.
Викладачі кафедри працюють над такими темами дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук:
Андреєнко О.Л. – Інститут самодопомоги у міжнародному праві: історико-правове дослідження.
Андрусяк І.П. – Ідея ґендерної рівності в українській правовій думці другої половини XIX ст.
Сорочкін О.В. –. Адміністративно-процесуальні статуси фізичних та юридичних осіб в процесі розгляду індивідуальних адміністративних справ у неюрисдикційному провадженні.

Здійснення наукового керівництва підготовкою кандидатських і докторських дисертацій
Викладачі кафедри здійснюють наукове керівництво роботою аспірантів та здобувачів:
Д.ю.н., проф. Макарчук В.С.: наукове керівництво роботою здобувачів: Гулій А. М., Кравцова (Андреєнко) О.Л. (усі – Львів), Дудакова Ю. С. (Чернівці), Маланій О.Я. (Івано-Франківськ) – усі – ЛьвДУВС, Бомба М.М., Жмурко О.В. – ІНПП (спеціальність – 12.00.01).
Наукове консультування докторантів Терлюка І.Я. та Коритко Л.Я. (спеціальність – 12.00.01).
К.і.н., доц. Терлюк І.Я.: наукове керівництво роботою аспірантів: Думанівська А.Я., Скакун М.І., Хребтань У.Я. по кафедрі історії держави і права (спеціальність – 12.00.01).
К.ю.н. Поліковський М.Ф. : наукове керівництво здобувачами (Бруйко Х.П., Дрозд І.Ю.) – ЛьвДУВС (спеціальність – 12.00.01).

Від 2011 р., часу діяльності кафедри ІДП, під керівництвом її викладачів захищено низку дисертаційних робіт, а саме:
під науковим керівництвом д.ю.н., проф. Макарчука В.С.:

 • “Оксамитові революції в країнах Центрально-Східної Європи: історико-правове дослідження” здобувавач Мельниченко Богдана Богданівна у спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 ІНПП на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук
 • «Встановлення і розбудова радянського державного режиму в південній частині Бессарабії (1940-1948 рр.). Інкорпорація і освоєння острова Зміїний: історико-правове дослідження» здобувач Шибко Євгенія Дмитрівна 14.12.2012 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • «Діяльність депутатів-українців в Австрійському парламенті (1897–1918 рр.): історико-правове дослідження» аспірантка Баран Анжеліка Володимирівна, 24.01.2014 у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • «Законодавство та судова практика Другої Речі Посполитої щодо статусу української мови у Східній Галичині в міжвоєнний період (1919 – 1939 рр.)» аспірант Марковський Володимир Ярославович, 28.02.2014 у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • «Становлення і розвиток вірменського права в Правобережній Україні (XIV – кінець XVIII ст.)» аспіранта Галоян Адранік Левонович 27 червня 2014 р. у Спеціалізованій вченій раді у Національному університету внутрішніх справ у м. Харкові.

під науковим керівництвом к.і.н., доц. Терлюка І.Я.:

 • “Прокуратура західних областей України у 1944-1953 рр. (історико-правовий аспект)“ здобувач Трухан Андрій Ярославович 16.02.2012 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».
 • “Радянська система виконання покарань у західних областях України (1944-1953 рр.): історико-правове дослідження “ здобувач Савчин Галина Ярославівна 29.05.2015 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».

під науковим керівництвом к.ю.н. Поліковського М.Ф.:

 • “Діяльність органів внутрішніх справ у західних областях Української РСР проти українського збройного підпілля в 1944-1950 рр.: історико-правове дослідження ” здобувач Кульгавець Христина Юріївна 16.03.2012 р. у Спеціалізованій вченій раді К 35.052.19 у Національному університеті «Львівська політехніка».

Підготовка монографічних видань, підручників та навчальних посібників

 1. Макарчук В.С. Dogodki septembra 1939 v luci doctrine ter temporalne pravice in pravice do “samopomoci”// Narocnicka N., Falin V. in ostali. Partitura Druge svetovne vojne. Kdo in kdaj je zacel vojna? – Ljublijana: UMco, 2010 – 493 s., ss. 270–306 (Події вересня 1939 р. в світлі доктрини інтертемпорального права та права на «самодопомогу» // Партитура Другої світової війни. Хто і коли розпочав війну. – Любляна UMco, 2010 – 493 с ., сс. 270 – 306 (примітка: вийшла з друку в квітні 2011 р., 13 співавторів з Словенії та Росії).
 2. Терлюк І.Я. Сталінський тоталітаризм в Україні: історико-правовий нарис (1930-ті – початок 1950-х рр.) / І.Я. Терлюк. – Львів: Національний музей-меморіал «Тюрма на Лонцького», 2015. – 180 с.
 3. Makarchuk Vladimir. Population Deportations and Transfers: Evil or Necessary Evil? / Vladimir Makarchuk // A. Dyukov, O. Orlenko [Ed.] Divided Eastern Europe: Borders and Population Transfer, 1938-1947. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. – Р. 182-191 (245 pages).
 4. Terluk Ivan. World War Two and Ethno-demographic Changes in Western Oblasts of Ukraine / Ivan Terluk // A. Dyukov, O. Orlenko [Ed.] Divided Eastern Europe: Borders and Population Transfer, 1938-1947. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 2012. – Р. 194-202 (245 pages).
 5. Макарчук В.С. Історія економічних вчень: навчальний посібник / [І.П.Андрушків, І.М.Бриндзя, В.С.Макарчук та ін.]– Львів: «Новий Світ – 2000». – 2011. – 436. 3 с.(22.0)
 6. Макарчук В.С. Римське приватне право: [навч. посібник] В.С.Макарчук . – [вид. 4-те, доп.]. – К.: Атіка, 2012. – 256 с., умов. друк. арк 13,44. (Рекомендовано МОНмолодьспорт України. Л7. ист № 14/18.2 – 170).
 7. Макарчук В.С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн: [навчальний посібник] / В.С. Макарчук, В.М. Процик. – Вид. 8. 7-ме – К.:Атіка, 2013. – 340 с.
 8. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: Навчальний посібник./ І.Я.Терлюк – К.9. : Атіка, 2011. – 944с. (59 ум. друк. арк..)
 9. Терлюк І.Я. Історія держави і права України: [навч. посіб.] / І.Я. Терлюк10. . – Вид. 3-тє, перероблене. К.: Атіка, 2013. 628с.
 10. Терлюк І.Я. Роль історії держави і права України у підготовці фахівців для ОВС України [навч. посіб] / Д.Є. Забзалюк, П.М. Лепісевич, І.Я. Терлюк / МВС України, Львів.держ. 11. ун-т внутр.справ. - Львів: ЛьвДУВС, 2012 . – ум. друк. ар. 10.8.
 11. Ряшко В.І. Логіка: навчальний посібник / В.І.Ряшко; Нац.ун-т «Львівська політехніка». – Л.: Вид-во національного ун-ту «Львівська політехніка», 2014. – 328с.

Апробація результатів досліджень
науково-педагогічного складу кафедри здійснюється на різного рівня (міжнародних, всеукраїнських, регіональних) наукових (науково-практичних) конференціях.

Міжнародна діяльність та співпраця
кафедри ІДП виявляє себе в:

 • участі науково-педагогічного складу кафедри у міжнародних наукових конференціях, що проводилися в Україні (з публікацією матеріалів);
 • участі науково-педагогічного складу кафедри у міжнародних наукових конференціях, що проводилися за межами України (з публікацією матеріалів).
 1. Макарчук В.С. Восточные границы между военной Румынии (1918–1940 гг.): аспекты международного права // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene” / «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества» (Chişinău, 1–5 aprilie 2012) / Ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova», Информационно-аналитический портал ava.md, Российский центр науки и культуры. – Кишенев, 2012. – С. 142-148.
 2. Макарчук В.С. Государственное регулирование процессов «мягкой»коллективизации в Южной Бессарабии (40-е гг. ХХ в.) // Conferinţa ştiinţifică internaţională „Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene” / «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества» (Chişinău, 1–5 aprilie 2012) / Ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova», Информационно-аналитический портал ava.md, Российский центр науки и культуры. – Кишенев, 2012. – С. 167-172.
 3. Макарчук В. С. Влияние фактора военных побед советского оружия на условия послевоенного мирного Договора с Румынией (10 февраля 1947 г.) // Международная научная конференция: «Ясско-Кишинёвская операция : мифы и реалии . К 70-летию освобождения Молдовы и Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации» (Кишинев, 14 – 18 сентября 2014 г.) / Ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova», Информационно-аналитический портал ava.md, Российский центр науки и культуры.
 4. Терлюк И.Я. Украинское и русское население Бессарабии в контексте демографических и общественно-политических процессов (ХІХ – нач. ХХ вв.) / И.Я. Терлюк // Международная научная конференция: «Alipirea Basarabiei la Rusia în contextul relaţiilor multiseculare moldo-ruso-ucrainene” / «Присоединение Бессарабии к России в свете многовекового молдо-российско-украинского сотрудничества» (Chişinău, 1-5 aprilie 2012). Chişinău, 2012» / Ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova», Информационно-аналитический портал ava.md, Российский центр науки и культуры. – Кишенев, 2012. – С. 104-107.
 5. Терлюк І. Я. Установление и особенности деятельности румынской оккупационной администрации в юго-западной части Украине (1941 – 1944 гг.) // Международная научная конференция: «Ясско-Кишинёвская операция : мифы и реалии . К 70-летию освобождения Молдовы и Юго-Восточной Европы от фашистской оккупации» (Кишинев, 14 – 18 сентября 2014 г.) / Ассоциация историков и политологов «Pro-Moldova», Информационно-аналитический портал ava.md, Российский центр науки и культуры.
 6. Ряшко В. І. Проблема свободи, достоїнства та гідності людини в філософсько-правових концепціях І.Канта / В. І. Ряшко // Medzin?rodn? vedeck? konferencia. Ĺudskė a občianskė pr?va a slobody: mechanizmus ich implement?a ochrany v r?znych odvetviach pr?va. – Bratislava, Slovenskа republika, 19-20. Septembra 2014 r. – С.94–97.
 • публікаціях у зарубіжних наукових виданнях:
 1. Макарчук В. С. Пакт Риббентропа-Молотова в освещении украинской постсоветской историографии // Клио. Журнал для ученых. № 3 (54). – Санкт-Петербург: Издательство «Полторак», 2011. – сс. 134 – 139.
 2. Макарчук В.С. Депортации и трансферты населения: зло или неизбежное зло // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований (РФ, г. Москва). – 2012. – № 1(4). – сс. 107–112 (Російська Федерація)
 3. Терлюк И. Вторая мировая война и этнодемографические изменения в западных областях Украины / Иван Терлюк // Журнал российских и восточноевропейских исторических исследований (РФ, г. Москва). – 2012. № 1(4). – С.113 117.
 4. Андреєнко Е.Л. Право государств на вооруженную самопомощь (историческая ретроспектива)// Е.Андреенко // Закон и жизнь (Кишинев, Молдова). – 2013. № 8/1. – С. 88-90.
 5. Цебенко С. Проблематика прав человека в современной доктрине Русской Православной Церкви (общая характеристика) / С. Цебенко // Закон и жизнь (Кишинев, Молдова). – 2013. – № 8/3 (260). – С. 285-288.

Проведення щорічних Всеукраїнських наукових Інтернет-конференцій за тематикою наукових досліджень кафедри з публікацією матеріалів окремим збірником
За кафедральною тематикою наукових досліджень 2012 року кафедра ІДП започаткувала проведення щорічних Всеукраїнських наукових Інтернет-конференцій з публікацією матеріалів окремим збірником.
Станом на 2015 р. проведено чотири конференції:
● “Правове регулювання міжнаціональних відносин в Україні: історія і сучасність ” (2012); ● “Конституціоналізм в Україні: ідеї, концепції, доктрини (історія і сучасність)” (2013); ● “Політико-правова ідеологія українського національного державотворення ” (2014); ● “Держава в умовах надзвичайного, воєнного стану та/чи військової окупації: історія і сучасність (правові аспекти)” (2015) (Див.: нижче окремими PDF-файлами).

Науково-дослідна робота зі студентами
На кафедрі ІДП окрему увагу приділено науково-дослідній роботі студентів. До участі у наукових заходах, передовсім щорічних студентських науково-практичних конференцій НУ «Львівська політехніка», залучаються студенти першого-другого курсів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр». Зокрема у 70-й студентській науково-практичній конференції, що відбулася 16-18 жовтня 2012 р. у Національному університеті «Львівська політехніка», під керівництвом науково-педагогічних працівників кафедри взяло участь 10, а у 72-й, що проходила у жовтні 2014 р. – 12 студентів. Найбільш активні й зацікавлені історико-правовою проблематикою студенти: О.Зіник, Р.Зварич, О.Банах, В.Чорній, І. Комшалюк, Н. Йосифович, П. Береза, О. Сорочкіна, Х. Хороз та ін.

Приєднані файлиРозмір
ІНТЕРНЕТ-КОНФ._2012_ВИП_1.pdf735.64 KB
ІНТЕРНЕТ-КОНФ._2013_ВИП_2.pdf621.87 KB
ІНТЕРНЕТ-КОНФ._2014_ВИП.3.pdf904.34 KB
-КОНФ_2015_ВИП.4_pdf.pdf1.16 MB
ПЯТОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ_ВИП. 5 (1).pdf1.38 MB