Інформація на цьому сайті не оновлюється. Відвідайте наш новий сайт

Спеціалізована Вчена рада Д 35.052.01

Перелік спеціальностей, за якими проводяться захисти дисертацій:

  • 02.00.03 Органічна хімія;
  • 02.00.06 Хімія високомолекулярних сполук.

Голова СВР: д.х.н., проф. Воронов Станіслав Андрійович
Заступникк голови: д.х.н., проф. Ятчишин Йосип Йосипович
Вчений секретар: д.х.н., доц. Будішевська Ольга Григорівна


Термін повноважень ради:
06.11.2014 - 06.11.2017

Назва дисертаційної роботи: Синтез та властивості поверхнево-активних полімерів з трет-бутилпероксиаралкільними фрагментами та інтерполіелектролітних комплексів на їх основі
Назва дисертаційної роботи: Амфіфільні поверхнево-активні олігомери на основі піромелітового діангідриду та їх колоїдно-хімічні властивості
Назва дисертаційної роботи: Синтез та властивості алкілових, карбо- та гетероциклічних естерів тіосульфокислот
Назва дисертаційної роботи: Естери 4-формілпіразол-3-карбонових кислот у синтезі нових функціональних та конденсованих похідних піразолу
Назва дисертаційної роботи: Синтез, хімічні та біологічні властивості нових функціоналізованих похідних 1(2)-аміно-9,10-антрацендіонів
Назва дисертаційної роботи: Дедіазоніювання ароматичних бісдіазонієвих солей в умовах реакцій зандмейєра та аніонарилювання
Назва дисертаційної роботи: Синтез псевдополіамінокислот розгалуженої будови та формування водних нанорозмірних дисперсій
Назва дисертаційної роботи: Синтез нових амінопохідних 1,4-нафтохінону та їх біологічна активність
Назва дисертаційної роботи: Синтез та біологічна активність s- та n-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону